Main Menu

Monday, May 6th, 2019

 

ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን

ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና ኦፊቻል ሩም፣ ወግዓዊ ዕድመ ብዝተገብረሎም ኣጋባብ፣ነቲ ተዐጢቖም ሒዞሞ ዘለዉ ህዝብኻ ምጥርናፍን ምጉስጓስን ሓቢርካ ምስራሕን፡ምስ ኣብ ሶቻል ሚድያ ዝዋስኡ ህዝብና ነቲ ቁኑዕ ተበግሶ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ከበስሩን ከብርሁን ዑቱብ ስራሕ ኣማሊኦም። ከም ኩሉ ግዜ ሕድሪ ጀጋኑና ኣቃራርቡኡ ብኣኽብሮትን ኣጋባብ ዝሓዘለ ጸዋዕን ሃገራዉን ባህላዊ ደርፊ ብምኽፋት ነቲ ዘይሕለል ስኒትና ብቐጥታ ክማሓላለፍን ይስነድን ምህላዉ ድሕሪ ምክትታል፣ነጋይሽ ሒዞሞ መጺኦም ዘለዉ አርእስቲ ብኑጹር ድሕሪ ምሕባር ብክፉትRead More