Main Menu

መግለጺ ንዝኽሪ በዓል ናጽነት ኤርትራ

መግለጺ ንዝኽሪ በዓል ናጽነት ኤርትራ

አብ 24 ግንቦት፣ ቅድሚ 27 ዓመታት፣ ሃገርና ኤርትራ ንጎባጢ ኢትዮጵያዊ መግዛእቲ አብ ኤርትራ ብምስዓር ልዑላውነት ዚተጓናጸፈትላ ዕለት’ያ። ህዝቢ ኤርትራ ብውድባቱን ተጋደልቲ ደቁን እናተመርሐ፣ አብ ኣፍሪቃ ዚነውሐ ብረታዊ ቃልሲ ድሕሪ ምክያድ፣ ማለት ድሕሪ ን30 ዓመታት ዚኸደ ናይ ሰብ መስዋእትን ከምኡ ሰፍ ዘይብል ናይ ንዋይን ንብረትን ብርሰት፣ ብዕለት 24 ግንቦት 1991 ዓ.ም.ፈ ናጽነቱ አረጋጊጹ። ምእንት’ዚ ከአ’ያ፣ ዕለት 24 ግንቦት አብ ኤርትራዊ ልቢ’ን ዝኽርን ዝለዓለ ጥርዚ ሒዛ ክትጽንበል ትነብር።

ንብረታዊ ዓወት ብርፈረንዱም ንምእንጓቱ ብዕለት 23-25 መጋቢት 1993 አብ ዚተኻየደ መረጻ ከአ 99.8% ካብ ህዝቢ ኤርትራ “እወ ንናጽነት” ከም ዘድመጸ መንግስታት ዓለም ዘረጋገጽዎ ታሪኻዊ ሓቂ ኴይኑ’ዩ። ከም ውጽኢቱ ከአ ኤርትራ ካብ 28 ግንቦት 1993 ጀሚራ ከም (መበል 184’ዊት) ኣባል ናይ ልዑላውያን ሃገራት አብ ሕቡራት-መንግስታት-ዓለም (United Nations) ወይ ከምኡ (መበል 53) ኣባል ናይ ልዑላውያን ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ኴይና።

ሎሚ ብፍላይ፣ አብ’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ዚተቓለሰሉን ብምልኣት ዘድመጸሉን ጸቒጥካ ምዝራብን ምስራሕን ኣገዳስነቱ ብዝያዳ ዕዙዝ እናዀነ ይመጽእ አሎ። ምኽንያቱ ድሕሪ’ዚ ኹሉ ዚተኸፍለ መዳርግቲ ዘይብሉ መስዋእትን ገድልን እንተዀነ’ውን ሓደ-ሓደ ፈተንቲ ብድሆታት ዳግም ይቃለቐሉና ብምህላዎም።

ስርዓት ህግደፋዊ ምልኪ አብ ኤርትራ ዛጊት ምስ ኵሎም ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ወግእ ምትዅታዅ ከገብር ከም ዚጸንሓን መንእሰይ ሃገርና ናብ መወዳእታ ዘይብሉን ዘይክፈል ዕስክርናን ሸሚምዎም ምህላዉን ጸሓይ ዚሃረሞ ሓቂ’ዩ። አብ ዳሕራይ ዓመታት ብፍላይ ከአ ንቀይሕ-ባሕርናን ንወደባትናን ንፔትሮ-ዶላርን ዚምንጥዉ ሃገራትን ንተሓናሓንቲ ናይ ግዳም ሓይልታትን ብምዕዳል፣ ሃገረ-ኤርትራ መደበር ውግእ ንኽትከውን ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ይዝውተር አሎ። ከም ውጽኢቱ ኤርትራ ሎሚ መንእሰያታ በኸፈር ዚሃድምዋ ሃገር ኴይና’ላ።

እቶም ንስርዓት ህግደፋዊ ምልኪ ብቃልሲ በዲህና ንህዝብናን ሃገርናን መስተርሆ ከነምጽአሉ ተስፋ ዚተነብረልና – ደምብ ደለይቲ ፍትሒ – እንተኾነ’ውን ዝትሓዋወሰና ዘሎ ኢና ንመስል ዘሎና። ምስ ከባቢኻ ዝርከባ ሃገራት ተሳኒኻን ሓቢርካን ምንባር ራህዋን ሰላምን ከምጽእ ከም ዚኽእል ዘየማትእ ነገር’ኳ እንተኾነ፣ መስርዑ ምስ ዚስሕት ግና ኣሉታውነቱ ከም ዚዛዙ ፍሉጥ ነገር ኢዩ። ብሰንኪ ውሽጣዊ ዓመጽን ምልክን ኤርትራን ህዝባን ሎሚ ብከቢድ ሽግር ይግረፉ ከም ዘለዉ ንፋላለየሉ ተርእዮ ኣይመስለናን። ምእንት’ዚ ኣትኵሮናን ሃምናን ነዚ ማሕንቖ’ዚ ፍታሕ ምንዳይ ክኸውን ከአ ይግባእ። ካብኡ ሓሊፉ ግና ነዚ ሃጓፍ’ዚ ከይመድመድና ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሊልና ብኣቆራጭ ሩፍታ ምንዳይ አይሰርሕን’ዩ። ኤርትራውያን ሙሁራን፣ ኤርትራዊ ውዱባትን ውዳቤታትን፣ ኮታ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ አብ ምሕራር መሬት ዘረጋገጾ ሕብረትን መሃዝነትን፣ ሎሚ እንተኾነ’ውን ንህዝብን ሃገርን ናብ ግዝኣት-ሕጊ፣ ናብ ዲሞክራሲ፣ ናብ ስርዓት ፍትሒ ወዘተ… ንምስግጋር ሓቢርካ ምጽዓድ’ዩ እቲ እንኮ ምርጫ። ጭ^ቡጥን ጭቡጥን ስጕምትታት አከታቲልካ ብምውሳድ ዕዮ-ገዛና ኣሳሊጥናን – ሃጓፍትና መድሚድናን – ከአ ንነብስና ኴንና ነካልእ ክንዓብስ ይከኣል’ዩ። እምበኣር ሎሚ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ዚጥለብ ዘሎ ጕዳይ ምርግጋጽ ኤርትራዊ ውሽጣዊ ሓድነት’ዩ። ስለ ዚኾነ፣ እቲ እዋናዉ ቅድምያ ሎሚ፣ ምሁር ምስ ከምኡ ምሁራት ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ውድብ ምስ ካልኦት ከምኡ ውድባትን ውደባታትን፣ ውልቀ-ዜጋ ምስ ብጾቱ ዚተረፉ ደቂ-ሃገር ወዘተ… ብግብሪ ተሳንዩን ተወሃሂዱን ሃገሩን ህዝቡን አብ ምድሓን አቢሉ ከጸቅጥን ብሓባር ክምርሽን ከሎ’ዩ።

24 ግንቦት ተኸቢራ ትንበር!

ዘለኣለማዊ ክብርን ዚኽርን ንስዉኣትና!

ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ

ንዲሞክራስያዊ ለውጢ አብ ኤርትራ (NRW)

24.05.2018

ኣካያዲት ኣካል


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *