Main Menu

ነጻነት ሃገርን ሓርነት ዜጋታትን

    ነጻነት ሃገርን ሓርነት ዜጋታትን                                      

            ብሽፋ መ/ኑር 

ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ክብገስ እንከሎ ቀዳማይን ካልኣይን ክልተ ዕላማታት ኣነጺሩ ኢዩ ተበጊሱ።  እቲ ቀዳማይ ዕላማ ብሓይሊ ንዝተጎብጠ መሬት ኤርትራ ነጻ ንምውጻእ ኢዩ ነሩ።   ንመሬት   ነጻ ንምውጻእ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ   ንዝስራሕ ዕማም ናይቲ ገድሊ ብኸመይ ንዓሞ ወይ ነሳልጦ ዝብል እንኮ ናይ ራኢ ምሕደራውን ፖሊቲካውን መሰል ጥራይ እንተዘኮይኑ ካልእ ኩሉ መዳያዊ መሰላት ድሕሪ ነጻነት ክትግበሩ ኢዮም ተወንዚፎም ነሮም።  ህዝቢ ኤርትራ   ንዕማም ቃልሱ ብኸምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ መልክዕ ኣብ ክልተ መድረኻት ከፊሉ ቅድም ንመሬቱ ነጻ ከውጽእ ኣስዒቡ ኣብቲ ካልኣይ መድረኽ ድማ ንነብሱ ሓርነት ከልብስ ኩሉ ንዝውንኖ ትሕዝትኡ ማለት ሂወቱ; ደቁ፡ ስድራ-ቤቱ፡ገንዘቡ፡ማሉ ሓዳሩ ትምህርቱ፡……ወዘተ ገዲፉ ኮታ ኩሉ ነገሩ ምእንቲ ሃገሩ ኣወፊዩ ኢዩ ተቃሊሱ። ነዚ ሓቂ እዚ ብሩህ ዝገብር ኣብነት ከኣ ውድባት ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ “ድሕሪ ነጻነት እውን ግድል ኣሎ መሰል ናይ ህዝብና ንክሕሎ” እናበላ ዝዝምራሉ ናይ ዝነበራ ኩነት ምጥቃስ እኹል ምስክርነት ኢዩ። ከም ውጽኢት ናይዚ ንዕማም ነጻነት መሬትን ሰብን ኤርትራ ሓራ ናይ ምግባር ምዱብ ፖሊቲካዊ ኣጀንዳ   ሃገርና ከም መሬት ብሰፍ ዘይብል ዋጋ መስዋእትን ስንክልናን ካልእ ጉልበታውን ስነ- ኣእምራውን ጻዕሪ   መሬትና ካብ መግዛእቲ ነጻ ኰይና።  እቲ ካልኣይ ኤርትራዊ ዜጋ መሰሉ ዝዕቘበሉ ትርጉም ነጻነት ሰብ ኣብ ሕገ-መንግስቲ ብዝሰፈረ ኩሉ መዳያዊ መሰላቱ ምጥቃም ኢዩ። ከም ኣብነት ናይ ምውዳብ ምዝራብ ፕረስ   ምውናን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ፖሊቲካዊ መደብ ዕዮኻ ብምቕራብ ንስልጣን ክትወዳደር ኮነ ክትመርጽን ክትምረጽን ወዘተ መሰላት ገለ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ውሑዳት ኢዮም።ድሕሪ ነጻነት ነዞም ዝተገልጹ መሰላትን ካልኦትን ንምርግጋጽ ድሌትን ባህግን ኣብ ዝተነብረሉ ትጽቢት ዘይተገብረሉ ጥልመት ኣጋጢሙ ። ከም ውጽኢቱ እቲ ቀንድን ዓንዲ-ሕቆ ኩሉ መዳያት መሰል ዝኾነ ናይ ምውዳብ መሰል ከም ሓሸውየ ተቆሲሩ ክንዮዚ ድማ ፍቁድ ከም ዘይኮነ ተኣዊጁ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ተረኽቦ መሰል ካብ መለኽቲ ዝምንዛዕ ደኣ እምበር ብውልቀ መለኽቲ ዝልገስ ገጸ በረኸት ወይ ዝኽላእ ስለዘይኮነ ከም ኤርትራውያን ነቲ ንመሰል ምውዳብ ብሓሸውየ ዝገልጽ ኣዋጅ ኣሸበሸብ ብኣግኡ ክነጽጎ ነርና። የግዳስ ነቲ   ከም ኤርትራውያን ኣብ ዝመረጽናዮ ሰልፊ ናይ ምውዳብ መሰልና ንዝኣገደ ኣዋጅ ገለና ደገፍቱ ገለና ድማ ተጻረርቱ ኾይና። ዲክተተር ንምፍልላይና መዝሚዙ ሓላዪ ደገፍቱ ተመሲሉ ንኤርትራን ህዝባን ምእንቲ መሰል ሰብ ንምዕቛብ ኣብ ዝካየ ዘሎ ቃልሲ   ማዕረቲ   ንመሬት ናጻ ናይ ምውጻእ ቃልሲ ክዕወት ዝጠለቦ ዋጋ ከም እንኸፍል ገሩና። ፈለማ ነቶም ደገፍቱ ከም መሳርሒ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ እቶም ተጻረርተይ ኢዮም ዝበሎም ናይ ቅትለት ምእሳር ምስዋርን ናብ ካልእ ናይ ስደትን ምብትታንን ሕሰም ከም ዝሳጥሑ ገሩ። ከም ሪጋ መዓልትኻ ምጽባይ ኮይኑ ጉዳዩ እቶም ንዲክተተር ብምድጋፍ ተመሳሲልና ክንነብር ንኽእል ኢና ዝብል የዋህ እምነት ዘሕደሩ ኣካላት ህዝብና እውን ኣይጠዓሞምን።  ደቆም ካብ ውሻጠ ተወጢጦም ተወሲዶም ግዳይ ናይ ዘይምኽኑይ ኲናትን ስደትን ካልእ ሕሰምን ኮይኖም ኢዮም።  መን ምስ ጠዓሞ ደኣ ክጥዕሞም?  ንሓደ ጎንኻ ብሓዊ እናለብለበ በቲ   ካልኣይ ጎንኻ ብጽቡቅ ከንብረካ ዝኽእል መላኺ ስርዓት ኮቶ ኣይተራእየን።

ነዚ ዝስዕብ ዛንታ ከም ኣብነት ወሲድካ ምርኣይ ደቂ ሰባት   ኣብ ጉዳዮም ብሓባር እንተዘይሰሪሖም

ከም ዝጎድኦም ከብረሃልና ይኽእል ይኸውን።

  ሓደ እዋን ካብ እዋናት ዝብኢ ዝብላዕ ስኢኑ ብዙሕ ተጨነቀ።  ድሕሪ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ኣብ ሓደ በረኻ ሓደ ጸሊም ዝሕብሩ ሓደ ድማ ጻዕዳ ዝሕብሩ ክልተ ኣብዑር ረኸበ። ወይለከ ሺሻይ ኢሉ ብፍጥነት ብትብት ኣቢሉ ንሓዲኦም ከውድቅ ናብኦም   ጎየየ።  እቶም ኣብዑር ብሓባር ናብኡ ገጾም ጥሒሮም ብኣቅርንቶም ተቀበልዎ።ዝብኢ ብተደጋጋ ብዙሕ ግዜ ፈቲኑ ይኹን እምበር እቶም ኣብዑር ሓቢሮም ስለዝገጠምዎ ክሰልጦ ኣይከኣለን።  ዝብኢ ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብ ነዚ ዝስዕብ ብልሓት ፈጠረ። ብልሓቱ ነቲ ጸሊም ብዕራይ    ክቀትል መደብ ከምዘይብሉ ኣምሲሉ ብቀጻሊ ደድሕሪ እቲ ጻዕዳ ብዕራይ ጥራይ    እናጎየየ ናይ ምስሉይነት ተዋስኦ ገበረ። ወዮ ጸሊም ብዕራይ እዚ ዝብኢ ምስዚ ዕስርከይ ጻዕዳ ብዕራይ እምበርዶ ፍሉይ ጽልኢ የብሉን   ንዓይ ክሳብ ዘይተንከፈኒ ደኣ ናይ ካልእ እንታይ ገደሰኒ ኢሉ ካብቲ ናይ ሓባር መኸተ ስሒቡ በዀረ።  ዝብኢ ዕድል ረኺቡ ኣቀዲሙ ነቲ ጻዕዳ ብዕራይ ቀቲሉ ኣውደቀ ኣስዕቡ ድማ ናብቲ ጸሊም ብዕራይ ግልጽ ኢሉ ካዕ ካዕ ካዕኢሉ እናሰሓቀ ቀተሎ። ክቡር ኣንባቢ እዛ ዛንታ ልተ ኣብዑርን ሓደ ዝብእን ብርህቲ ስለዝኾነት ትንተና ኣየድልያን ኢዩ።

 

        ኣብ መደምደምታ

       ብጥርኑፍ ሓባታዊ ኩሉ መዳያዊ ነጻነት ብምዕቛብ ምንባር እንተዘይኮይኑ ምስ ዓማጺ ተጸጊዐ   ክድሕንን ክማሙቕን ይኽእል ማለት ኮንቱ ፈተነ ኢዩ።

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *