Main Menu

መርእድ መድሃኔ ክልተ ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ሃገር ጣልያን

መርእድ መድሃኔ ክልተ ዓመት ኣብ ማእሰርቲ ሃገር ጣልያን

ኣብ 2013 ኣስታት 350 ሰባት ሂወቶም ዝሰኣኑ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ኤርትራውያን ስደትኛታት ዓለም ዘስምበድ ተርኽቦ ዝነበረ ብምዃኑ፡ ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ንኽቀርቡ ኣብ ዝተኻየደ ጻዕሪ፡ ቅድሚ ክልተ ዓመት መንእሰይ መርእድ መድሃኔ ኣብ ሱዳን ብጸጥታ ፖሊስ ሃገር ጣልያን ተታሒዙ፡ ኣብ’ቲ ጉድኣት ዝተረኽበሉ ግዝኣት ጣልያን ንፍርዲ ክቀርብ ከኣ ካብ ሱዳን ንሃገር ጣልያን ኣብ ዝኣተወሉን፡ እቲ ጉዳይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ወረ ምስ ተዝርግሐ፡ ንዕለቱ ጌጋ ሰብ ከም ዝተኸሰሰን ከም ዝተታሕዘን፡ እቲ ብልክዕ ኣብ’ቲ ስርሓት ምስግጋር ስደተኛታት ዝነበረ ከም ዘይኮነ ተፈልጠ።

ጋዜጠኛን ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት መሮን እስቲፋኖ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ንሽወደናዊት መራኸቢ ብዙሓት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ምስ’ቲ ብጥርጣረ ተኸሲሱ ግን ከኣ ዘይተተሓዘ ብቴለፎን ከም ዝተራኸበትን፡ ከምኡ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጠ ገበነኛ ዝብሃል ሰብ፡ ንብዙሓት ስደተኛታት ንስግረ ዶብ ዘሳለጠ፡ መርእድ መድሃኔ ከም ዘይኮነ መስኪሮም። ብዙሓት ካብ’ቶም ኤርትራውያ ስደተኛታት በቲ ብገበን ተኸሲሱ ክሳብ ሕጂ ህላውነቱ ዘይተፈልጠ መሳርሕቱን ክንደይ ግፍዕን ማህረምቲ ከም ዝወረዶም ዝገልጹን፡ ንመሰጋገሪ ዝኸፈልዎ ዋጋ’ውን ክሳብ ኣስታት 5 ሽሕ ዶላር ከም ዝዀነ ይገልጹ።

 ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ነቲ ብጠርጠራ ዝተኸሰሰ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጣልያን ዝርከብ ኤርትራዊ ካብ ኩሉ ገበናትን ክስን ነጻ ምኳኑ ዘረጋግጽ ጭብጥታት ቀሪቡ ክነሱ ክሳብ ሕጂ መወዳእታ ብይን ኣይተዋህበን። መሮን እስቲፋኖስ ሓንቲ ብቀረባ ዝከታተልዎ ሰባት ምኳና ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ጋዜጣን ቲቪ ሽወደን ምስክርነታ ኣቅሪባ ከም ዝነበረት፡ ክሳብ ዓዲ ጣልያን ብምኻድ ኣብ ቤት ፍርዲ ተሳቲፋ’ኳ እንተነበረት ሰማዒ ክትረክብ ኣይከኣለትን። እቲ ጉዳይ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ግዜ ዝፈትሖ ምኳኑ ዝንገር፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ኣብ’ቲ ስርሓት ተዋፊሩ ዝነበረ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ሰብ በዓልቲ ቤቱን ደቁን ኣብ ሽወደን ከም ዘለዉ ተፈሊጡ፡ በዓልቲ ቤቱ ደሃይ ሰብኣያ ከም ዘይትፈልጥን፡ ብምንታይ ከም ዝናበርን ኣበይ ከም ዘሎ’ውን ሓንቲ ትፈልጦ ጉዳይ ከም ዘየለ ዝሓበረት፡ እዚ ጉዳይ ንመርእድ መድሃኔ ተኸሲሱሉ ዘሎ ገበን ጌጋ ምኳኑ ዝሕብር’ዩ። ሎሚ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ሓደ ፊልም ኣብ ቲቪ ሽወደን ክመሓላለፍ ምኳኑ ይንገር።

ምንጪ

Aftonbladet

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *