Main Menu

ሰላሕታ ኣኼባ መንእሰያት ህግዲፍ ስቶክሆልም 30 መጋቢት 2018

   ሰላሕታ ኣኼባ መንእሰያት ህግዲፍ ስቶክሆልም

    30 መጋቢት 2018

 

ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ከተማታት ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ብሰላሕታን ሕሹኽሽኽን ኣኼባ ካብ ዘካይድ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣሎ። ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ሃገር ኣብ ምምራሕ፡ ኣብ ዲፕሎማሲያን ዘጋጠሞ  ዓበይቲ ፍሽለታት ንምሽፋን ህዝበይ ምሳይ ኣሎ ንክብልን ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝተወልዱ መንእሰያት ብስድራ ቤቶም ዝተገደዱን፡ ገገለ ምስ መሓዙቶም ብዘይፍላጥ ከሳትፎም ጸኒሑ። ሳላ ሓያል ቃልሲ፡ተደጋጋሚ ሰላምዊ ሰልፍታት ደለይቲ ፍትሒ፡ ብዙሓት ካብ መንእሰያት ንተግባራት ምልክን ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ተርዲእዎም ተባእ ድሕሪ ደጊም ብማለት ንኣኼባ መንእሰያት ህግዲፍ ኵቦ ዝደርበዩ ውሑዳት ኣይኮኑን። ድሕሪ’ዚ ንህግዲፍ መንጸሮር ዘትሓዞም ተደጋጋሚ ክሳራታት ቦታ መንእሰያት ንምምላእ ኣሎ ዝበሃል ነባር ኣባል ሓፍሽ ውድባትን ደገፍቱን ኣኻኺቡ ቁጽሪ ኣባዚሑ ኣኼባ መንእሰያት ክቅጽል ጸኒሑን ኣሎን። ሎሚ’ውን ካብ’ቲ ተግባራት ኣይተናገፈን።

 ደላይ ፍትሒ ዝኾነ ህዝብና ንእከይ ተግባራት ህግዲፍ ብምቅላዕን ብምቅዋምን ኣብ ቅርዓት ባይቶታት ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብዘይሕለል ቃልሲ ዘጋለጸ ብምዃኑ ደጊም ህግዲፍ ሃተፍተን ወጃሕጃሓን ከም ዘየዋጽኦ ፈሊጡ፡ ሰላማዊ ንምምሳል ዝሓዘ ሒዙ ብሰላሕታ ኣኼባታቱ ምክያድ መሪጹ። መበል 14 ዓመት ኣኼባ መንእሰያት ህግዲፍ ቁጽሪ ጉባኤታት ምቁጻር’ምበር ካልእ ቁምነ ገር ከም ዘይብሉ ባዕሉ ዝወዓሎ ጉባኤ ኣሉ ዘይብለሉ እዩ። እወ እንሆ እዚ ስእሊ ከም ዝምስክሮስ ካብ’ቶም ዕላውያን ተሳተፍቲ መንእሰያት ወለድን ነባራት ኣባላት ሓፋሽ ውድባት ነበር ከም ዝበዝሑ እዩ ዘርእን ዝምስክርን።

 ኣኼባ መንእሰያት ህግዲፍ ካብ ዓመት ንዓመት ቁጽሪ ተሳተፍቲ መንእሰያት ህግዲፍ ንታሕቲ ከንቆልቍል ዝጸንሐ ይቅጽል ኣሎ፡ ሎሚ ድማ ከም ቀደሙ፡ ኩሉ ተዓዛቢ ኣብ ዝተፈላልየ መዲያ ህግዲፍ ዝረኣየ ዝምስክሮ ኣኼባ ማሕበረ ኮም እምበር ኣኼባ መንእሰይ ዘይመስልን ዘይውክልን ኣብ ስቶክሆልም ምክያዱ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ድማ፡ እቲ ወጃሕጃሕን፡ ርኣዩለይ ስምዑለይ እንዳበለ ብፖስተራት ዝእውጆ ዝነበረ፡ ብሕሽኽሽዅን ብሰላሕታ ጭርኡ ደጕሉ፡ ድምጹ ኣጥፊኡ ኣኼባታቱ የካይድ ምህላዉ እዩ።

 

ዜናን ሓበሬታን

     ሰዲህኤ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *