Main Menu

ምጽጋን ውዕል ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ሃገር ስዑድ ዓረብ

ምጽጋን ውዕል ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ሃገር ስዑድ ዓረብ

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

ብኣንተቦ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተኸዊሉ ኣብ ውሻጠ ዝጀመረ ውዕል ሰላም፡ ምስ ዕድመ ስልጣንን ባህርያት ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣፋፍኖት ለውጢ ከም ዘይርከቦ ብዙሕ መርትዖታት ክቀርብ ይኽእል። እንሆ ድማ ትማሊ 15 መስከረም 2018 ምቀጸልታ ሕቡእ መስርሕ ሰላምን ውዕላቱን ንምጽግጋን ብቀደሙ ዘይጠዓየ ዝሓንከስ ሰላም ሰለይ እንዳበለ ስዑድ ዓረብ ሰጊሩ ይርከብ። ውዕል መስርሕ ሰላም በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ብግቡእ ከይተሳተፎን ከየስተማቐሮን ፈቐዶ ሃገራት ቀጠር፡ ንስዑድ ዓረብ ከይዱ ክተዓራረ ክጽገን ክጸባበቕ እንታይ ዝተደለየ ጉዳይ ስለ ዘለዎ እዩ። መልክዕ ሰላምን መስርሑን ደኣ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንድዮም መልክዑን ክብሩን። እሞ ደኣኸ መስርሕ ሰላም ኣብ ሃገር ስዑድያ ካብ ተጸንበለስ ስምምዕ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ከ እንታይ ኮነ? ግደ ሓቒ ብመሰረቱ ስምምዕ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ሕጋዊ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዝተፈልጠ ጉዳይ’ዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ድማ’ዩ መርቑልና በዚሑ። ” እንዳ ጃህራ ስ ዓሰርተ ሞጎጎ ኣጕደን ጾመን ይሓድራ” ኮይኑ ነገሩ።

ብተወሳኺ ኣብ መንቀሊ ጸዋዒት ሰላምን ዝኽተሎ ዘሎ መስርሕን፡ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝብሎ ስለ ዘለዎን፡ ስምምዕ ሰላም ከኣ ኣብ ባይታን ባይቶ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብዝምልከቶም ኣካላት ዝቀረበ ሕቶ ዘየለ ጥራሕ ዘይኮነ፡ እቶም ሸምግሉና ዝበሉ ሃገራት (ኤርትራን ኢትዮጵያን) ንዝተዋህቦም ብይን ድሕሪ 17 ዓመት እወ ንሰላም እንተበሉ ኣብ ኣተገባብርኡ ገገለ ጥሕሰት ንስለ ዝፈጸሙን፡ ገና ብዓብዩ ሕቶ ሰብኣዊ መሰል ስለ ዘይተመለሰን፡ ብጎቦ ጎቦ ኣቢልካ ብተጽዕኖ መንግስቲ ቀጠርን፡ ስዑድ ዓረብን ኣብ ክሳድካ ወርቒ ሰንሰለት ኣሲርካ ንዝፈጸምዎ ሕጋዊ ጥሕሰታት ከም ዘየለ ንምምሳል፡ መርቑልና ክብሉን ተፈልጥነት ንምርካብ ዝግበር ጻዕርን ፋሕተርተርን ኣድላይነት ዘይብሉ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኻቱ ከኣ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ንዝጸንሓ ዝምድና ምስ ግንባር ኵናት ቀይሕ ባሕሪ ንምሕያሉን ደገፍ ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ዞባዊ ምትእስሳር ንምሕያል ዝግበር ፈተነ’ምበር ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ተደልዩ ኣይኮነን። ሕጂ’ውን ኣብ’ዚ ዝካየድ ዘሎ ምሕዳስ ይኹን ምጽጋን ውዕል ሰላም ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ንህዝቢ ኤርትራ ንዝኸፈአ ኩነታት እንተዘይኮይኑ ንዝሓሸ ባይታ ከም ዘይምጽኣሉ ብዙሕ ዝሕብሮ ምልክታት ክጥቀስ ዝኽእል። ህዝቢ ኣግሊልካ ቀዳማዩ ዘይቀደወን ዘይጸበቐን ኩነታት ምስ ተባላሸወን ሰላም ተጸባቢቁን ብልጭ ብልጭ እንተበለስ ዘምጽኦ ለውጢ ክህሉ ኣይክእልን።

መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንዘለዋ ዝምድናታት ንምሕያል ከተርእዮ ዝጸንሐት መርገጽ ብዓይኒ ህዝቢ ንጹር’ዩ። ኣብ ቅድሚ ዓይና ኣብ ገምገም ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ክጠፍኡ ዝጸንሑ መንእሰያት፡ ብዘይ ሰብኣዊ ክብሪ ካብ ሃገር ስዑድያ ጥርዝያ ተባሂሉም ንብረቶም ከይኣከቡ ዝተሰጎጕ ዝተገፍዑን ኤርትራውያን ኣዲኦም ትቁጸሮም። እሞ ጽገናን ምትዕርራይ ሰላምን መስርሕ ሰላም ንረብሓ’ዞም ህዝቢ እንተዘይኮይኑስ ንመን ደኣ’ዩ።

ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ዶባዎ ግርጭት ኢትዮ-ኤርትራ ስዑድ ዓረብ ሒዛቶ ዝጸንሐት መርገጽ ንኩሉ ንጹር’ዩ። ይኹን’ምበር ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ዝወረዶ ዓመጽ መግዛእትን፡ ምሕደራ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ደቁ ንምዕባይ፡ ስድራ ቤቱ ንምእላይ ድራሩ ክምእርር ናብ’ቲ ሃገር ዝኣተወ ዝሕልፍዎ ሃለዋት ኣብኡ ዘለዉ ይፈልጡ፡ እሞ ውዕል ሰላም ንህዝቢ ድዩ ወይ ስ ንመሓዛ ስዑድያ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ንመን ከም ዝኾነስ ጽባሕ ዝረአ’ዩ።

ልክዕ ሓንቲ ሃገር ይትረፍ ኤርትራን ስዑድ ዓረብ ዝጸንሐን ነዊሕ ታሪኻዊ ዝምድናታት፡ ትማሊ ዝተመስረታ ሃገራት እንተኾና ኣብ ቅዱስ ውዕል ሰላምን ሰኒት ጎረባብቲ ሃገራት ክገብርኦ ዘለወን ደገፍ ዘይትጽበዮ ኣይኮነን። ውዕል ሰላም ኤርትራ ኢትዮጵያን ከኣ እንተትኻኢሉ ኣብ ቦታ ሰላም እንተወሓደስ ህዝቢ ዝተሳታፎን ዝመረቆን ዘጸንበሎን እንተዝኸውን ክንደይ ክብርን መዓርግን ነባሪ ታሪኽ ምኾነ። እወ ኩሉ ሕማቕን ጽቡቕን ታሪኽ ነባሪ እንድዩ፡ ጽቡቕ ግን ኩሉ ግዜ ብጽቡቕ ክትዝክሮ ክትነብር ንወለዶታት ዘዅርዕ፡ ሕድሪ ስውኣትና መብጽዓታት ዘሕድስን ህዝባዊ ሃገራዊ ታሪኻዊ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ምዃኑ ድሌትን ባህግን ህዝብን ኣብ ዕብየት ማሕበራዊ ናብራ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ክረጋገጽ መንገዲ፡ዕድል፡ ዝኸፍት’ውን ብምዃኑ’ዩ ፍልልዩ።

ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ብደሙ ዝተረከቦ ነጻነት፡ ከሳስዮን ከማእክሎን ዕድል ኣይረኽበን ኢልካ ዝወዳእ ዘይኮነስ፡ ብመደብ ተሃንዲሱ ክበታትን ተስፋ ክቆርጽ፡ ክዳኸም ክርዕድ ክግበር ዝጸንሐ ሂወት 27 ዓመት ዘይጠፍአ በሰላታት ኣለዎ። እዚ በደላት ከኣ ሎሚ’ውን ከይተረፈ ብዝተፈላልየ መልክዕ ይቅጽል ኣሎ።

ሰዲህኤ ነዚ ኩነታት ንረብሓ ህዝቢ ንምቕያር ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሙ ከልዕል ታሪኻዊ ሓላፍነቱ ክወስድ ብተደጋጋሚ ምሕጽንታ ኣቕሪቡን የቕርብን ኣሎ።እዚ ከኣ ሰልፈይ ሰልፍኻ፡ውድበይ ውድብካ ዘይብሃሎ ሃገራዊ ዋኒን ኩሉ ኤርትራ ብዝከኣሎ ዓቕምን ክእለትን ሓቢሩ ክሰርሕ መተካእታ ዘይብሉ ኣዋናዊ መደብ ቃልሲ ክጽመድ፡ ክሰርሕ፡ ኣብ ጎኒ ውጹዕ ህዝቡ ጠጠው ክብል ጸዋዒት ዘይኮነስ ንበገስ ንስራሕ ይብል ኣሎ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽሪ ስውኣትና

17 መስከረም 2018

www.epdparty.com

epdp2018@gmail.com

  


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *