Main Menu

Wednesday, September 12th, 2018

 

ድራማታት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ መስርሕ ሰላም

ድራማታት መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ መስርሕ ሰላም   ምቅሉል መራሒና ንሕና ሓደ ህዝቢ ኢና ንስኻ ምርሓና ኣብ ኤርትራ ክትኣቱ ክትወጽእ ፍቃድ ኣየድልየካን ንሕና’ውን ከምኡ ክልተ ህዝብ’ና ዝብል ዓሻ’ዩ ኣይከሰርናን   ምቕሉል መራሒና፡  26 ሰነ 2018፡ ሓደ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒተር ወኪል ሓንቲ ሃገር ኣብ ኣፈናዊ ርክቡ ብስም ህዝቡን ሃገሩን ኩሉ ዝግባእ ክብርን ሰላምታን ከቅርብ ይኽእል። ብዛዕባ ዘለዎ ኣረኣእያን ትዕዝብትን ከኣ ከመስግን ከሞግስ ግቡእ እዩ። ካብ’ቲ ብኣሰገዳድ ክውክለካ ዝበሎ ህዝብን ሃገርን፡ ዝለኣኾ መላኺ ሰልፊ ህግዲፍን መራሒ መንግስትን እንዳሃለወ ክነሱ ምቅሉል መራሒና ኢኻ፡ ንሕና ሓደ ህዝቢ’ና ክብል ብከመይ ኣግባብን ኣቅዋምን’ዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራRead More