Main Menu

ቅዋማዊ መንግስቲ፡ ሕግን ስርዓት፡ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሎ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ዝምድና እንታይ ክኸውን ነይርዎ!

ቅዋማዊ መንግስቲ፡ ሕግን ስርዓት፡ ኣብ ኢትዮጵያ እንተሎ

ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ዝምድና እንታይ ክኸውን ነይርዎ!

 

ርእሰ ዓንቐጸ

ሰዲህኤ

ኣብ ኢትዮጵያ ቅዋማውን ሕጋውን ባይቶኣውን ስርዓት እንተሃልዩ፡ ንዝኾነ ዝምድናታትን ዕርቕን፡ርክባት ከኣ ካብ’ቲ ረብሓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይፍለ፡ ንሰላም ዲሞክራስን ፍትሓዊ ክኸውን ይግባእ። ”ዘይስንኻ ሑጻ ቆርጥመሉ” ዘይኮነ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸጋ ህዝብታት፡ ጸጋ ካልኦት ህዝብታት ምዃኑ ብምእማን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ንዝካየድ ክልተኣዊ ዝምድና ብኡ’ዩ ክምራሕን ክቅየስን ዝግባእ ዝብል ርእይቶ ሰዲህኤ እዩ። ሰዲህኤ ጥራሕ ዘይኮነ ብዙሓት ኣብ’ዚ መግለጺ ከም ዝሰማምዑ ንኣምን።

ብወርሒ ለካቲት ቀ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ክወርድ ንቤት ምኽሪ ኣባላትን ባይቶን ዘቅረቦ ምሕጽንታ ጸዲቑ፡ ከም መተካእታ ብ2 ሚያዝያ 2018 ከኣ ዶር ኣብዩ ኣሕመድ ስልጣንን ሓላፍነትን ተረኪቡ። ዶር ኣብዩ ኣሕመድ ስልጣን ክረክብ እንከሎ ኣብ ብወግዒ ብማሕላን ሓላፍነትን፡ ንቅዋማዊ፡ ሕጋዊ ባይቶኣዊ ስርዓት መሰረት ምእዙዙ ምኽዋኑ ነቲ ተፈጢሩ ዝነብረ ዘቤታውን ግዳማውን፡ ማለት ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ኩነታት፡ ንምርግጋእ ሙሉእ ስልጣን ተቐበለ።

ወፍሪ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ኣብ ኢትዮጵያ ንልምዓትን ህንጸት ሃገርን፡ ምስ’ቲ 20 ዝጸንሐ ኣይሰላም ኣይኵናት ሃለዋት ኢትዮ-ኤርትራ ቀዳምነት ዝተዋህቦ ክሳብ ሕጂ ብዝተኻየደ ንጥፈታት ቀ/ሚ ኢትዮጵያ ምስ ጉዳይ ሰላም ኤርትራ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኩሉ ዝርእዮን ዝዕዘቦን ዘሎ’ዩ።

ወፍሪ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ዓለም ብሃንቐውታ ዝተጸበዮ መዛረቢ ዝነበረ ጉዳይ ተደላይነት ዘይነበሮ ክሳራታትን ጉድኣቱን ወጊዱ፡ ጸገማቱ ወጊኑ ብሰላም መዕልቦ ክግበረሉ ደገፍ ረኽበ። ንሰላም መተካእታ ስለ ዘይብሉ ከኣ ወለዶታት ኣብ መንገዲ መዋእል ህንጸት ሃገርን ልምዓትን፡ ስልጣነን ዕብየትን ክምርሹ ንጸዋዒት ሰላም ዘይተቐበሎ ኣይነበረን።

ስለ ምንታይ ህዝቢ ንሰላም ተቐቢልዎ፡ ሓደ ነቲ ንኵናት ተተፋኒኑ ዝነበረ ሃገራት ንሰላም ዝመርሕ መንገዲ፡ ሓባራዊ ክልተኣዊ ምትሕግጋዝ፡ ምድግጋፍ፡ ንረብሓ ክልቲኡ ኣሕዛብ ጥራሕ ዘይኮነ ስግር ዶባ ንቀርኒ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝጸሉ መስርሕ ከም ዝኸውን ንሕልምን ድሌትን ባህግን ዝሰርሕ’ዩ ዝብል ግምታት ሚዛን ብምንባሩ። ካብ ኵናት ከኣ ሰላም ስለ ዝምረጽ ብዝወሓደ ንሕቶ ሰላም ክነበርን ንቀጻልነት ሰላም ብዝህቦ ኣንፈት ክዓብን ክሰፍሕን ቅኑዕን ፖለቲካዊ ሚዛን ተነቢርሉ’ዩ። እዚ ከኣ ዝከይድ ዝነበረ ዝርርባትን ስምምዓትን ንህዝቢ ኤርትራ ግሉጽ ብዘይምንባሩ ሚዛን’ምበር እምነት ክንበረሉ ስለ ዘይተኻእለ፡ ጸዋዒት ሰላም ክሳብ ክንደይ ይኸይድ ሓደ ሸነኽ፡ እንታይ ዝመሰሉ ሕቶታት ክምልስ’ዩ ካልኣይ ሸነኽ ከይተፈልጠ ኣብ ምትእምማንን ርጉጽነት ክብጻሕ ስለ ዘይከኣል ብደላይ ፍትሒ ዝተወስደ ሓፈሻዊ ደገፍ ጸዋዒት ሰላም ኣብ ቦትኡ ነይሩ።

ንሰላም ምድጋፍ መሰረቱ ካብ ኵናትን ንስለ ዝምረጽ’ዩ። ካልኣይ ባይቶ ኢትዮጵያ ካብ 2000 ዓ.ም ኣትሒዙ ዘቅርቦን ብቀጻልነት ዝዛረበሉ ዝነበረ ብምዃኑ፡ ምስ’ቲ ብቄሮን ፋኖን ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ዘበገሶ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ንዝተገብረ ለውጥታት፡ ብዓብዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይቕረ ምሕታት፡ ምቅይያር ኣካየድቲ ትካላት፡ ክሳብ ለወጢ ቀ/ሚ በጺሑ። እምበኣር ምስ’ዚ ብሰላምዊ ኣገባብ ምቅብባል ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተራእየ ዝተኣሳሰረ፡ ንነዊሕ ዓመታት ንፖለቲካዊ ፕሮፖጋንዳዊ ሃልኪ ግብራዊ ስጉምቲ ዘይተወሰደሉ ጻዋዒት ሰላም ብሃንደበት ኣብ ኣህጉራዊ ባይታን ጋዜጣዊ መግለጽታትን ኣዋጃን ምስ በጽሐ ተስፋ ሰላም ክዓቢ ግድነት ነበረ። እቲ ሚዛን ደላይ ፍትሒ ከኣ ኣብ ኣፍሪቃ ብውሑድ ዝቁጸር ሳሕቲ ዝርአ ሰላምዊ ምቅብባል ስልጣን ንጸዋዒት ሰላም ብኣውንታ ተራእዩ ሚዛን ከንብረሉ ግድነት ነይሩ።

እንተኾነ ዶር ኣብዩ ኣሕመድ ከም’ቲ ብህዝባዊ ምልዕዓላት ቄሮን ፋኖን ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ለውጢ ክርእን ክሰምዕን ኣይደለየን፡ እቲ ቅዋማዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ከኣ ንኢትዮጵያውን’ምበር ንኤርትራውያን ከም ዘይምልከት፡ ከምኡ’ውን ንልምዓትን ሰላምን ህንጸት ሃገርን፡ ምጥርናፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ ስደት ብሓፈሻ፡ ካብ ኤርትራ ከኣ ብፍላይ ብደረጃ መንግስቲ ዝተኻየደ ዕርቒ ንበይኑ ንደገፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ’ምበር ንህዝቢ ኤርትራ ዘይምልከት ብምንባሩ፡ ኢትዮጵያውያን ንሰላም ዘለዎም ኣመለኻኽታ ሓድኣዊ ምንባሩ፡ ምስ ቅዋም ኢትዮጵያ ዘይከይድ ኣሰራርሓ ኣብ’ቲ ብ8 ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ምብጻሕ ጎሊሑ ተራእየ። ዶር ኣብዩ ካብ መንበሪ ቤቱ ክሳብ ቤተ መንስግቲ ዝበጽሕ ዝነበረ ቤት ማእሰርትታት ኢትዮጵያ ኣመሓዲሩ፡ ንኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ፡ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ኣደራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ዝበጽሕ ብዓሰርተታ ኣሽሓት ዝቁጸሩ ፖለቲካውያንን ናይ ሕልና እሱራት ጥሒሱ ከም ዝኣተወ ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ህግዲፍ እንተዘይረኺብዎ ብመንገዲ ደለይቲ ፍትሒ ህዝብና ብኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ፡ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝዝርጋሕ ሓበሬታታት ቁጽሪ ከይተረፈ ኣፍልጦ ሒዙ ዝኣተወ’ዩ። እሞ’ዚ ሕልና ዝትንክፍ ጉዳይ ቆላሕታ ክግበረሉ ዘለዎ ህሞት ስምምዕ ጸዋዒት ሰላም ዶ ኣይኮነን? እዚ ዓይነት ርክባት ሓቕነት፡ ቅንዕና ዘለዎ ነባሪ ሰላም ከምጽእ ዶ ይኽእል ኣይክእልን። ምእንቲ’ዚ ሎሚ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ በጺሑ፡እቲ ዲሞክራሲያዊ ቅዋማዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንኢትዮጵያውያን’ምበር፡ ንብሕጋዊ ባይቶ ዝወፍር ጸዋዒት ሰላም ክልተኣዊ ሰላም ከም ዘይኮነስ እንሆ ኣብ ባይታ ይረአ ኣሎ። ብሕጽር ዝበለ ንድሌት ንባህጊን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ዝዛዘወ ሚዛን ሰላም፡ ፍትሕን ምርግጋእን’ምበር፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ዚ ሰላም ዝረኸቦን ሓንቲ’ኳ የብሉን።

ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ርክብ ሰላም       

ብ8-9 ሓምለ 2018 ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ርክብ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ዕጹው ማዕጾ፡ ኣብ ክሊ ብኣጻብዕ ዝቁጸሩ መራሕቲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ኣብ ኣደራሽ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ፡ (ማዘጋጃ ቤት) ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ንዝተኻየደ ዕዉር መስርሕ ሰላም ብመንገዲ ቴለቪዥን ኢትዮጵያ’ዩ ተዓዚብዎን ርእይዎን፡ እዚ ኣይገርም ዶ፡

ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ርክብ ሰላም

ብ14-16 ሓምለ ዝተኻየደ ርክብ ሰላም ቅድም ድሕሩን፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብክፉትን ነጻነትን ድሌቱን ባህጉ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ብምግላጽ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ’ቲ ልዕሊ ዓሰርተታ ኣሽሓት ዝተሳተፍዎ ጽምብል ጸዋዒት ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣደራሽ ሚለኒም ብኣካል ተሳቲፍዎ፡ ዝተባህለ ሰሚዑ ዘሚሩ፡ ጨርሑ፡ ጨዲሩ ንመላኺ ስርዓት ህግዲፍ ልቡ ክሳብ ክጥፍጥፍ ዝገደደ ስምዒታዊ ድራማ ዝተራእየሉ’ዩ።

ይቕጽል ኣብ ሃዋሳ ዝተኻደ ዑደት ከኣ ካብ’ቲ ኣብ ኣደራሽ ሚለኒዩም ዝተካደን ዝተገብረን፡ ንክልትኣዊ ዝምድና ዘይዕድም ህግዲፍ ንስልጣን ህዝቢ ኤርትራ፡ ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ዘረከብሉ ታሪኻዊ መደረ ዝቀረበሉ ዝነበረ ክበሃል ይከኣል።

 ካልእ ኣብ ኣገዳሰትን ደቐቕቲ ጉዳያት ከይኣተና ጸዋዒት ሰላም ቅኑዕን ዘይቅንዑን ንምምዛኑ ብዙሕ ዘሽግር የብሉን። ካብ ”ሕጂ ዝነቐወ ዝብእስ ኣይሕድረንን” ከም ዝበሃል ጸዋዒት ሰላም ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ዘባሁቕ፡ ንፍትሕን ቅዋምን ኤርትራ ዘይግደስ፡ ከም ኣብ ሓደ መኣዲ ንሓደ ብክልተ ኢዱ ኣሲርካ ሃየ’ባ ብላዕ ከም ምባል ዝቁጸርን ዝረአን መስርሕ ሰላም ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን።

ካብ’ቲ ብዙሕ ኣህጉራዊ ርክብን ዝምድናታትን ክልተ ሃገራት ዝብገሰሉ ቅዋም ሃገር ምዃኑ ሃገር ሽወደን ከይተቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብወገን ሽወደን ንዝግበር ክልተኣዊ ዝምድናታት ኣካታዒ ኮይኑ ዝቀርብ ባይቶ ሽወደን ዝሕልፎ ውሳኔታት ንትግባረ ክልተኣዊ ዝምድና ቅኑዕን ሰብኣዊ ሕቶታት ዘጠቃለለ’ዩ፡ ነዚ ብዝምልከት ካብ’ቲ ብዙሕ ንኣብነት ምስ ኤርትራ፡በርማ፡ ቻይና፡ ስዑድ ዓረብ፡ ኣሜሪካ፡ ሶቭየት ሕብረት ዝተኻየደ ርክባት ባይቶ ሽወደን፡ ጋዜጠኛታት፡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክለዓል ዝነበሮ ሕቶ ሰብኣዊ መሰላት ብግቡእ ብዕቱብ ከም ዘይተዘርበሉ እቲ ብምጻሕ ንህዝቢ ሽወደን ከም ዘይሕጉስን፡ ብካእል ኣጋጣሚ ንዝግበር ርክባት ንስለ ቅዋምን ግዝኣተ ሕጊ ሽወደን ክዝረበሉ ከም ዘለዎ’ዮም ብንጹር ቅዋም ንህዝቢ ዝሃቦም መሰል መንግስቲ እቅረ ክብል ዝሓተትሉን፡ ብኸምዚ ከኣ ውዕላት ዝተስረዘሎ ግዜ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ስዑድ ዓረብ፡በርማ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ክጥቀስ ይከኣል።

ምንቲ’ዚ ኢትዮጵያውያን ዝምርሕሉ ቅዋም ንኢትዮጵያውን’ምበር፡ ብዛዓብ ወጻኢ ዝምድናታት ዘለዎ ኣቕዋምን መምርሕን ምስ’ቲ ዘቤታዊ ቅዋም መርሆ ደሞክራስን ግዝኣተ ሕግን ዘይኸይድን ዘይዋሰብን ምዃኑ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ ሓደ መላኺ ስርዓት ንዝካየድዎ መዕለቢ ዘይብሉ ስምምዓትን ውዕላትን ሰማይ ዓሪጉ ኣሎ ዓብይ ታሪኻዊ ምስክርነት’ዩ።

 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

16 ሚያዝያ 2018

 

 

   www.epdparty.com

   epdp2018@gmail.com

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *