Main Menu

ንሓንቲ ሃገር ገለ ንግበር ፡

  ንሓንቲ  ሃገር  ገለ ንግበር ፡

እወ ነዛ ሃገር  እዝንና አይጽመም ዓይንና  አይዕወር፡

ሕልናና  አይድከም ጅንነትና አይሰወር

ማእዝንና  አይነጥፍእ አይንበል ደምበርበር ፡፡

                                 አለዉና  በላሕቲ  ንጽባሕ ጠመትቲ

                                 ምዕቡላት  መናእሰይ ንርሑቅ  ሃንደስቲ

                               ቆጽሊ ነዉድቀሎም  ሰብአይ ምስ ሰበይቲ

                                እቶም አብ ሓደ እንቅመጥ አብ ሓደ ነበርቲ

                                ሕጹያትሞ ነቅርብ  ተወዳደርቲ

                                ይርሓሰናሞ ንበል  ንዝኾኑና መራሕቲ

                               ንስደዶምሞ ናብ ሓደ መአዲ ናብ  ሓደ መኹባዕቲ፡፡

ብቁዓት  ምሁራት ናይ ሕጊ ፈላጣት

የዛትይዎምሞ አብ ቅድሚ እኩባት

ይፈተኑሞ  ይገምገም ናታቶም ብቅዓት

ብስለቶም ይገሃድ እንተላይ ናቶም ትብዓት

ስነምግባሮም ንረዳእ ከይኾኑና  መንደዓት

ዘናግፉና እንተኾኑ ካብዛ ግዚያዊት መዓት ፡፡

                                    ናብ ወግዒ ዓደቦናሞ ንመለስ ጥንታዊ ዲሞክራሲ

                                     ዘምሕረልናሞ ንግበር ንመሰልና  ዳህሳሲ

                                     ትሕትሞ ንበል ጥዑም ቃል ነሳሲ

                                      ሓወይ ሓብተይሞ ንበል መንፈስ አረስራሲ

                                      ካልእ  ይትረፈና  ዋጋ ዘይተረኽቦ  ቃልሲ

                                      እዋኑ ዝጠልቦ  የድልየናሎ  ሓያል ቀላሲ ፡፡

መን ንበሎ መን ንበላ እቶም ሕቡአት ወርቂ

ፋሕ ስለዝበልና  ብምልካዉያን ዝወረደ ጠንቂ

ግና  ዝፈልጦ አሎኒ ትፈልጦ አለዋ  ግደ ሓቂ

አብ ዘለናዮ  ሃገር ዘይግምቶ  ራሕቂ

ንሕረዮም  ነዉጽአዮም  ብልቦና ብፍልጠት ብርቂ ፡፡

                                          እዚዩ  ምዉዳብ  ዘይሓትት  ሃልኪ

                                          ሓይልና ዘደልድል ጸላእቲ ዘብኪ

                                           ሕልሚ ምልካዉያን ዘብንን ከም ትኪ

                                           ንኺድ ንቅድሚት ንግደፎ ትርከምርኪ ፡፡

ግዜ  ዘይህብ  ጣላዕ ሃገራዉነት

ናይ ወለዶታት ቃልሲ  ከተብንን እንታይ ዝበለ ኩነት

አህሲስካ ምርአዩስ ዕሽነትዩ አይኮነን  ግርህነት

እንታይሞ  ኢኻ  ክትጽበ  ክትአቱ  አብ ደልሃመት ?

ካባኻ  ትጽበዮ ካሕሳምበር አይኮነን ጥልመት ፡፡

                                            ረግረግ  ታኼላ  መን ክወጻ መንከ ክሽከላ

                                            ቀደምስ  ብምሉእና  ኔሩና ባዴላ

                                             ሓደ እንተደኸመ  እንቃበለላ

ለዓታ እንተተሰብረ  ተሳእነዶ ዝጸርበላ

ተባዕ መንእሰይ መን ንበሎ መን ንበላ

ንዓባ ተበገስ  ሕልናኻ አበራብር ተሰየፈላ

ንመን ትጽበሎኻ  ሃገርካምበር  ፈጺማ ጥሒላ

መላኺምበር  ተጻወተላ ዚርጉም ጉሒላ

ጸዉዕ  ሓዉኻ  ጸዉዕ ሓብትካ ድለያ አበይ አላ

ጥለብ  መጋባእያ  ንኹላ ጠቅልላ

ሓላፍነት ዉሰድ ንጽባሕ  ዘይብላ ፡፡

                  ጎይቶም ካብ ኦሃዮ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *