Main Menu

Tuesday, October 22nd, 2019

 

ነጸብራቕ/ስንጽውት(riflection) ካልኣይ ክፋል

 ነጸብራቕ/ስንጽውት(riflection) ካልኣይ ክፋል ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት የሕዋት፣ኣብ ቀዳማይ ጹሑፍና ነጸብራቕ/ስንጸት(riflection) ብዛዕባ ደሞክራሲ፣ደቂ ሰባት ነቲ ናቶም ክኸዉን ዝግባእ ስልጣን፡ማለትሲ ደሞክራሲ = ስልጣን ናይ ህዝቢ፣ብሓጺር ወይ ጹሟቕ ጥምሮ-ሓሳብ ገሊጽና ነይርና። ከምኡ ዝተፋላለየን በቢ ዓይነቶም ምሕደራ ክህልዉ ከም-ዝኽእሉ’ዉን ሓቢርና ነይርና። እቲ ከነማሓላልፎ ዝደለና ወይ-ውን መልእኽትና፣ቀንዲ መግለጺ ደሞክራሲ ፈሊጥና ኣብ ኩሉ ዓይነት ጥርናፈናን ምትእኽኻብናን ውድባትናን ስርዓተ ደሞክራሲ ክንጥቀም፣ካብዚ ኣጋባብ ተሞክሮ ልምምድን ብምጥቃም፡ነቲ ብዓቢኡ እንቃሎሶ ዞሎና ፍትሕን ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ሓጋዚ ጥራይ ዘይኮነስ እምነመሰረት እዩ’ዉን ዝኸዉን። ካብዚ ዝነቐለ ነቲ ጀሚርናዮ ዝነበርና ሓጺር ትምህርቲ ሓዘል፣ነጸብራቕ/ስንጸት(riflection)ብምቕጻል፣ን ብደቂሰብ  ዝፍጠር ዘይንጹር/ኣዳናጋሪ ኣጋላልጻ ወጺኢና፣እቲ ኩዉን ኮይኑ እንርእዮ ስንጸ-ሓሳብ ደሞክራሲ፡ኣዚዩRead More


ዜናታት ባይቶ ይኣክል ኤውሮጳ

ዜናታት ባይቶ ይኣክል ኤውሮጳ ሽወደን ብሰንበት ዕለት 20 ጥቅምቲ 2019 ንስቶክሆልም ወኪሉ ባይቶ ሽወደን ይኣክል ንምስታፍ ዝሻባሸብ ዘሎ ሽማግለ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ ሃገራውያን ተረኺቦም፡ ትሽዓተ ዝኣባላታ ሽማግለ ወኪሎም። እዞም ሽማግለታት ስቶክሆልም ምስ’ቶም ካብ ኩለን ከተማታት ሙሉእ ሽወደን ኮይኖም ባይቶ ይኣክል ንምቕዋም’ዩ። ባይቶ ይኣክል ሽወደን ንዕለት 26-27 ኣብ ዝካየድ ጉባኤ ክቅወም ከኣ ትጽቢት ይግበረሉ ኣሎ። ኖርወይ ሃገር ኖርወይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ከም ኦስሎ፡ በርገን፡ ስታቫንገር፡ ትሮንድሀይም ብርቱዕን ሓያልን ምንቅስቓሳት ይኣክል ተበጊሱ፡ ንባይቶ ይኣክል ኖርወይ ንምቋም ድሌት ህዝቢ ሓይልን ቀጻልን’ዩ ዘሎ። ኣኼባታቱ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2019Read More


ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ

ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲምክራሲያዊ ሰልፊ ደምዳሚ ኣዋጅን፡ ጋዜጣዊ መግለጽን ኣውጺኡ። ኤ.ሃ.ዲ.ሰ ኣብ መግለጺኡን ደምዳሚ ኣዋጅን ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ መበል ሻድሻይ ጉባኤ ኤርትራዊ እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ዝብል ተሪፉ፡ ብሓድሽ ስም ሰልፍን ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምውጻእ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ተባሂሉ ክጽዋዕ ምዃኑ ኣዋጃቶም ይሕብር። እዚ ከኣ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ዓብይ ብስራት ዓወት ምዃኑ ይግለጽ።   ዜናን ሓበሬታን ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 22 ጥቅምቲ 2019