Main Menu

መዝገባት ታሪኽ ዝተረኽበ ጽሑፍ

መዝገባት ታሪኽ ዝተረኽበ ጽሑፍ

ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

1ይ ክፋል

ሰላም ኩቡራት ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይት፡ እዛ ካብ ኣርካይቭ ዝብል ጹሑፍ ዝመረጽክዎ፣ከመይ ነይሩ መንቀሊና ኣበይ ኣለና ናበይ ንምብጻሕ ዝብል ስነ-ምርኣይ ንዘተ ክዕድምን፣ጥልቕ ዝበለ ስነ ሞጎት ክንገበር ይጠቅም ብምባል ዘልዕሎ ዝዘለኹ።ንመጀምርያ ዘቕርቦ ጽሑፍ  ሰለማዊ መሰላት ብ-ሃይለ ሰመረ ዝተጻሕፈት 29 ጥቅምቲ 1993 ኣብ ሆላንድ ንኮንፈረንስ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰልን ኣብኡ ዝተመርኮሰ ህንጻ መንግስትን፡ንዑኡ ዝትርጉሙ ቅዋም፣ምእንቲ ክጻሓፍ ይሕግዝ ኢሉ ስለ ዝቕረቦ ከምታ ዘላታ ኣቕሪበ ኣብ መዕጸዊ ኣበይ ነይርና ኣበይ ኣለና ናበይ ንምብጻሕ፣ ሓጺር ርእይቶን  ተወክሶታት ከቕርብ  ክፍትን ከለኹ ዓምዲ ብዓምዲ ክቕርብ መንቲ ከይነውሓኩም/ከየሰልቸወልኩሙን ብምባል ሓሓጺር  ዝዓይነቱ ቀሪቡ፣ ብትዕግስቲ ተኻታቲልኩም ኣብ ዘተ ምእንቲ ክትካፈልዎን፣ ከቅራርበና ዝኽእል ነቊጣታት ኣለሊና ኣብ ኣጋባብ ቃልስና እቲ ዘዲሊ ለውጥን ምዕባለን ምእንቲ ኩነታቱ፣ ኣቐዲመ ንትዕግስተኹም የመስግን።

                                                         ሰብኣዊ መሰላት

መእተዊ 1

እቲ ጉዕዞ ብ-ሃይለ ናይዝጊ ሰመረ 2

ኤውሮጳዊ ተምክሮ   8

ሰብኣዊ መሰላት     11

ሰብኣዊ መሰላት ዝኸብረልጁ ሃዋህው 18

ኣገዳስነት ኣብ ሃገርና   21

እዚ ዝሓት ጽሕፍቲ በቢሓደ  ክንርእዮ ኢና፤ ምኽንያቱ ነቲ ባህርን ድልየትን ምቅርራብ ግዝኣተ ሕጊ ህዝብና ስለ ተብርህ።

መእተዊ ፦ ካብ 11 ክሳብ 29 ጥቅምቲ ብሓልዮት ሆላንድዳዊ ትካላት ሰብኣዊ መሰረት (SIM)ትካል ስግረ-ባህላዊ ምዕባለን  (ISIS) ኣብታ ናይ ዓለም  ርእሰ-ከተማ ሕጊ ተባሂላ ትጽዋዕ ደንሃኸ(ዘሄግ) ን 28 ኣፍሪቃውያን ሙያውያን ሕጊ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ሕጊን ሰብኣዊ መሰላትን ብዑደት ናብታ ናይ ዓለም ርእሰ ከተማ ዲሞክራሲን ኣውሮፓን ዝኾነት ሰትሮስ ፐርግ(ፈረንሳ)ዝተሰነየ ትምህርቲ ተዋሂብ።

  ኣብቲ ትምህርቲ ኪሳተፍ ዕድል ስለዝረኸብኩ ጽሑፈይ ኣብኡ ከተኩር-የ።እግረ መገደይ ግዳ ብዛዕባ ኣብቲ ጉዕዘይ ዝተዓዘብኩዎን ሰለምንታይ ኤውሮፓ ሕምብርቲ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላትን ዲሞክራሲን ኮይና ከም ዘላን ከተናኽፍ ኢዩ።

  እቲ ጹሑፍ እምብኣር ኣብ ኣርባዕተ ክፋላት ተመቒሉ ክቐርብ እዩ፡፤

1)    እቲ ጉዕዞ

2)    ኤውሮጳዊ ተመክሮ

3)    ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት

4)    ኣገዳስነቱ ኣብ ሃገርና       

ኩቡራት ኣንበብቲ እቲ መእተዊ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ ኮይኑ ዓምዲ ብዓምዲ ምስ ንእስ ዝበለ ርእይቶን-ሓተታን ዝተሰነዮ ኣጋባብ ብዝመስል ንነዊሕ እዋን ክቐርብ ስለ ዝኾነ ብተጻወርነትን ትዕግስትን ብዝያዳ ክኣ ናታትኩም ሓተታ-   ርእይቶ ክትህቡን ብጽሑፍ ከተቕርቡ ምስ ዝካኣል እቲ ዲሞክራስያዊ ዘተ ክምዕብል ይኽእል ዝብል ራኢ ኣለኒ፣ መልሲ ካባኹም ይጽበ። ብሓጺሩ ዘተ ምስ ተኻታተልትን ተሳተፍትን ወይብ ክኽፈት እየ ዝፍትን ዘለኹ፣ እሞ ብዓቢ ተስፋ እየ መልስኹም ዝጽበ።

ርእይቶ ኣብዛ መእተዊ፣ድሕሪ እቲ ካብ 1991 ብዓጽሙን ደሙን ክውውነት ናጽነት ዘምጽአ ህዝብና፣ብ-1993 ብደሞክራስያዊ መስርሕ ረፈረንድም ብ-ተስዓን-ትሽ ዓተን ነቑጣ ሾሞንተ(99.8)ናጽነቱ ዘራጋገጸ ህዝቢ-ኤርትራ ህርፋን ድልየት ተሳተፍነት ንግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰል ዝተሞርኮሰ ቅዋም ንኽህልወና ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራይ ዘኮነስ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ኮንፈረንስ ዕና ተሳተፈ ብስነፍልጠታን ዓለምለኻዊ ድንጋገ ዝተሓጽረ መንጸፈ ስርዓት ንምትካል ዝካየድ ዝነበረ ምውሳእን ጻዕርን ጥራይ ዘኮነስ ክፉትን ብርሃን ዘለዋ ዲሞክራስያዊት ዔርትራ ንምህናጽ ጥሕብር። ስለዚ ክኣ እየ ከም ጽሕፍቲ ከም ሰነድ ከተዛቲ ትኽእል ኢለ መሪጸያ። ብወገን ተኻታተልቲ-ክ እንታይ ትብሉ ? ንሕሰብ ነስተውዕል ንማራመር ንባራበር

ኣብ ዝመጽእ የራኽበና« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *