Main Menu

ንመሓዝቱ በጃ ዘይገበር ሰላም ውሑድ ኢዩ።

ንመሓዝቱ በጃ ዘይገበር ሰላም ውሑድ ኢዩ።

                   ኣሸበሮም መሓሪ

ሰላም ንድሌታትን ባህግታትን ደቂ ሰባት ብማዕረ ዘዕቁብ መሰረት ምዕብልናን ብልጽግናን ኮይኑ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ወሳኒ ተደላይነት ዘለዎ ኣምር ኢዩ።  ሰላም ሓደ ነቲ ካልእ ኣብ ናይ ምዕብላል/ ሃይመና/ ኩነታት ዝረጋገጽ ኣይኮነን።  የግዳስ ንሰላም ብቀጻሊ ዘውሕስ ንናይ ካልእ ራኢን መሰልን ክሳብ ክንደይ የዕቁብን የረጋግጽን ኣብ ዝብል ዕግበትን ተረዶኦን ዝዓዀዀ ቅዱስ ምስጢር ኢዩ ። ነዚ ተረዶኦ እዚ ከም መትከላዊ እምነቶም ብምግባር ብግብሪ ዝሰርሑ ከኣ ኢዮም ናይ ሰላም ምልክትን ኣብነታውያን መራሕትን ኮይኖም   ዝዕወቱ።  ብኣንጻር ናይዚ ባህርያት ደቂ ሰባት ስለዝፈላለ   ኣብ ልዕሊ   መሰላትን ድሌታትን ካልኦት ዓብላልነቶም ከረጋግጹ ምእንቲ ንጉዕዞ ሰላም ዝግህሱ ሓይልታት ይረኣዩ ኢዩም። ከም ውጽኢቱ ኸኣ ምእንቲ ሰላም ዝጣበቁን ጸረ ሰላም ዝኾኑን ሸነኻት ኣብ ጎነጽ ይኣትዉ። ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሓይልታት ዘካይድዎ ጎነጽ ከከም ዝውንንዎ ዓቅምን ኩነታት ናይ   ነፍሲ ወከፍ ህዝብን ይፈላለ ኢዩ።  ብናይ ምዕብላል ርኹስ ኣተሓሳስባ ዝዓወሩ ሓይልታት ሰዓብቲ ኣብ ዝውንኑሉ ኩነታት ሰራዊት ሰለይቲ ዓፈንቲ……ወዘተ ንዓመጽ ዘገልግሉ ዝተወደቡ መሳርሒ ዝኾንዋም ኣሃዱታት ኣቊሞም ናይ ህልቂት ኲናት   ሕድሕድ የባርዑ ። ከም ኣብነት ኣብ ዞናና ዝተራእዩ ናይ ህልቂት ኲናት ሕድሕድ ናይ ሩዋንዳ: ሶማል: ደቡብ ሱዳን:  ክጥቀስ ይከኣል። ኣዕናዊ ናይ ህልቂት ኲናት ሕድሕድን ፍጊዕ ዝበሎ ሓፋሽ ህዝቢ ግን ንሰላም ከናድን ምእንቲ ሰላም ከቃልሕን ከድምጽን ውሁብ ስለዝኸውን ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሸነኻት ባይታ ስኢኖም ናይ ሰላም ፍሰሃ ብቀጻሊ ክነፍስ ግድነት ይኸውን። ከም ውጽኢቱ ጸረ ሰላም ዝኹኑ ሓይልታት ናይ ስልጣን ገመዳትን መሓውራትን ካብ ኢዶም ወጺኡ ንህዝቢ ክገዝኡን ክጭቁኑን ኣብ ዘይክእሉሉ ዝደኸመ ቦታ ይወድቁ እሞ ከምቲ ካብ ማይ ዝወጸ ዓሳ ካብ ሁከትን ዕግርግርን ወጺኦም ክህልዉ ከምዘይክእሉ ስለዝፈልጡ ብቀሊሉ ክዕገሱን ኩሉ መዳያዊ ማዕርነታዊ ቅሱን ሂወት ክህሉ ኣሜን ኢሎም ክቅበሉ ናይ ስሰዐ ጋኒናዊ ባርያቶም ስለዘየፍቅደሎም ዳግም ትልኽ ካብ ምባል ኣይቁጠቡን ኢዮም። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መድረኽ ጸረ ሰላም ዝኾኑ ሸነኻት ዝኽተልዎ ኣገባብ ጎነጽ ብውሑድ ዓቅምን ወጻኢታትን ንዝዓበየን ኣዚዩ ተነካእን ንዝኾነ ዕላማ ብፍሉይ ክጭምቱ ዮም ዝፍትኑ።  እቲ ከም ዕላማ ዝገብርዎ ከኣ ምልክታት ሰላም ንዝኾኑ ኣብነታውያን መጽራሕቲ ኣብ ናይ ምቅንጻል ስራሕ ኢዮም ዝዋፈሩ። እዚ ምስ ዘይሰልጦም ድማ ንፖሊሲታት ናይቶም ኣብነታውያን መራሕቲ ንምድጋፍ ንሰላማዊ ሰልፊ ናብ ዝወጹ ህዝቢ ነተጉቲ ብምፍንጃር   ከርዕዱን ንሓፈሻዊ ሃዋሁ ሰላም ክዘርጉን ይረኣዩ። ድሌት ሰላም ካብ ድሌት ዕግርግር ስለዝዓቢ ግን ንሰላም ዝተበገሰ ማዕበል ሓፋሽ ህዝቢ ክዓግቱ ኣይክእሉን ኢዩም። ይኹን እምበር ተርእዮታት ሰላም ንመሃዝቶም ዋጋ ዘኽፍሉን በጃ ክገብሩ ከም ዝኽእሉንውን ምፍላጥ የድሊ ኢዩ። ኣብ ሕሉፍ ተመኩሮ ኣህዛብ ዓለምና ንመሃዝቶም በጃ ዝገበሩ ሰላም ተራኢዮም ኢዮም።ከም ውጽኢት ስምምዕ ሰላም ካምብደቪድ ንመራሕ ግብጺ ኣንዋር ሳዳትን ን1ይ ምኒስተር እስራኤል እስሓቅ ራቢንን ኣብ ሱዳን ድማ  ከም ውጽኢት  ስምምዕ  ሰላም ኒፋሻ  ንዶ. ጆን ጋራንግ ዲሚብዮር   ንመሃዝቶም በጃ ካብ ዝገበሩ ገለ ኣብነታት ሰላም ኢዮም።   ሎሚ ኮነ ጽባሕውን ንመሃዝቶም በጃ ብምግባር ዋጋ ዘኽፍሉ ሰላም ክረኣዩ  ከም  ዝኽእሉ  ኣቀዲምካ  ምፍላጥን ንክስዕብ  ዝኽእል  ምናልባታት ምድላውን ካብ  ተመኩሮ  ምምሃርን ኣገዳሲ ኢዩ። 

 

       ኣብ  ኢትዪጽያ ቅድሚ  ገለ  ኣዋርሕ ኩሉ  መዳያዊ  ለውጢ ክካየድ  ዝዓለመ  ናይ  ህዝቢ  ጠለባት  እናተራእየ  መጺኡ። ንመንግስቲ  ኢትዮጽያ ዘቆሙ ፖሊቲካውያን ሰልፍታትን ክልኦት  ዝምልከቶም ሰብ ጉዳይን ነቲ  ጠለባት  ናይ  ህዝቢ ንምምላስ ኣብ  ቀጻሊ  ናይ  ውረድ  ደይብን  እንካን  ሃባን ኣኸባታትን  ምምኻራትን  ጸኒሖም።  እቲ ንኢትጽያውያን ዘጋጠመ ብዶሆ ነቲ ናይ ህዝቢ   ጠለባት   መሊሶም ክሳብ ክንደይ ብሓባር ክጎዓዙ ይኽእሉ ዝብል ንሓድነት ህዝቦምን ሃገሮም   ዝፈታትን ዓቢ ግድል ኢዩ ነሩ። ጎረቤት ኢትዮጽያ ዝኾኑ ኣህዛብውን ሰላም ኢትዮጽያ ኣብ ናቶም ሰላም ኣወንታዊ ግደ ስለዘለዎ እቲ ናይ ውረድ ደይብ ኣኸባታትን ምምኽኻርን ብኣወንታ ክዕወት ተስፋ ብምግባር ብጽሞና ክከታተልዎ ጸኒሖም። ህዝቢ ኢትዮጽያ ግን ኣይሓመቁን ንዘጋጠሞም ፈተነ ሰጊሮም ንዶ. ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ምኒስተር ኮይኑ ክመርሖም ተሰማሚዖም መሪጾም። 1ይ ሚኒስተር ዶ. ኣብየ ኣሕመድውን ብሸነኹ ኣይሓመቀን ካብ ውሽጢ ጀሚሩ ንደገ ዘንጸባርቅ ዓቢ ተስፋ ዝህብ ናይ ይቅረን ፍቅርን ኣመራርሓ ኣርኢዩ ንቅድሚት ክምርሽ ጀሚሩ።  ከም ውጽኢቱ ብዕለት 23/6/201 ኣብ ርእሲ ከተማ ኢትዮጽያ ኣዲስ ኣበባ ን1ይ ምኒስተር ኢትዮጽያ ዶ. ኣብይ ኣሕመድ ከካይዶ ዝርከብናይ ለውጢ ኣመራረሓ ዝድግፍ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻዪዱ።  በዚ ናይ ሰላም ተረኽቦ ዝባህረሩ ዘረግቲ ኣብ ማእከል ሰላማውያን ሰልፈኛታት ናይ ቦምብ ምፍንጃር ፈተነ ኣካይዶም።  እቲ ፈተን ንዶ.  ኣብየ ኣሕመድ ዕላማ ዝገበረ ነሩ እንተኾይኑ ኢትዮጽያ ኣብ ዳግማይ ፈተነ ምኣተወት ነራ። ምኽንያቱ እቲ ፈተነ ንዶ. ኣብየ ኣሕመድ ንውልቁ ዕላማ ዝገበረ ኣይነበረን የግዳስ ነቲ ንሱ ዝውክሎ ሓድነትን ኣወንታዊ ናይ ለውጢ ጎዕዞን ኢትዮጽያ ንምብርዓን ዝሃቀነ ኢዩ። ብኻልእ ሸነኽውን ነቲ ናይ ጎረቤት ኣህዛብ ካብ ኢትዮጽያ ተበጊሱ ናብኦም ብኣወንታ ክጸልዎም ተስፋ ንዝገበሩውን ዘሰንበደ ኢዩ።  ፖሊቲካዊ ኣጀንዳ ብዘይብሎም ኣሸበርቲ ከትተዓናቀፍ ብራቮ ኣበይ ኣሕመድ ጉዕዞኻ ቀጽሎ።


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *