Main Menu

ሎጋሪዝም (Logarithm) ዶ፣ወይ ኣልጎሪዝም (Algorithm) ፖለቲካ ኤርትራ ኢትዮጵያ

ሎጋሪዝም (Logarithm) ዶ፣ወይ ኣልጎሪዝም (Algorithm)

ፖለቲካ ኤርትራ ኢትዮጵያ

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

እዚ ኣርእስቲ ሂበዮ ዘለኹ ናይ ማተማትክ/ኣልጀብራ ቃላት ኮይኑ፣ሎጋሪትም ርትዓዊ ኣታሓሳስባ ወይ ትንታነ/ኣፋታትሓ ዝኽተል፣ብሓጺሩ ትኽክል ዝኽተል ፍታሕ ኣጋባብ ኮይኑ፣እቲ ኣልጎራዝም ዝብል ክኣ ሕልኽልኽ ዝበለን ዝተፋላለየ ምጽንባራት እናገበርካ ፍታሕ እተናድየሉን ኣሸጋሪን ጹንኩር ኣጋባብ ዝተመስረተ ኣጋባብ ዝኽተልን ዑምቀት ናይ ማተማትክ ብቕዓት ዝሓትት ኢሎም እዮም ዝገልጽዎ ናይ ሕሳብ ተማራመርቲ።እዚ ኾይኑ ካብ ግዜ ፒታጎራ ዝተጀመረ ኣልጅብራዊ ኣሳራርሓ ዝቕጽል ዘሎን ዝቕጽልን ምዃኑ ንምፍላጡ ዝኣክልን ነቲ ክሰፍሖ ዝደሊ ሓስብ ይጠቅምን ኢለ እየ።

ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ ክመጸኒ ይኽእል ይኸዉን፣መልሱ እዚ ሕጂ ገኒኑ ዝዛረበሉ ዘሎ ተደመሮ እናበልካ ዘገርም ስነ ሓሳብ ዝነቐለን፣ነዛ ቃል ክትንትን ክፍትን እየ።እዛ ቃል እዚኣ ገኒና ትዛርብ ዘላ ነቲ ብወገን ሓደ ክፋል ናይ ህዝብን ኣማሓዳሪ ክሊ ትግራይ ሓዊሱ፡ቀዳማይ ሚኒስትር ዶ/ር ኣብይ ንውዕል ኣልጀሪን ብይን ሀግ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብምሉኡ ከም ዘሎዎ ተቀቢልና ኣብ ግብሪ ክንትርግሞ ኢና፣ መንግስቲ ኤርትራ እዉን ቁሩብ ክኸዉን ይምነ ምስ በል፡ከመይ ጌርካ ኸምዚ ትብል፣ ንሕና ካብ መሬትና ኣይንወጽእን ኢሎም ስጋብ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ገበሩ ‘’ንሕና ንምድማር እምበር ንምጒዳል ኣይኮነን ‘’እዝን ካልእን ብዛዕባ ባድመን ብፍላይ፣ብሓፈሻ ክኣ ብዛዕባ ውግእ ዶብን መላእ ኢትዮጵያ፣መልሲ ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ ሰሚዕና።እታ ተደመሮ ትብል ቃል ናብ ውሽጢ ሃገረ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልታት ድዩስ፣ወይ ካብ ዶብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሃገራት ዝሓወሰ እዩ ዝብል ሕቶ ክመጸካ ባህርያዊ እዩ። ምኽናያቱ በቢ ናቱ ትንታነታት ይዋሃቦ ስለ ዘሎ። ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዛ ከባድ ቃል ዝደርብያ ከነጽራ ይግባእ።እንተ-ደኣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምፍንጫላት ከይመጽእ ኮይኑ፡(ዘይትምነዮ እኳ ይኹን እምበር)፡መሰላት ናይ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ሕሉው ኮይኑ፣ነቲ ብመሰረት ሕጊ ኣቢሉ ዝመጽአ መንግስቲ ስሩሑ ከካይድ ጉቡእ እዩ፣ተቛውሞኻ ከተሰምዕ መበትካ ክኸዉን ከሎ፣ኣብ ሕጊ ዝተመርኮሰን ንህዝብን ሃገረ ኢትዮጵያ ዘይባታትን ከይኸውን ምፍራህን ምጥርጣርን ባህርያዊ እዩ። ነቲ ብድልየትን ብተበግሶን ክልቲኤን መንግስታት ሃገራት፣ናብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ቀሪበን ነቲ ዝውሃብ ፍርዲ፣ ወሳኒን መወዳእታን፣ እግባይ ዘይብሃለሉ ዝተሳማማዓሉ እሞ ዝተበየነ አብ ግብሪ ምትርጓም ጥራይ ዝጽበ ዘሎ። ስለምንትይ ደኣ፣ ላዕልን ታሕትን ዘብሃል?እዚ ኩሉ ተቛውሞ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዉዱቕ እዩ። ውዑል ኣልጀሪን ብይን ሀግ ኣብ እንዶስ ምንዶስ ዝኣቱ አይኮነን።

እቲ ዘገርም እዚ ን-16 ዓመት ብምኽንያትን፣ ቅድመ ኩነት እናገበሩ ዝተፋላለዩ መራሕቲ ኢህወገድ ብኡ ኣቢሎም መራሕቲ መንጊስቲ ኢትዚኦጵያ፡ካብ ነብሲ ሔር መለስ ዜናዊ፣ድሓር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክንዲ ምሕንጻጽ ዶብ ምጅማር፣ንሰላም እናጸዉዑ፣ንውልቅ መላኪ መሕቢኡኡ ክትኮኖ ምእንቲ፣ውዑል አልጀሪ ብይን ሀግ ይተርጎም፣ ወተሃደራት ኢትዮጱያ ካብ መረትና ከይውጹ፣ ዝርርብ ዝብሃል የለን ክብል ጸኒሑ።ካብ ኤርትራ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ወጺኦም፣ዶብ ተሓንጺጹ ሽዑ ንሽዑ ልዝብን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክንጅምር ቁሩባት ኢና ኢናበለ እዩ ዝዝምር ንይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ ቀ.ም.ኢ. ንውዕል ኣልጀሪ ብምሉኡን ከምዘለዎን ንቕበሎ፣ኣብ ግብሪ ክንትርጉሞ ቁሩባት ኢና ምስ በለ፣ገና ምሕንጻጽ ዶብ፣ከይተጀመረ ከሎ፣ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ መረት ኤርትራ ከይወጹ ከለዉ፣እዚ ኣብ ዝበሎ ዘይውዕል፣ ንሓሶት ዝቕድማ ስርዓት፣ብምስምስ ኣብ ኢትዮጵያ መቐይሮ ፖሊሲን፣ሰላም ዝጽውዕ መንግስቲ፣መጺኡ ስለ ዘሎ፣ ብቐጥታን ዑሙቕ ዝበለ ፍልጠት ሃሉይና፣መስ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ንመጻኢ ከስርሓና ዝኽእል ስትራተጂ ከነውጽእ ምእንቲ፣ሉኡኻትና ነበግስ ኣሎና። ክብል 20 ሰነ 2018 መዓልቲ ዝኽረ ሱዉኣትና ኣስሚዑ። 

ሉኡኻቱ ብዝላዓለ ሰበስ-ልጣን ዑሱማን ሳልሕ፣ ሉኡኽ ወጻኢ ጉዳይን፣የማነ ገብርኣብ-ማንኪ ኣማኻሪ ውልቀ መላኺን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህ.ግ.ደ.ፍ. ዝተማእከለት ጉጅለ፣ድሮ ኣዲስ-ኣበባ በጺሑም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም። አጋባብ ኣቃባብላ ብኢትዮጵያ ብመራሕ መንግስቲ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድን ኩሉም ላዕሎዎት ሓለፍቲ መንግስትን፣ሃይሞኖታትን ብዝሒ ሕዝቢ ዘለዉዎ ዑዙዙ ዓጀባ ካብ ጉቡእ ውጻኢ ዝኾነን፣ዋላ እቶም ሉኡኻት ኢሳያስ ዘይጽበይዎን ዘደነቖምን ዝመሰጦምን ኮይኑ፣ብስሚዕት ሰኺሮም ን-27 ከምዚ ኢልና ክንጸንሕ አይነበረና፣ዝሰዓበ ውግእ ሳዕበኑ ጎዲኡና እዩ፣ ዶብ ትርጉም የብሉን፣ብዘይ ዶብ ክንበር ይካኣል እዩ ‘’ ፍቅር ያሸንፋል’’ናትና ፕረሲደንት፣እዚ ዘይብሃል ሃተውተውን ደርጎስጎስ ክብሉን ተሰሚዖም። ከምቲ ኣዛራርብኦም ንሓንሳእ ጸገም ዶብ ዘስዓቦ ውግእ፣ገለ እዋናት ክኣ ክርዳኣካ ዘይክኣል ናይ ዶብ ዘይኮነስ ካልእ እዩ ነይሩ፣እናበሉ ሽፉን/ዑፉን ኣጋላልጽኦም፣ በዚ ኣብ እትዮጵ ምስከዱ ዝተዛረብዎ ተቃሊዖም። እንተ ደኣ ናይ ዶብ ምጥሓስን ንሱ ዘስዓቦ ምትኹታኹን ዘኮይኑ፣19/ሽሕ ዜጋታትና 3-ዕጽፊ ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ተሰዊኦም ?ካብኡ ሓሊፉ እዛ ፍቕሪ ንኩሉ ይስዕሮ ትብል ምስ-መንን አበይን ብከመይን ምስጢር እዩ።እታ ተገርም ቃል ተደመሮ ብጣዕሚ ገኒናን ጭርሖ ናይዚ እዋን ኮይና ዘላ፣ሓደገኛ እያ።ነዚ ዝተፋላለይ ምስጥራትን ሕልኽልኻዊ ባህርያቶም፣ ብምግንዛብ ሎጋሪትም-ዶ ኣልጎሪዝም ዝብል ኣርእስቲ ከተልዕል ዝድርኸካ።

ብዛዕባ ኣልጎሪዝም  ዝተሓላለኸን ምስጢሩ ንምፍላጡ ዘሸግር ስርዓተ-ኢሳያስ ኣብ መጠረሽታ ከም-መዕጸዊ ከብርሃ፣ሕጂ እታ ሎጎራቲዝም/ኣልጀብራ ተደመሮ እትብል ቃል፣ ንህዝቢ ኤርትራ መጀመርትኡ ኣይኮነትን። ድሕሪ ውድቐት መግዛእቲ

ጥልያን ከም ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነታ ኣብ ክንዲ ትጓናጸፍ፣ብግደታ ብብይን ባይቶ-ሑቡራት ሃገራት፣ዓንቀጽ 390 A(V)፣ብ-2 ታሕሳስ 1950 ዝጸደቀ መንጸፍ ነቲ ንጉስ ሃይለ-ስላሴ፣ነተን 13 ጠቅላይ ግዛት ተደመሮ  ኤርትራ 14 ጠቅላይ ግዛታትት ዝገበረና ትዝ የብለካ። ውጺኢቱ ህዝቢ ኤርትራ፣እምቢ ንምድድማር እወ ንናጽነት ፣ ክብል ብ-1961 ብረታዊ ቃልሲ ኣልዒሉ ን-30ዓመት ተጋዲሉ፣ነታ ምድማር ኣፍሪሱ፣ንኹሎም ተጻባኢቲ ብሓይሊ ብረት ሲዒሩ ናጽነቱ ተጓናጺፉ። ብ-ኣጋባብ ረፈርንድም ክኣ ህዝቢ ኤርትራ 99.8% ንዝተጓናጸፈ ናጽነት ኣስሚሩሉ። ስለዚ ተደምሮ ብወገን ኢትዮጵያ ተመኲርናሉ ጥራይ ዘይኮነስ ን-30 ዓመት ክንጋደል ዝደረኸናን እዚ ዘይብሃል መስዋእቲ ዝኸፈልናሉን ኢና። በዚ ዝሓለፈ ህዝቢ ስለ ዝኾነ፣ቅድም ልእላውንት-ሃገር፣ሓድነት ህዝቢ፣ቁዋምን-ዲሞክራሲ፣ኮይኑ ጠለቡ፣ካብ ተደሞሮ፣ሓቢርካ ዝስርሓሉ ቁዱስ ጉርብትና፣እዩ ጽዊዒቱ ክኸዉን ዘለዎ። እዛ ተደመሮ ትብል ቃል ሰንካምን ተጠንቂቕካ ክትርአን ዘለዋ ኮይና፣ ሕጂ እዉን ከም ትማሊ ሓያልት ሃገራት ዓለምና፣ንናታተን ጠቕሚ ክብላ፡ንዚ ሰራም ስርዓት፣ዕምሩ ዘንዋሓሉ፣ናይ ሓባር፣ስትራተጂ ብምስናድ፣ጹንኩርን ተሓላለኸ ውዑላት ከይኽትም፣እምቢ ንዝኾነ ዘይሕጋዉን፣ህዝቢ ዘይሳተፎን ብረፈረንድም ዘይጸደቐ ስምምዕ፣ ክንብል ክንበቕ ዕአለና። እተን ሰላም-ፍቕሪ- ይቕሬታ ዝብላ ሓረጋት ግን መሰረት ባህርን/ጠባይን ህዝብና ምዃነን ዝዝንግዕ ሰብ ዘሎ ኣይመስለንን።እዘን ዝተጠቕሳ ሉዙባት-ሉኡማት ቃላት ኣብ ሕግንፍትሕን-ሓልዮት ህዝብን ዲሞክራሲያዊ ባይታን ዝተሞርኮሳ ክኾና ከለዋ እየን ዉሑሳት ዝኾና።እቲ ድሕሪ 16 ዓመት ብምስምስ ዶብን ልእላውነት ሃገርን ዝተላዕለ ውግእ ካብ ኤርትራ 19-ሽሕ ዜጋታትና፡ካብ ኢትዮጵያ ክኣ ስጋብ30/40-ሽሕ ዝተሰውኦ ጉዳይ፡ሕጂ ዶብ ጸገም ኣይነበረን፣ብዘይ ዶብ ክንበር ይካኣል፣ዝብል ዓይነት ዘረበኦም፣እዋእ እቲ ምኽንያት ድኣ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ ግን ኣይም-ልስዎን እዮም።ኮይኑ ግን ናይ ጎብለልነትን መን እዩ ሓያል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተሞርኮሰ እንተ ነይሩ፡ሰውነትካ ልዕሊ-ኩሉ ጌርካ፣ጎበለል ኮንካ ክትወጽእ ክትብል፣ዜጋታትካ ከተጥፍእ ኣይግባእን ዝብል ጉቡእ ሓሳብ ይኹን፣ልዕሊ ኩሉ ምዃን፣ጠባይ ናይ ኩሎም ዲክታተራት ከም ዝኾነ ሩዱእ እዩ።ኣብነት ሂትለር ሞሶሊኒ ስታሊን ወዘተ ክጥቀሱ ይክኣል።ስለዚ እዩ ኢሳያስ፣ብዘይ ህውከት፣ህዝቢ ኣብ ትሕቲኡ ተቖሪኑ፣ክሕዞ ስለ-ዘይኽእል ቅድም ብውግእ፣ሕጂ-ክኣ፣ብስም ሰላምን-ምርግጋእን ዝብል ኣምር፣እከይ ዝመልኦ ስትራተጂኡ ብምውጻእ፣ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣልጎሪዝም/ሕልኽልኽን፣ ንደቂ ሰባት ከዳናግር ዝኽእል ሜላታት ዝጥቀም ዘሎ።እዚ ዓይነት ሉሙድ- ኣሳራርሓ ኢሳያስ ምዃኑ ፉሉጥ እኳ እንተኾነ ብድሕሪኡ መን አሎ ዝብል ወኸሳ፣ስለ ዝመጸካ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃሰስ ክትብል ይዕድመካ።

ድ/ር ኣሰፋው ተኸስተ ሕጂ’ኸ ? እትብል ጹሑፉ ከም ዝገለጾ፣ ኣብዚ እዋን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ለውጢ ሃዋሁው ዓሲሉ ኣሎ። ኣብ ከንያ ናይ ዕርቅን ይቕረን ሓበራዊ ጸሎት ኣብ መንጎ እቶም ደመኛታት ዝነበሩ ፕረሲደንት ኡህሩ ኬንያታ፣ ራይላ ኦዲንጋን ሓደ አብነት እዩ።ኣብ መንጎ ብቀቢላዊ ውግእ ዝተፋለሱ ፕረሲደንት ሳልፋ ኼረን ሪያክ ማሽርን ዝግበር ዘሎ ዕርቀ-ሰላም እዉን ካልእ ኣብነት ናይዚ ናብ ሰላም ዝጓዓዝ ዘሎ መስርሕ እዩ።ብተማሳሳሊ ፕረሲደንት ዑመር-ኣልበሽር ዳርጋ ኩሎም ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ፖለትካውያን ኡሱራት ክፍትሑ ምእዛዙን፣ብሉኡኽ ወጻኢ ጉዳዩ ኣቢሉ፣ነቲ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዝነበረና ሰናይን ጹኑዕ ዝምድና፣አብዚ ሓጺር እዋናት፣ብገለ ምኽንያት ከይተቓዳደወ ዝጸንሐ ተሰጊሩ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዉሁዱን ኑቡሩን ኣብ ናይ-ቀደምና ዕርክነትን ምትሕብባርን ክንገብር ቁሩባት ኢና ክብል ጽዊዒት ክገብር ተሰሚዑ።እተን ብሰንኪ ምእኩል ስርዓትት-ምሕደራ ዝቀናቐና ሶማሊ-ላንድ፣ ማእከላይ መንግስቲ ሶማሊያን ጀሚረንኦ ዘለዋ ሰላማዊ ዘተ’ዉን ኣካል ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጽ ወይ ዝዝንቢ ዘሎ ንፋሰ-ሰላም እዩ። ማእከለ ስሕበት ናይ ኩሎም ለውጥታት ኮይኑ ንመጻኢ ዕድል መላእ ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸዉን ምንዮት ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ርግኣትን ምዃኑ ዘይስሓት እዩ።እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልጡፍን ሃናጺ ለውጢን፣ክም ኣብነትን መንኮርኮር ዲሞክራስን ግዝኣተ ሕግን-ፍትሕን ክኸዉን፣ትጽቢት ይግበረሉ ዝብል ትንቢት ዝተሓወሶ ኮይኑ፡ቀጺሉ ድ/ር ኣሰፋው ተኸስት ይብል፣ እዚ ክኾነሉ ዝኻኣለ ኣብ ኢትዮጵያእቲ ብርሃን-ፍልጠት ኣእምርኡ ዘስፍሐ መንእሰይ፣ ምስቲ ምስ ህዝባዊ ግስጋሰ፣ኪጓዓዝ ዘይክኣለ ኣእምሮ መሪሕነት ኢ.ህ.ኣ.ደ.ግ. ኣብ ረጽሚ ኣትዩ፤ኮይኑ ድማ ከም ወትሩ እቲ ብርሃን ነቲ ጸልማት ሲዒሩ፤ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ ባዕሉ ሓዲሽ ወጋሕታ ፈጢሩ ይርከብ።ክብል ኣብ ጹሑፉ አስፊርዎ ኣሎ።

ከምዚ ድ/ር ኣሰፋው ተኸስተ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ኢሳያስ ምስ ህዝባዊ ግስጋሰ ዘይኽይድ ኣእምሮ መሪሕነት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ረጽሚ ኣትዩ፣ ካብ ውሽጡ እቲ ብርሃን ነት ጸልማት ሲዒሩ ንህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ሓዲሽ ወጋሕታ ከምጽእ  ዕድል ዝህብ ክመጽእ፣ዝብል ናይ መብዛሕትና ዚጋታት ትምኒቲ ትንባሀን ኮይኑ፣ናይ ኩላትን አጻዕርን ሓቢርካ ምቅላስን የድሊ፣ብፍልይ ክኣ መንእሰያትና ነዚ ናይ ኣቦታቶምን የሕዋቶምን ፋሕ ኢልካን ተማቓቒልካን ምቅላስን፣ኣብ ነንሕድሕድካ ዘይምትእምማን ቅርሕንትን ጽልእን ዝነቐለ ፍረ ክገብሩ ዝይካኣሉ ፣ሪሕቖም ናይ ሓባር ባይታ መቃለሲ ፈጢሮም፣ንሰላምን ፍቅርን ግዝኣተ-ሕግን፣ቅዋማዊት ሃገር ንምህናጽ ግዜኡ ዝኣከለ ምዃኑ ክርድኡን ምእንቱኡ ክሰርሑን፣እዩ ትጽቢት ዝግበረሎም።

ከም ዝርኣናዮን እንርእዮ ዘሎናን፣ዶብን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝመጽእ ዘሎ ምዕባለታት፣ ከምቲ ንቡዝሓት ዝመስለና፣ብሃንደበት ወይ ሓደ ነቲ ሓደ ተኻታቲሉ ዝውለድን-ዝስዕብን ተርእዮታት ዘይኮነስ፣ቅድም ተጠጅኡ ምርድዳኣት እናተገብረሉ፣ካብ ነዊሕ ምድረ-ዲፕሎማስያዊ እናጣጥሐ ዝመጸን፣ዓበይቲ ሓይልታት ዘማለድዎን/ዘሳናደውዎን፣ ብጸቕጦም ዘራጋገጽዎን ጥሙር ውዑል ምኹኑ ብሩህ እዩ።ኣብ ውሽጢ አፈ-ስምምዕ ናይ ወደብ፣ናይ እገዳ ምልዓል፣ናይ ንግድን ወፍርን፣ ናይ ኢጋድን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዳግመ ህደሳ/ምትዕርራይ፣ ንይ ረዲኤትን ገንዘባዊ ደገፍን፣ናይ ኢማርት ናይ ዓሰርተታት ዓመታት

ናይ ወደብ ክራይ፣ናይ ሕ.መ.ኣ. ወተሃደራዊ መዓስከራት ምውዳን…ወዘተ ዘጣቃለ ዝርዝራት ዝሓዘ ሰነድ ኣልጎሪዝም፣ ንነዊሕ እዋናት ዝተዳህሰሰሉን ዝተቐረበሉን ምዃኑ ምስክሩ፡እዚ ክንርእዮን ክንሰምዖ ዝወራሕና ልኡኽ ኣመሪካ፣ ኣሚራትን፣ዑደታቶም ምውሳኦም ሩኡይን ጉሁዱን እዩ። 

እቲ ክርሳዕ ዘይብሉ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ዋጋን መስዋእትን ዝኸፈለ፣ሃገሩ ናጽነታን ሓርነታን ብምላኣት ዝተራጋገጸት ንኽትከውን እዩ።ነዚ ረዚን ዋጋ ደቁ ዝኸፈለ ህዝብና፣ናይ ውሑዳት ሰባት ተገዛኢ ዘይኮነስ፣ናይ ሙሉእ ህዝቢ ብልጽግነትን ስምረትን ፣ ኤርትራ ሃገሩ ምውናንን እዩ ነይሩን ዘሎን።ኣብ 27 ዓመት ዝተከስቱን ዝቕጽሉ ዘለዉ ኣሰካሕቲ ዓመጻት፣ ብውሑዳት ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ፣ብዝፈጸምዎ እክያዊ ተግባራት፣ምፍራስ ልዕልና ሕጊ ዘስዓበ እኳ እንተኾነ፣ብወገን ህዝብን ውድባትን ምንቅስቓስ ደምበ ፍትሒ እዚ ኩነታት እናረኣየ ክነሱ አብ ክንዲ ሓቢርካ ምቅላስ፣ዘርኣዮ ብኩራትን ዘይ ዑዙዝ ተቋውሞን/ተጻብኦን እንስከሞ ሓላፍነትን ዝፈጸምናዮ ጌጋ ነይሩን አሎን፤ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ተሞክሮ ተማሂርና፣ኣብዛ እዋን እዚኣ ብስም ሰላምን ፍቕርን ይቕረን ዝብል ልዙብ ኣዛራባ ንህዝብና ዝጎድኣን ንሃገርና ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ፖለቲካዊ ስልትታት ከይመጽእ ምእንቲ፣ጡንቁቋትን ትኩራትን ንቑሓትን ክንከዉን ይግባእ።ን-ዉዑል አልጀሪን ብይን ሀግን ይተርጎም፣ሕጋዊ ዶብ ብሕጋዊ ኣጋባ፣ውሕስነት ሃገር ይራጋገጽ ሲዒቡ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዝብል ጠለብና፡ ስርዓት ውልቀ መላኺ፣ንሰላምን ርግኣትን ፍቕርን፣ሰናይ ጉርብትናን ዘይንደሊ ገይሩ ከቕርበና ክፍትን እዩ። ብወገና ሰላም ካብኡ ንላዕሊ እንደልያን ንቃለሰላን ስለ ዝኾና ብይን ሀግ፣ውዕል ኣልጀሪ፣ሕጋዊ መገዱ ሒዙ ምስ ዝትርጎም ዉሑስን ሕጋዊ-ዶብ ክራጋገጽ ይኽእል፤እዚ ክኣ ናይ ሕጊ ተቐየድትን፣ነቲ ዲሞክራስን  ግዝኣተ ሕግን ፍትሕን ዝብል መሰረታዊ ጠለብና መገዲ ዝኸፍት ምዃኑ ስለ ንኣምን፣ብዝኾነ ዓይነት ዝግበር ዘመተ ዲክታተር፣ንደምበ ፍትሒ ከጸልምን ካብ ህዝቡ ከራሓሕቕን  አይኸልን እዩ። ን-ድ/ር ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ሰናይ ተበግሱኡ ብዋጋ ሕዝቢ ኤርትራን፣ጠልባቱን፣ከይኸዉን ጽዊዒትን፣ በቶም ደሞክራሲያውያን ባእታታት ኢትዮጵያውያን ይኩኑ መንግስትትት ዓለም ጸቕጢ  ክህልዎ ምግባር ዓቢ ጻዕሪ ክንገብር ሓቢርና ንቃለስ።ካብኡ ሓሊፉ ንህዝብና አብ ተጠንቀቕን፣ኣብየ ቦታታቱ አብ ውሽጢ ሃገርን ሰላማዊ ሰልፍትታት ስጋብ ናዕቢ ህዝቢ ዝላዓለሉ ስትራተጂታት ከነውጽእ ይግባእን ምቅርራብ ከድልን እዩ። እንተ እዚ ብዘይ ምቑራጽ ናቱ ኣጎሪዝም ወይ ዝተሓላለኸ ስልትታት እናውጽአ ስልጣኑ ምንዋሕ ከም ዝሰርሕ እንፈልጦን እንርድኦን እኳ ንኹን-እምበር፣ንዚ ናቱ ተንኮላት ዘቃልዕ/ዝፍድሕን ስትራተጂ ከነውጽእ፣ስጋብ እዛ እዋን እዚኣ ኣይበቓዕናን ዘለና።

 ኣብ መዕጸውየይ ናይ ኣቦና ሸኽ ኢብራሂም ስልጣን፣ኣብ ሑቡራት ሃገራት ዓለም፣ ዝተዛረብዎ ጠቕሲ ከምዚ ይብል፤ …(ኤርትራ)ኣብ ጥንቲ እንተኽነ’ውን ገዛኣት ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን፤ብኣንጻሩ ኣብ ብዙህ ኣጋጣሚታት፣ ኤርትራውያን ነቲ ኢትዮጵያውያን ንስርቅን ዘመትን ክብሉ ዘካይድዎ ዝነበሩ ናይ ወራር ዘመተታት ክምልሱ ይግደዱ ነይሮም እዮም። ዘመናዊ ታሪኽ እንተ-ኮነ ድማ፣ሃገርና ብንኣሽቱ ልኡላውያን(principolities)ምሕደራት ዝቖመት ከም ዝነበረት… ጸኒሓ ግን ብኦቶማን-ቱርኪ፣ ብግብጻውያን፣ በቶም ካብ ግብጻውያን ዝወሰድዋ ኢጣልያውያን ደኣ ተተሕዘት እምበር ከምቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጻኢ ኢትዮጵያ ንሱ ዘልዓሎምን ንዕኡ ዝድግፉን ዝብልዎ፣ካብ ኢትዮጵያ(ብኢጣልያ)ከም ዘይተወስደት እዩዘብርህ። ዝበልዎ ኣቦና ሸክ ኢብራሂም ሱልጣን ውርሻና ኮይኑ ንደቅና እነውርሶም ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን እምበር፣ብማንም ዓይነት ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና አይትፈልጥን፣ኣይክትከዉንን ድማ እያ።እዚ ማለት ግን ሰላም ዝነጎሶ ማዕራውን ሕጋውን ሉኡም ጉርብትና ኣይንደልን ማለት ኣየስምዕን።እዚ ኮይኑ ንኩሉ ዓይነት ወጋ ዕዳጋ ብልእላውነት ሃገርን፣ሓድነት ህዝብን፣ ኣይንቕበልን ካብ ምባልን ምቅላስን ዓዲ ኣይንውዕልን፣ቃልስና እዉን ቀጻሊ እዩ። ካን ምሕሳብን ምስትውዓልን ምምርማርን ምብርባርን ኣይነዕርፍ።

ኣብ ዝመጽእ የራኽበና

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *