Main Menu

ሓድነት ብፍልልያት ዝቆውም ተርእዮ ንድሕነት ዝህብና ዘለዎ ግደ !

ሓድነት  ብፍልልያት  ዝቆውም ተርእዮ ንድሕነት ዝህብና ዘለዎ ግደ !

ሓድነትን ፍልልይን ኣብ ሓድሕዶም ዝጸላለዉ ንህልውና  ዘረጋግጹ ተርእዮ ኢዮም። ፍልልይ  እንተዘይህሉ  ሓድነት  ኣይመሃለወን። ሓድነት  እንተዘይህሉ እውን እቲ  ክዕቘብ ዝድለን ዝጸዓረሉን  ፍልልይ  ኣይምነበረን።ስለ’ዚ ኣብ  መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ርክብን-ምንጽጻልን ዝምድናዊ  ደኣ  እምበር  ፍጹም ኣይኮነን። ተፈጥሮና   ንፍልልያትና ብዝሓቘፈ  ሓድነት ተሳኒና ብሰላም ክንነብር ዘብረሃልና ምስጢር ክሳብ ዝኾነ  እምበኣር ኣብ  ፖሊቲካ ናይ ሓሳብ ፍልልያት  ክህልዉ  ዓቢ  ጸጋ ደኣ እምበር ዘስግእ ኣይኮነን። እቲ  ዘስግእ  ነቶም  ፍልልያ  ከተመሓድሮም ድሌት ዓቕምን ብቕዓትን ዘይምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ’ቲ ብዙሕ ዘራኽብ፡ በቲ ውሑድ ዝፈላሊ ጉዳይ ምውጣጥ ዝጋሃደሉ መድረኽ’ዩ። ብኣንጻሩ ክረአ እንከሎ ዝተፈላለዩ ብዙሓት  ሓሳባት ኣብ ትሕዝቶ ዘሎ ፍልልያት ኣብ ሓደ መኣዲ እንተቀሪቦም፡ ካብ  ብዙሕ ሓሳባት  ዝሓሸን ዝበለጸን ምምራጽን፡ ምምሃርን ብዘፈላልየካ  ተጻዋዊርካ  ብዘራኽበካ ሓቢርካ ብምስራሕ  ወትሩ ንጎደና ምዕባለ ክትምርሽ ዘኽእል ኣገባብ’ዩ። ሕሉፍ  ፖሊቲካ ሜዳ  ኤርትራ ብመንጽር  እዚ  ኣቀዲሙ  ዝተገልጸ  ክረኤ  እንከሎ ኣነ  ወይ  ሸነኸይ  ዝውክሎ  ራኢን  ሓሳብን ጥራይ ግድን ክኸውን  ኣለዎ ብዝብል ወይ ከኣ ኣብ ሓደ ሓሳብ ደሪቕኻ’ዚ እዩ እቲ ሓቀኛ መስመር ብዝብል ንዝምድናን ርክብን ኣንፈቱ ዘስሕት ምንጽጻልን ፍልልያቱ ዘይዕቆበ ሓድነት ተመኩሮ  ዝመለአ ኢዩ ነይሩ።ብሰንኪ’ ዚ ዓይነት ኣካይዳ  ምንጻግ  ሕሉፍ  ኣሉታዊ  ተመኩሮ ትማሊ  ክቢድ  ዋጋ ተኸፊልዎ።  ሎሚውን ነቲ ሕሉፍ ኣሰቃቂ ተመኩሮና ገምጊምና ክንፍውሶን  ክንሰግሮን ስለዘይከኣልና  ከም  ሕዱር  ውርሻዊ ውሽውን ሕማም ኮይኑ ኣሰራቱ ክሳብ  እዚ  እዋን ሓቢርካ  ምስራሕን  ብሰላም ምንባርን  ዓጊትና  ኣደዳ  ናይዚ  እንርከበሉ ሃለዋት ገይሩና ጌና ብቀጻሊ  ከሳጉጐና  ይርከብ  ኣሎ።

ሎሚ ሳዕበናት ብሓባር  ዘይምስራሕ  ናብዚ  ዘለናዮ  ሕማቅ  ኩነት  ኣብጺሑና ከም  ዝርከብ  ዘይፈልጥ  ኤርትራዊ  ዜጋ ዳርጋ የለን። ከም  ውጽኢቱ ንተደላይነት  ብሓባር ምስራሕ  ዘመልክት ብኤርትራውያን  ሰልፍታት  ውድባት ውልቀ  ሰባት ኣብ  ማሕበራዊ መራኸቢታትን  ሚድያታትን ዝቀርቡ መግለጺታትን  ጽሑፋትን  ብዙሓት ኢዩም። ይኹን  እምበር ነቲ ብሓባር ናይ  ምስራሕ  ኣገዳስነት ማዕረቲ  ከም ሓሳብ  ኣብ ሚድያታት ክግለጽን  ክጸሓፍን ዝርከብ ብግብሪ  ኣብ  ምስናይ ነዊሕ  ርሕቀት ተሪፍና ኣሎ። ኣብ  ፖሊቲካ ነቲ ከም  ሓሳብ  ዝቀርብ ጉዳይ ኣብ  ግብሪ  ዘይምውዓል  እቲ  ኣዚዩ ዝዓበየ ሽግር  ኢዩ። እዚ  ሽግር  እዚ ካብ  ክልተ መንቀሊታት  ዝብገስ  ኢዩ።

ከምቲ  ኣብ  መንጎ  ግብርን  ሓሳብን  ዘሎ  ጋግ  ባሕሪ  የሕልፍ  ዝብል  ጥቅሲ  ፈላጣት ንሓሳብካ ሰኣን  ዓቅሚ  ኣብ  ግብሪ ዘይምውዓል  ኮይኑ  ምኽንያታዊ  ከጋጥምን  ክሕለፍን ዝኽእል  ሽግር  ኢዩ። እቲ  ካልኣይ ኣጸጋሚ ሽግር ድማ ንዘይተኣምነሉ ናይ  ሓድነት  መርገጽ ገልቢጥካ  ከም እምነትካ ብምቅራብ  ክግለጽን  ክጸሓፍን ዝርከብ  ሰራም  ዝመለኮቱ ዘይተቃልዐ ካልእ  ባህሪያት  መለኽቲ ኢዩ።   ሎሚ እቲ  ሓደ ንኤርትራውያን  ሰልፍታት  ዘድሊ  ዘሎ   ሕድነት ነቲ ጠገለ  ዘይብሉ  ብዝሒ  ሰልፍታትና  ንምጽባብ ኣብ ሓደ ፖሎቲካውን  ውድባውን መልክዕ  ናይ  ምጥርናፍ  ዝዓይነቱ  ሓድነት  ኢዩ።

እቲ ካልኣይ  ድማ ንኹለን  ውድባት  ሰልፍታት  ከም  ደምበ  ተቃውሞ ኣብ  ሓደ  ጽላል  ዝጥርንፍ ሰልፍታትን ውድባትን ብዙሕነት  ዝኣምንን ንህልውነአን ዝቅበልን  ዘዕቁብን ሓድነት  ክህሉ ዝጸዓር ዝረአ ዘሎ።  

ሓድነት  ንዘቤታዊ  ክውንነትካ መግለጺ ንዝኾኑ  ፍልልይት  ድሕሪ  ምዕቛብ ምስ  ካልኦት ካባኻ  ወጻኢ  ምስ  ዘለዉ  ኣካላት ንክትሓብር እናሰሰነ ዝምዕብል  ተርእዮ ኢዩ። ብኣንጻር  እዚ ኣብ  ውሽጥኻ  ንዝራኣዩ ፍልልያት  ነጺግካ  ኣብ  ባዕልኻ  እናተጨበጥካን  እናተጸሞቅካን ትማሊ  ጠንቂ ምብትታን  ዝኾነ  ግብርኻ  ኣብ  ዝባንካ  ደሚቁ  እናተራእየ ሎሚ ምስ  ካልኦት ክሰምር  ከም እትደሊ  ናይ  ሓድንነት  ሓዋርያት  መሲልካ ናብ ገለ ከማምቁኒ  ይኽእሉ  ኢዮም  ዝበልካዮም ሸነኻት ሕስይስይ  ምባል  ዝኣረገ ሜላ  ኣብ ርእሲ  ምዃኑ ከምቲ ሓደ  ኣብ  ውሽጡ  ዘየለ  ትሕዝቶ  ብደገ  ከም ዝውንኖ  ኣምሲሉ  ንዝቀርብ ሰብ  ኣመልኪቶም ኣቦታት “ላዕላዩ  ኢዩ  እምበር  ውሽጡስ  ዳርለ  ባምባ  ኢዩ” ዝብልዎ ምስላ  ናይ  ዓቅሊ ጽበት ፍታሕ  ክኸውን  ዘይክእል ፈተነ ደምበ ተቃውሞ ዝሳቐየሉ ዘሎ ጉዳይ’ዩ። 

   ኣብ  ጉዳይ  ህዝብን  ሃገርን  ኤርትርራ  ንኩልና ፍታሕ  ክኾነና ዝኽእል እምበእር  ነፍሲ  ወከፍ  ፖሊቲካዊ  ሰልፊ  ውድብ ማሕበር  ምንቅስቃስ  ጉጅለ  ውልቀ-ሰብ  ድሕሪት  ግልጺ  ኢሉ  ተመኩሩኡ  መዚኑ ካብ ስርሕ  ፍንጥሕ  ስማዊ  ሓድነት ኣሉታዊ  ተረኽቦታት፡ ሓቀኛ ንሰልፍታትናን  ውድባትናን  ዝጥርንፍ  ናይ ብዙሕነት ናይ  ደምበ  ተቃውሞ ሓድነት ንምምስራት ተበግሶ  ብምውሳድ ህዝቢ ዝደለዮ  ሰልፊ  ክዓስል  ዘኽእሎ  መንገዲ  ምጽራግ  ኢዩ።

ካብ’ቲ ዝፈላልየና እንተወሓደ በቲ ዝዓበየ ጉዳይ ክንሰማማዓሉ ዘኽእለና ህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን፡ ጥፍኣትን ስደትን መእሰያት፡ መወዳእታ ዘይብሉ ስቕያ ህዝቢ፡ ኵናትን ወረ ኵናት ሰላም ዝማሕደጎ፡ ብስእነት መዓልታዊ ቀረብ ዝሳቐ ህዝብና፡ ኣብ ግፍዕን ምሒር ጸቅጥን ማእሰርትን ግፍዕን ታህዲድ፡ ፍጹም ማሕበራዊ ፍትሒ ዝጎደሎም ጸብጺብካ ዘይውዳእ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ እዩ። ነዚ ስርዓት ንምእላይ ሓላፍነት ካብ ኮነ ፍታሕ ክናደየሉ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ዘድልዮ ኣይኮነን። ህዝብና ክብረቱን መሰሉን ተገፊፉ ከም መጋባሪ ወይ መሳርሒ ተቆጺሩ ገደብ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ወታሃደራዊ፡ ሲቪላዊ፡ ካልእ ኣብ ምምሕዳር ምኪ ኣገልግሎት ተዋፊሩ ዝሰርሕ፡ ወርሓዊ ደሞዝ፡ ዕረፍቲ ዘይፈልጥ፡ ስድራ ቤታዊ ምትእኽካብ ዘይብሉ፡ ከም ዛግራ ኣቦ ብምብራቕ ውሉድ ብምዕራብ ኣደ ብሰሜን ሓውቲ ብደቡብ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ተበታቲኑ ዝነብረላ፡ ዓድታት ብሰንኪ ምብትታን ስድራ ቤት ዝባደማ፡ ግራት ዝቃደሩ፡ ዓውዲታት ዝሓመዱ፡ ቅሚጦታት ዘይብሉ ገደናታት፡ ገበላታት ተጻሕቲሮም፡ ዃና ፈሪሱ፡ ሽማግለታት ዓዲ ዝጦሮምስ ይትረፍ ካብ ናብ ክመርሖም ዝኽእል ሓደ’ኳ ንፈውሲ መንእሰይ ዘይርከባ ዓዲ በጺሕናሉ ዘሎና እዋን፡ ሕማቕ እዋን ነዚ መላኺ ስርዓት፡ ብህዝባዊ ደሞክራሲ ስርዓት ንምትካእ ዘየሰማማዕና ክህሉ ኣይክእልን። እዚ ዝተጠቅሰ ሚዛንን ገምጋምን ህዝብና ዘይፈልጥ ሰልፊ ውድብ ካብ ዘይሃለወ ከኣ ፍታሕ ዘይምቅራቡ ሓደ ታሪኻዊ ዘይተዓመ ስራሕ ደምበ ተቃውሞ ምዃኑ ምርዳእ ዘይከኣል ኣይኮነን።

 

“ዳኛ ዘይብሉ ጉዳይ ጥፉእ፡ ማሕለኻ ዘይብሉ ጸባ ድፉእ” ከም ዝበሃል ባዕልና ዳኛታትን ምስክራትን እንዳሃለና፡ ጉዳይና ዳኛን ምስክርን ዘይንደልየሉ ኣብ ኢድና ከሎ ከይጠፍእ፡ ኣብ 27 ዓመት መዋእል ምልኪ ህግዲፍ ሓንቲ መዓልቲ ብግፍዕን መከራን መገመቲ እንተወሰድና ነታ ካልኣይቲ መዓልቲ ዘይትመስል ካብ ዝኸፍአ ንኣዝዩ ዝኸፍአ ተስፋ መዋጽኦ ዘይብሉ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዝሕለፍ ዘሎ ሂወት ገሃነብ፡ ሽቃይ፡ ሓዘን፡ ማእሰርቲ፡ ጭውያ ሞት፡ መከራ ካልእ መግለጺ ዘይብሉ ንዝስተውዓለ ልዕሊ ድሕነት’ዚ ሂወት ህዝብና ሃገርን እንታይ ከሰማማዕና ይኽእል። ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ፡ ዕላማታት፡ ሰልፊታት፡ ውድባት፡ ማሕበራት ንትቢት ህዝብና ካልኣዊ እዩ።

 

ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ፡ ራእይ፡ ዕላማታት ሰልፍታት ንሕብና ካልኣዊ’ዩ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል? እወ ካልኣዊ’ዩ። ከመይ ህዝብና ብቅዋማዊ መንግስቲ እምበር ብቀጥታ ብፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ዕላማ ሰልፊ ስለ ዘይምራሕ ንህዝብና ካልኣዊ እዩ። ፖለቲካዊ መደብ ዕዮ ሰልፍታት፡ ዕላማታት፡ራእይ ግጉይ ንማለት ዘይኮነ መሰል ኣብ ዘለዎ፡ ምክብባር ኣብ ዘለዎ ኮይኑ፡ እዚ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮታትን፡መትከላትን ራእይን ሰልፍታት ውድባት ክብ’ሉ ኣብ ድሕነት ዝህባን ሃገርን ዘዋስእ፡ እዋናዊ ሕቶ ህዝቢ ዝምልስ መሳርሒ ክውንን፡ ነቲ መደባቱ፡ መደባት ሓድነትን ስኒት ከሰማምዕ ኣብ ዝበቅዓሉ እዋን ምስ’ቲ ድሌትን ባሕግን ትጽቢትን ህዝብና ኣብ ዝተመዓራረየሉ ቀዳማይ ቦታ ዝሕዘሉ ኣግባብ ምስ ኩሉ ፍልልያቱ ኣንጻር’ዚ ስርዓት ሓድነቱ፡ ስምረቱ፡ ሓባርዊ ስርሓት ኣብ ዘመስክረሉ መድረኽ ጥራሕ’ዩ።

መደምደምታ

ኩሉ ሓደ ሓሳብ ይኹን፡ ሓደ ሓሳብን ራእይን ይሃልዎ ንማለት ኣይኮነን፡ እቲ መነጻጸሪ ራእይን መትከልን፡ ዕላማን፡ መርገጽን ብፍላይ ኣንጻር ምካዊ ስርዓት ህግዲፍ ዝካየድ ቃልሲ ስሙር፡ ጥሙር፡ ሓድነት ዘለዎ ይሊ ደምበ ተቃውሞ ዝጠልቦ እዋን ስለ ዝኾነ ምስ ኩሉ ክህልወና ዝኽእል ፍልልያት ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ክንሰርሖ ዘሎና እጃምና ከነበርክት ንማለት’ዩ። ፍልልያትና ጸጋ ‘ዩ ካብ በልና፡ ፍልያትና ክዋሳኣሉ ዘክእል ባይታ ምፍጣር ማለት’ዩ። ብዘሎና ፍልልያት ከም’ዚ ዘሎና ኣተሃላልዋ ሓደ’ኳ ዝኽልክለና የልቦን፡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኣተሃላልዋና ግን ኣብ ሃገርና ምስ ህዝብና ክረጋገጸልና እንተኾይኑ፡ ኣብ እንካን ሃባን፡ ዘተንን፡ ምርድዳእን፡ በጺሕና ሓደ ፍታሕ ምስ ነምጽእ ጥራሕ’ዩ እቲ ዕላማታት፡ ባህግና፡ ትጽቢትና ክሰርሕ ዝኽእል።

 

ዜናን ሓበሬታ

ሰዲህኤ(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *