Main Menu

Monday, April 8th, 2019

 

“ዓርሲ”፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ?

“ዓርሲ”፡ ብልሓት ኢሳያስ ዶስ ዕንዛዘ ደገፍቱ? ዶር. ገብረ ገብረማሪያም መቸስ፡ ከምዝኸማይ እንተኾንኩም፡ እዚ ኣብ ኤርትራ እንዳማዕበለ ዝመጸ ኩነታት፡ ብትኽክል ንምግላጹን ትርጉም ንምሃቡን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ናይ ዓለምና፡ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዓጋጢሙ ነይሩ ዶ ኾን ይኸውን ኢለ’ውን ናይ ታሪኽ መጻሓፍቲ ከገላብጥ ፈቲነ፡ ክሳብ ሕጂ ኣይተዓወትኩን ዘለኹ። ገለ ኣጋጣሚ ዝተዓወትኩም እንተለኹም፡ ነቲ ታርኽ ከተካፍሉና ብትሕትና ኣብዚኣ እግረ-መንገደይ ዕድመ ከቕርበልኩም’ውን ይደሊ። ኣብ ታሪኽ ዓለም ብዙሓት ሕሱማት ገዛእትን ስርዓታትን ነይሮም እንድዮም፡ ብኡ መጠን ካኣ እቲ ግዳይ ዝኾነ ህዝቢ፡ ኣንጻር እቲ ዝወርዶ ዘሎ ዓመጽን በደልን፡ እንተኾነ ተቃሊሱ ነቲ ዓማጺ ገዛኢ ወይ ስርዓት ብምስዓርRead More