Main Menu

Sunday, October 20th, 2019

 

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ሓርበኛ ተጋዳላይ ሰመረ ተድላ

መግለጺ ሓዘን ነፍስሄር ሓርበኛ ተጋዳላይ ሰመረ ተድላ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ ብሞት ነባር ሓርበኛ ተጋዳይ ሰመረ ተድላ ፡ ነቲ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዙ ንሜዳ ወፊሩ ኣንጻር ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ንሙሉእ ሓርነትን ክብሪ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ንምምላስ ምስ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ጠጠው’ሉ ብጽንዓት ዝወሰዶ መርገጽ ደኺመ ሓሚመ ከይበለ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ክቃለስ ዝጸንሐ ተባዕ ሃገራዊ ዜጋ ዝተሰማዕና ዓሙቕ ሓዘን እንዳገልጽና፡ ንሞዋቲ መንግስተ ሰማይ ንስድራ ቤትን ፈተውትን መቃልስቱን ከኣ ኣብ’ዚ መሪር ናይ ሓዘን ግዜ ጽንዓትን ሓይልን ክረኽቡ ዘሎና ድለት ክንገልጽ ንፈቱ።   ቤ/ጽ ዜና ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲ ለውጢ 20 ጥቅምቲ 2019


ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም

ፍቅርና ንዓኺ ምኽርና ንዖኦም       እወ ክንገልጸሎም ስምዕና በጃኺ       ንዘሎና ፍቅሪ ብሓቂ ናባኺ        በቲ  ሓቀኛ  መንፈስና  ንልቢ  ዝዃኺ        እንታይ  ከም  እንብል  ቲ  ዝምልከት  ንዓኺ        ክንህሉ  ኢና  ኣይትስግኢ  ኣጆኺ መግቢዩ  ንፍጡር  ማእከላይ  ኣየራ ትሕት  እንተበልካ  ተጸዋሪ  ሃሩራ መግለጺ  ዘይርከቦ  ነባሪ  ዝፍቅራ ዋጋ  ዝኸፈልና  ምእንቲ  ቲ ክብራ ናትና  መግለጺት  ንሳያ ታ  ስፍራ       ንሳ  ኢና  ንሕና  ንመንፈሳ  ዝለበሰ      ብመንቀርቀር  ስኑ  ኣብልብና  ዝነኸሰ      ይዋእዩ  ዓሻ  ነዚ  ዘይዳህሰሰ       ብጫውጫው  ዕዳጋ  ሰኺሩ  ዝነገሰ      ታሪኽ  ክደግም  እንተተበገሰ     ኣይክተርፎንዩ  ከም  ቀደም  ከይተገምሰሰ     Read More