Main Menu

Saturday, May 4th, 2019

 

ውደባ

ውደባ               ኣሸበሮም  መሓሪ        ባይሎጂካዊ  ኣቃውማና  ንዝተፈላለዩ  ዕማማት  ኣካላትና ብዝፍጽሙ  ዝተወደቡ  ክፍልታት  ዝቆመ  ኢዩ።  ስለዚ  ከም  ደቂ  ሰባት  መጠን  ኣፈጣጥራና  ውዱብ  ኢዩ።  ድሕሪ  ኣብ  ህልውና ምምጻእናውን ንሂወትና  ብዝተወደበ  መልክዕ  ኢና  እንመርሕ። ውደባ  ካብቲ  ዝተሓተ  ክሳብቲ  ዝለዓለ  ንሂወትና  ኣብ  ዘድልዩ  መዳያት  ወሳኒ  ተደላይነት  ኣለዎ። ስለዚ  ውደባ ሓደ ካብቶም  ኣብ  ኣፈጣጥራና  ወሳኒ  ዝኾኑ መዳይ ካብ ኮነ  ካብ ወደባ  ወጻኢ  ዝኾነ  ሂወት  የብልናን።  ውደባ  ኣብ  ብዙሕ  መዳያት  ከፋፊልካ  ክግለጽ  ይከኣል።  ኣብዚ  ዘለናዮ  መድረኽ  ሓደ  ካብቶም  ንህዝብን  ሃገርን ኤርትራ  ዓቢ  ብድሆ  ኮይኑ  ዝርከብ    ኣብRead More