Main Menu

Sunday, September 2nd, 2018

 

ናይ ማሕንቆ ወቅቲ ( ክሳድ ዓዲ ሽሩም) አብ አስመራ፡፡

       ናይ  ማሕንቆ  ወቅቲ ( ክሳድ ዓዲ ሽሩም)  አብ አስመራ፡፡                               ካብ አድሓኖም /ኦሃዮ እቲ  ዘይትርባዕ፤ ዘይስገር ዝመስል ዝነበረ ህሞት ስድሪ ዝተረፎ ይመስል፡፡እቲ ዝትግበር ዘሎ ፍሉይ  ስርሒት ከም ቀደሙ ሂወት ዘኽፍል(መስዋእቲ) እናተፈልጠ ድሎ ተባሂሉ ናብ ጥምጥምዩ ዝእቶ ዘሎ፤ልክዕ  ከም ስርሒት ቱኑዝያ፡፡ ስርሒት  አስመራ ንዝአምኖ  እኩብ  ሓይሊ ከም ናይ ቱኒዝያ የብሉን  ድሮ ተጋሒጡ ስለዝተሰደ፡እቲ ላህመት ግና ትኽስ ዝበለ አንበሳ ዝደቀሰ ይመስል ይሕምሕም ስለዘሎ ነቲ ላምባ ዝነደደ መንእሰይ ዝመስል አይክኸዉንን  እዩ፡፡አናጹ እታ ዘሸገረተን አንጭዋ ንምቅታላኳ እንተዘይከአላ ንምክልኻል ግና Read More