Main Menu

ስላማዊ ምቅብባል ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ !

                             ስላማዊ ምቅብባል ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ !

                   ካብ መፋርቕ 18 ክሳብ መወዳእታ 19 ክፍለ ዘመን ፖለቲካዊ ታሪኽ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብባዕዳዊ ምሕደራታት ዝተዓብለለ ዝበሕ ግዜ ዝግለጽ ተደጋጋሚ ባዕዳዊ ወረራን ኵናትን፡ መግዛእቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ምምሕዳራቶም ሳዕቤናቱ ልዕሊ ዕድመ መግዛእቲ ዝቀጸለ ዶባዊ ፖለቲካዊ ዓሌታዊ ወዘተ ዓብይቲ ጸገማት ኣብ መንጎ ኣህዛብ ግርጭት ከም ውርሻ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ግርጭታት ኣብ መንጎ ዜጋታትን ሃገርን፡ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራትን መዋእል ዝሑል ኵናት ሓሊፉ ክሳብ ዘሎና እዋን ኣሰረኡ ዘይጠፍአ፡ ፍትሓዊ ዘይኮነ ኵናት፡ ብርሰትን፡ ስደት፡ ቅትለት፡ ዘምረሐ፡ ህጻናት ዝዝኽትምሉ፡ ሕማምን ድንቁርናን ጥሜት ዘስፋሕፋሓሉ ተስፋ ዘይነበሮ መጻኢ ዝሓለፈ ስምብራቱ ዘይሃሰሰ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ኣዝዩ ብዙሕዩ። በዚ መልክዕ ዝተወልዐ ኵናትን ግርጭታትን ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ፡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዘይተተንከፈት ሃገር ኣላ ክበሃል ዘየድፍር ታሪኽዩ። ግርጭታት ሓንቲ ሃገር ይኹን ዶባዊ ኵናት ክልተ ሃገራት ኣብ ሃገር ወይ ሃገራት ዝተርፍ ዘይኮነስ፡ ኣብ ከባቢ ዘለው ህዝብታት ብቀጥታ ይኹብ ብተዘዋዋሪ ዝኸፍልኦ ዋጋ ሰላም ፖለቲካ ዕዳጋን ዞባዊ ጸጥታን ኣሎ። ኵናት ወረ ኵና ንህዝብታት ኣፍሪቃ ዘውረሶ እንተሃለወ ከኣ ድሕረት፡ ድንቁርና፡ ሕማም፡ ድኽነትዩ። ምእንቲ ድሕሪ ኵናት ንሓንቲ ሃገር ዝገጥማ ኩነታት ቀሊል ኣይከውንን፡ብካልእ ኣዘራርባ ኣብ ሂወት ምምራሕ፡ ንድኽነት ንምስዓር ቀጻሊ ኵናት ከም ዘጋጥም’ዩ ምስ ኵናት ግርጭታት፡ ዋሕዲ ዝናብ ነቕጺ ተወሲኽዎ ኣብ ቀጻሊ ህልቀትን ስደትን ሓደ ዓብይ ክፍለ ዓለማዊ ተርእዩ ኣብ ኣፍሪቃ’ዩ ኢትዮጵያ ሓንቲ ንዓመታት ኣብ ኵናት ዝጸንሐት ሃገርያ።

           ታሪክ ኢትዮጵያ ንዓመታት ኣብ ትሕቲ ተፈላለዩ ዘቤታውያን ነገስታትን መሳፍንትን ብግብሪ፡ብኵናት ክሳቐን ክጩቀንን ዝጸንሔ እዩ ። እዚ ዱሑር ዝኮነ መስፍናዊ ስርዓታት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብመጠን ካብ ባዕዳዊ ኵናት ነጻ ኮይኑ ዘሕለፎ ዓመታታ ብትምህቲ ከማዕብሎን ሰረት ቁጠባዊ ዕብየት ሃኒጹ ካብ ድኽነት ከድሕኖ ኣይከኣለን። ይኹን’ምበር ቃልስታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንደርግ ስዒሩ ኣብ ስልጣን ዝመጸሉ እዋን ካብ’ቲ መዋእላት ዘቁጸረ ገዛኢ ደርቢ ፍሉይነት ዘርኣዮ ህዝቢ ክመዝኖ ይኽእል።

ድሕሪ ወድቀት መላኺ ወታሃደራዊ ስርዓት ደርግ ንሳልሳይ ግዜ ብዘይጎነጻዊ ኣገባብ መራሕቲ ምቅይያር ተራእዩ። ብድምጽካ ምምራጽ ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ። እዚ ዓወት እዚ ነቶም ናይቲ ከባ ኣህዛብ ኣብነታዊ ኮይኑ እዩኣብ ሓንቲ ሃገር ከሳርሕ ዝኽእል ዲሞክራሲያዊ ትካላት ምህንጽ ዝሓቶ ቃልሲ ከቢድ’ኳ እንተኾነ ውጽኢቱ ግን ኩሉ ዝረብሓሉን ፖለቲካዊ ምርግጋእ፡ ሰላም ዘስፍን’ዩ ዝኸውን።   

                  ወታሃደራዊ ስርዓት ደርግ ተሳዒሩ ካብ ስልጣን ዘልገሰሉ ከም ዓወት ሓደ ብሔር ክውሰድ የብሉን ። ህዝቢ ትግራይ፡ ኦሮሞ፡ ኣምሓራ፡ ወዘተ ወዘተ ኩሎም በብወገኖም ዝኸፈልዎ መስዋእትነት ድምር ናይዚ ልሲ ፍረ ዓወት ምዃኑ ምስክርነት ዝድለየሉ ጉዳይ ኣይኮነንን ።  ንጉሳዊ ስርዓት ሃይለስላሴ ይኹኑ ስርዓት ደርግ ኣብ ምእላይ ተኽፍለ ሂወት ኢትዮጵያውያን ነዚ ሰላምዊ ምቅብባል ስልጣን ጽንብል ናይ ነዊሕ ዓመታት ፍሬ መስዋእትነት ምዃኑ ተረዲኦም ፣ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪ ምእንቲ ሰላምን ቁጠባዊ ዕብየትን ምስቶም ካልኦት መንግስታት ናይቲ ከባቢ ክሰርሑ መድረኽ ይጽበዮም እዩ።  ነዚ ዕድል እዚ ተጠቂሞም ኣንጻር ጥሜትን ሕማምን ድንቁርናን ኣንጻር ናት ስርሓቶም ዝጅምርሉ ኮይኑ ኢትዮጵያ ማእከል ዕዳጋን ሰላን ክገብሩዋ ዘመኒ እዩ።

 

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ  

13 ሚያዝያ 18


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *