Main Menu

Tuesday, September 3rd, 2019

 

ለውጢ

 ለውጢ     ሂወት ወይ  ህልውና  ኩሉሳዕ  ብለውጥን  ኣብ  ለውጥን ኢዩ  ዝነብር።  ዋላ  እቲ  ከም  ልምዲ ደረቅ ተባሂሉ  ከም  ኣብነት  ናይ  ዘይልወጥ  ህልውና  ዝግለጽ  ነገር    ካብ  ሓደ  ትሕዝቶን  መልክዕን   ብካልእ  ናይ  ለውጢ  ባህርያዊ  ሕጊ ተገዚኡ  ኢዩ  ዝረአ።  ገለ  ገለ  ተንተንቲ  ዘየድሊ  ምዕባለ  ከጓንፎም  ከሎ ንለውጢ  ኣሉታውን  ኣወንታውን  ኢሎም  ክገልጽዎ  ይስምዑ።  እዚ  ትንተና  እዚ  ግን  ቅኑዕ  ኣይኮነን።  እቲ  ምንታይሲ  ወዲ ሰብ ንኣሉታዊ  ውጽኢት  ገምጊሙ  ክሓልፎ  እምበር  ኣሜን  ኢሉ  ስለዘይቅበሎን ለውጢውን ብናይ  ውሱን  እዋን  ተረኽቦ  ዝግለጽ  ስለዘይኮነን እንታይ  ደኣ  ናይ  ባህርያዊ  ሕጊ  መስርሕ  ስለዝኾነን ለውጢ  ንትጽቢት  ዝግበረሉ  ኣወንታ  ጥራይ  ዝገልጽ ኣምር Read More