Main Menu

Sunday, October 6th, 2019

 

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዘይሕጋዊ ኣዋጅ ተግባራቱ ፈሺሉ!

መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ዘይሕጋዊ ኣዋጅ ተግባራቱ ፈሺሉ! ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ዓመት 2019 ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም መላኺ ስርዓት ኣስመራ ሕጋውነትን ዘይብሉ ዝኣዋጆን ዝዘርግሖን መምርሒ ወሰኽ ዕዳጋታት፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንነዊሕ ዓመታት ክሳቐ ዝጸንሐ ዘርይጉእ ኩነታት፡ ሓዲሽ ዘይሓግዊ ዘይምዕሩይ ኣዋጅ ተወሲኽዎ ንብዙሕ ምኽንያታት ንህዝቢ ካብ’ቲ ዝነበሮ ተወሳኺ ጭንቐት ዘሕደረሉ፡ ነጋዶ ብዝወርዶም ስውር መቕጻዕታት፡ ብፍላይ ድሕሪ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ሓምለ 2018፡ ሚዛን ዘይብሉ ንግዳዊ ምዝንባዓትን ሓለፋን፡ ህዝብና ብሓፈሻ ነጋዶ ብፍላይ፡ ነቲ ብኢትዮጵያ ክኣቱ ንዝተፈቐደ ንብረት ዝጣበቐሎም ዝኸላኸለሎም ዘይብሎም ግዳይ ፍንዉ ዕዳጋን ሸቀጥን፡ ከም ውጽኢቱ ከኣ ብውዕልን ብዋጋን ክሳቐዩ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ህዝብናRead More