Main Menu

Monday, September 9th, 2019

 

ልቢ ወለድ ዛንታ

                ልቢ  ወለድ  ዛንታ    ኣቶ ደርማስን  ዘመንን  ዝበሃሉ ዘይፋለጡ  ዜጋታት ነበሩ።  ኣቶ  ደርማስ  75   ዝዕድሚኦ  በዓል  ጸጋ  ኢዮም  ነሮም። ሓሻኻ   ጸጉሮም  ሻሽ  መሲሉ  ዓይኖም  ቆሩቚሩ  ቆርበቶም  ዕጥርጥር ኢሉ  ኮታ ኣብ  ኩሉ  ሰውነቶም  ናይ  እርጋን  ምልክት  ደሚቁ  ይረአ  ነበረ። ዘመን  ከኣ   20   ዓመት  ዝዕድሚኡ  ዕምባባ  ሃገር  ሸዊት  ዓለም ዝኾነ ለይለይ  መንእሰይ  ኢዩ  ነሩ።  ኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ኣይፋለጡን  ዮም  ነሮም።        ሓደ  ግዜ  ካብ  እዋናት ንኣቶ  ደርማስን  ዘመንን  ዝገዝእ ዝነበረ  መንግስቲ ኣብ ርእሲ ከተማ  ሃገሮም  ንመንእሰያት  ከዐስክር  (ወተሃደራት  ክገብሮም) ከቢድ  ግፋ ከካይድ Read More