Main Menu

ታማኝ በየነ ኢትዮጵያዊ ኣርቲስቲ እንታይ ይብል

                                                                 ታማኝ በየነ ኢትዮጵያዊ ኣርቲስቲ እንታይ ይብል

              ብክብሮም ግሬነት

                  ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ብሔር ኣምሓራ ንሃገር ኤርትራ ቓጽዖ መሬቶም ገይሮም እዮም ዝርእዩዋ ። እቲ ክምኡ ዝኾኑሉ ከኣ ንነዊሕ ዘመናት ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ርሃጽ ናይ ካልኦት ህዝብታት እናመጸዩ ይነብሩ ስለ ዝነብሩ እዮም ። እንተኮነ ኣብዚ ሕጂ ዘሎናዮ ዘመናት ኢትዮጵያ ናይ ብሔር ብሕረሰቦች ፈደራሊዝም ምዃና ነቲ ናይ ብሔር ኣምሓራ ዝነበረ ዓብላሊ ተራ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣውሪዱዎ ይርከብ ።ይኹን እምበር  እቲ ፍኽራን ጉራን ኣይገድፍዎን ኣሎው።

                  ኣቶ ታማኝ በየነ ኣብ ግዜ ምእታው ወያኔ ኣብ ኣዲስ ኣባባ 1991 ካብቶም ፍሉጣት ኣንጸር ወያኔ ዝተቓወሙ ምንባሩ ባዕሉ ይገልጽ እዪ ። ስለዚ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣባባ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተሰዲዱ ዝነብር ዝነበረ ሕጂ በቲ መንግስቲ ዝገበሮ ናይ ሰላም ጻዊዒት ኣዲስ ኣባባ ኣትዩ ይርከብ ኣሎ። ከምቲ ባዕሉ ዝገልጾ ኣብ ግዜ ወራራ ደርግ ኣብ ኤርትራ ነቲ ሞራሉ መሬት ዘቢጡ  ዝነበረ  ሰራዊት ኢትዮጳያ ከተባብዕ ናብ ኤርትራ ዘሚቱ ከምዝነበረ ይገልጽ ።

                  ታማኝ በየነ ኣብ ኣሜሪካ ኾይኑ ምቅማጡ ፣ ነቲ ኢሳት ዝብሃል ናይ ረድዮን ተለቭጅንን ንዋታዊ ሓገዝ ክሓትት ናብ ብዙሓት ከተማታት ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ኣስያን እናተንቀሳቀሰ ብሑሕ ገንዝብ እና ኣከበ ብማዕሪኡ ከኣ ኣንጻር እዚ ብወያኔ ሓርነት ትግራይ ዓብላልነት ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጳያ ተቓውሞ ከኻይድ ጸኒሑ ። ብማዕረ ማዕሪኡ ከኣ ናይቲ ዝወደቀ ስርዓት ደርግ ወተሃደራት ኣና ዓደመ ክውድሶምን ክሽልሞምን ጸኒሑ ። ክቱር ኣብ ልዕሊ ወያኔ ዝነበሮ ጽልኢ ኣብ ዝኮነ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዲሲ ዝግበር ክመርሕን ከተሓባብርን ይርከብ ነይሩ ። ብተወሳኪ ታማኝ ሸው ዝብል ፕሮግራም እናኣዳለወ ነቶም ኣንጻር መንግስቲ ዝኮኑ ኣርቲስቲ እናዓደመ ቓለ መሕትት ይገብር ነይሩ።

                   ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብቶም ፍሉጣት መርሕነታት ግብሪ ሓይሊ ኾይኑ ክንቀሳቀስ እንክሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዐቢይ ኣህመድ ኣብ ኣሜሪካ ክበጺሕ ምስ መጸ ፣ ንሱን ብጾቱን ነቲ እንግዶት ቀ.ሚ. ዐቢይ ባዕሎም ከዳልዉ ምስ ጠለቡ ኣምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን ከኣ ናይ ኤምባሲ ስራሕ እዪ ክብል ነቲ ዝቅረብዎ ጠለብ ነጺጉ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ቀ.ሚ. ዐቢይ ኣህመድ እውን ናይ ምርካብ ዕድሉ ዓጽዩሉ ነይሩ ። እንተኾነ ቀ.ሚ. ዐብይ ኣህመድ ኣብቲ ኣደራሽ ሰብ ምስ መልኤ ታመኝ በየነ ኣምጹኡለይ ስለ ዝበለ ፣ ወዮ ታማኝ በየነ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ መሊኡ ዝነበረ ኣዳራሽ ኮብኮብ እናበለ መጺኡ ኣብ እግሪ ቀ.ሚ.ዐቢይ ኣህመድ ተደፊኡ ክሳለም ተራእዩ ።

                  ስለዚ ታማኝ በየነ ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ኣርቲስቲ ኮይኑ ነጻነት ኤርትራ ካብ ዘይተዋሕጠሎም ሰብ ሓደ እዩ ። ንሱ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምእታው ነቶም ናይ ቀደም ናይ ደርግ ወተሃደራት ዝነበሩ ኣኪቡ መደረ ኣብ ዝገበረሉ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ “ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ነይሩ እዩ ነቶም ዘይተፈልጡ ቆሉዑት ዝነበርኩም ፣ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ናይ ኣሜሪካን እንግልዝን ወተሃደራዊ ልምምድ ይገብሩ ነይሮም ይብል ። ኣብቲ መወዳእታ መዓልቲ ከኣ ኢዶም ካብ ምሃብ በብሓደ ነብሶም እናቀተሉ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብጅግንነት ጥሒሎም ይብል ። ከምኡ እውን ኣብ ሳሕል ኢዱ ከይህብ ነብሱ  ዝቀተለ ጅግና ኮረነል ካሳ ገብረማርያም ድሕሪ ምዝኻር ፣ ርግጸኛ እየ እዛ መሬት እዚኣ ኤርትራ ማለቱ እዩ  እንደገና ናብ ኢትዮጵያ ክንመልሳ ኢና ክብል መዲሩ ፣ ቀጺሉ እዚ ሕጂ ካባይ እተሰምዑዎ ዘሎኩም ጽባሕ ካብ ድምጺ ህዝቢ ክትሰምዑዎ እኸም ክብል መዲሩሎም ኣሎ ።  

                  ታማኝ በየነ ካብቲ ወሲኩ ዝበሎ “ ሰራዊት ኢትዮጵያ  ኣብ ዝኮነ ግዜ ብፍጹም ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ኣይፈልጡን   “ይብል  ። ስለዚ እምበርዶ እዚ ሰብ እዚ ታሪኽ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝፈጸሙዎ ገበናት ይፍለጥ እዩ ዝብል ሕቶ ከልዒል ግድን ይኽውን ።እቲ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ንብረትን ኤርትራውያን ዝወረድዎ ዕንወት ካሕሳ ከይሐተትና እዚ ከዳዕ ናብታ ካብ ሚእቲ ሽሕ ንላዕሊ መንእሰያት ሰዊእና ዘባረርናያ ኢትዮጵያ ክሕውሰና ኣብ ዝጓየየሉ ዘሎ እውን ፣ ኢትዮጵያውያን እቲ ምድማር ከምዘይተረፍ ወይ ከኣ ክም ውዱእ ክዘረቡሉ ንሰሚዕ ኣሎና ።  ዖና , ዓድ ዕመር , ኣቀርደት ፡ኣምሓጀር ፣ ገድገድ ፣ ቢሲዲራ ፣ ገለብ ፣ መዐልዲ” ወዘተርፍ ፡ እዞም ምስቶም ብዙሓት ዓድታት ስሞም ዘይተሮቅሔ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ  ህዝብን ንብረትን ዝቀተሉለንን ዝንደዱለንን ዓድታት ነይረን ።ስለዚ እዚ ኩሉ መስዋእትነት ክፊልና ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ ኣይቀተለን ክብል እንክሎ ክንደየናይ ቀጠፍቲ ምዃኖም ክንፈልጦ ይግባእ ።

                  ስለዚ ድልየት ናይዚ ከዳዕ ኢሳያስን ነቶም ከም ሓርገጽ ኣፎም ከፊቶም ክውሕጡና ዝጽበዩ ዘለው ኣምሓራ ሕልሚ ኾይኑ ክተርፍ ኩሉ ኤርትራዊ “ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕኻ ሞት “ክብልን ክልዓልን ኣሎዎ ። ኣብ ዝሓለፈ 2016 ዝጸሓፍኩዎ ድርሰት ኩሉ እቲ  ገበናት ህግደፍ  ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጽሞ ዝነበረ ክገልጾን ምክንያት ክገብረሉን ስለ ዘይከኣልኩ “ ህግደፍ መቀጸልታ መግዛእቲ ኢትዮጵያ እዩ ክብል ገሊጸዮ ነይረ ። ሕጂ ከኣ ብግብሪ ንርእዮ ኣሎና ።

                  ሃገር ንምድሓን ዝኮነ ኤርትራዊ ብረት ዓጢቁ ዘሎ እምቢ ብረተይ ኣየረክብን ክብልን ነዚ ክዳዕ  ምስቶም ኣገልገልቱ ኣብ ቅድሚ ሕግ ክቀርቡን ዝግብኦም ፍትሒ ከወሃቦም ድሕር ክብል የብሉን ። እዚ ተርእዩ እዚ እኾ ከምቲ ራእሲ ኣሉላ ንራእሲ ወ/ ሚካኤል ዝገበሮ ብዘይ ኹናት ዝኣሰሮ ይድገም ኣሎ ። ራእሲ ኣሉላ እዃ ኣሸሓት ሰራዊት ከም ኣባሓጉኡ ነዚ ከዳዕ ሕዚ መጺኡ ነይሩ ።ሎሚ ከ ኤርትራውያን ብረት ዝዓጠቁ እንደይ ብዝሑን ካብ ደገፍቲ ናይዚ ከዳዕ ።

                  ኢትዮጵያውያን ሓላፍትን ሙሁራትን ነዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት ብፍላይ ከኣ ዘመነ ሃይለ ስላሴን ድርግን ኢሄወደግን ክሳራኡን መክሰቡን መዚኖም ምእንቲ ሰላም ክብሉ ንዑላዊነት ሃገር ኤርትራ ኣክቢሮም ፣ ብዓለማዊ ሕጊ ዝፈቅዶ ስምምዓት መሰረት ብወደባት ኤርትራ ክጥቀሙ ከምዝክእሉ ክመዓዱን ክቅበሉን ኣሎዎም ። እንተ ምስዚ ከዳዕ ኢሳያስ ንልዑላውነትና ክጋሰሱ ኮይኖም ኩሉ ህዝብና ኣብ ኩሉ ዓድታት ብረት ዓቲቁ ዘሎ እምቢ ብረተይ ኣየረክብን ክብልን ብረቱ ኣንጻር እዚ ከዳዕ ኢሳያስ ከቅኒዕ ኣሎዎ ። 

                  እንደገና ንኩሉኹም ድገፍቲ ህግደፍ እዚ ከዳዕ ኢሳያስ ከታልለኩም ጸኒሑ ። ሎሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዓዲሙ ከምጽእ እናረኣኩም ፣ ሕጂ ዝሓለፈ ይኣክል ክትብሉን ነዛ ክትጠፋእ ኣብ ገምገም በጺሓ ዘላ ሃገርኩም ምስቶም ካልኦት ኣሕዋትኩም ተደሚርኩም ነዚ ተቐልቂሉና ዘሎ ሓደጋ  ባርነት ግቡእኩም ክተበርክቱ ታሪክ ይሓተኩም ኣሎ ። ኢትዮጵያውያን እንድገና ሰራዊቶም ኣብ ኤርትራ ክስፍሩ እንተኾይኖም ተጋድሎና ቀጻሊ እዩ ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ከዳዕ ፎእ ኣብ ዝብለሉ ከምቀደሙ ድቁ ክሰትርን ክሓብእን ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ብዓውታ ክንገሮም ኣሎዎ ኹናት ከምዘየዋጽእ። 

                  ስለ ዝክሪ ስዉኣትና ኣንጻር ዳግማይ ወራር ኢትቶጵያ ብሓድነት ደው ንበል !

ክብሮም ግረነት

10.9.18

                 

                   

                 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *