Main Menu

ንጉዳያት ምጽብጻብ ጠቃሚ ዶ ጎዳኢ

ንጉዳያት  ምጽብጻብ ጠቃሚ ዶ  ጎዳኢ

  ብ ሽፋ መ/ኑር

              ምጽብጻብ ክሰላሰሉ  ንእትደልዮም  ዕማማት  ንምንጻር  ዘገልግል  ዘይጥበርን ዘይታለልን ሕጊ  ናይ ቁጽሪ /mathematics/ኢዩ። ከም  ውጽኢቱ   ክትግበሩን  ክፍጸሙን  ተባሂሎም  ዘድልዩ  ጉዳያት ብመደብ ኣቀዲሞም  በዚ  ናይ  ምጽብጻብ ሕጊ  ተነጺሮም  ሓደ  ብሓደ ኢዮም ዝቅመጡ። ነቲ  ዕማም  ንምፍጻም  ዘድልዩ ጉልበትን ካልኦት ከም ባጀት ናይ  ግዜ  ገደብ….ወዘተ  መሳርሒታት  እውን   ብምጽብጻብ    ኢዮም  ዝውሰኑ።

 ኣብ  ስራሕ  ብምውፋር  ዝተረኽበ  ፍረ  እውን ማዕረ እቲ ዝተመደበ  ወጻኢታት ተዛሚዱ በቲ  ናይ  ብምጽብጻብ ሕጊ ኢዩ  ዝምዘንን  ዝግምገምን። ከም  ውጽኢት  ገምጋም  ብኣወንታ  ዝተፈጸሙ ከም  ኣስተዋጽኦ ክጸድቁ  እንከለዉ  ዘይተሰላሰሉ ድማ ከም  ኣሉታ ዘይተዓወቱ  ሕጽረታት ተባሂሎም ብምጽብጻብ    ይፍለዩ  እሞ  ዳግም  ክዕመሙ  ብመደብ ይተሓዙ። ምጽብጻብ ኣብ  ዝኾነ  ስራሕ ናይ  ማሕበር  ሰልፊ  ውድብ  መንግስቲ ከም  ኣገዳስን  ጠማርን  መዳይ  ተቆጺሩ ብፍሉያት ክኢላታትን ንሶም  ብዝመርሕዎም  ትካላትን  ዝካየድ  ተራን  ዝተለምደን ዕማም  ኢዩ።  

ምጽብጻብ ትማሊ  እንታይ  ከምዝነበርካ ሎሚ ኸኣ ከመይ  ከም ዘለኻ   ንባዕልኻ ብንጹር ዘፍልጥን ጽባሕ  እንታይ  ከም  እትኸውን እውን  ብተዛማዲ  ሚዛን  ዘብርህን ጭቡጥ  መርቶዖ  ዘቅርብን ርእሱ  ዝኸኣለ ናይ ስራሕ መዳይ ኢዩ።  ሓደ  ፖሊቲካዊ  ሰልፊ  ውድብ…..ወዘተ በዚ ኣብ  ላዕሊ  ዝተገልጸ  ኣገባብ ዕማማቱ  ኣነጺሩ እናተጻባጸበን እናተቆጻጸርን  እንተዘይሰሪሑ ዓበይቲ  ጸገማት   የጋጥምዎ። ገለ  ካብዞም  ጸገማት ናይ  ስራሕ ቅርጻ  ኣወዳድብኡ  ይለምስ። ኣብ  ክንድኡ ብተራ  ዕላልን  ምስ ደስ  ዘዝበለካ ጥራይ ብዊንታን  ስምዒትን  ናይ  ምስራሕ ሃዋሁ  ይሰፍን።  ከም  ውጽኢቱ እቲ  ሰልፊ  ወይ  ውድብ   ትማሊ  እንታይ  ከም ዝነበሩ  ሎሚ   ከመይ  ከም  ዘለዉ ጽባሕውን  እንታይ  ክኾኑ  ከም ዝኽእሉ  ናይ  ዘየገድሶም  ከምቲ ኣብ  ሕምሩግ  ማይ ዓሳ  ምህዳን ብዝበሃል  ዓይነት እገባብ ንጉዳያት  ኣብ ምደብላቅ ጥቅሚ ናይ  ዘለዎም  ዘይሓንኹ ሰባት ግዳይ  ይኸውን። ኣብ  ከምዚ ዝኣመሰለ  ኩነታት ሕልና  ዘለዎም  ኣባላት ክወቅሱን ክነቅፉን ብጽፉፍ  ኣሰራርሓ  ክጠልቡን  ምርኣይ ውሁብ  ኢዩ። እቲ  ናይ  ዘይምጽብጻብን  ምቁጽጻርን ተርእዮ  ዘንቀደ  እንተኾይኑ ንምዕራይ  ዝቃላሕ  ድምጺ  ሰማዒ ከይረኸበ  ይተርፍ። ኣብ  ኩሉ  መዳያዊ  ሂወት  ናይቲ ሰልፊ ወይ ውድብ  መንግስቲ ብልሽውና ሕመቅ ናይ ዘይምጽብጻብ….ወዘተ ተርእዮታት እናሳዕረሩ  ድሕሪ  ምጽኖሖም ግህዶ  ኮይኖም  ብብሩህ  ንኹሉ  ብምውሓጥ  ደሚቆም  ኣብ  ዝረኣዩሉ  ደረጃ  ይበጽሑ  እሞ ኣባላት ህዝቢ ብትሪ  ኣንጻሮም  ክለዓሉ ግድነት  ይኸውን።  ኣብ  ከምዚ  ዝኣመሰለ  መድረኽን እዋንን ነቲ  ብልሽውን  ትዕቢታውን  ኣካይዳን  መርሆን  ዝውክሉ  ባእታታት ስለዝቃልዑ  ዓቢ  ስግኣት  ይሓድሮም። ስለዚ ንይምሰል ንውሽጣውን  ደጋውን  ኣቃልቦ  ኣባላት:ህዝቢ ብመስኮት ንምዝንባዕን ንምሽቃልን  ምጽጋን:ምሕዳስ ዝብሉ  ኣብለጭለጭለቲ  ቃላት ክዝርግሑ  ይስምዑ።

       ምጽጋንን  ምሕዳስን ከም  ኣምራት ተላዒሎም ክዝረበሎም  እንተኾኑ ቅድም ቀዳድም  እቲ ምጽጋን ወይ ምሕዳስ  ዘድልዮ ውድብ: ሰልፊ: መንግስቲ:  ኣሪጉ ከምዘሎ  ብንጹርን  ብግሉጽን  ብምእማን  ብማዕረ ናብቶም ዋና እቲ  ሰልፊ : ውድብ: መንግስቲ ዝኾኑ  ባእታታት ወይ  ህዝቢ ምእዋጅ  ዘድልዮም  ጉዳያት ኢዮም።  ብድሕሪ  እዚ  እቶም  ብከፊል  ጽገንና ዘድልዮም ኣካላት: ጎንታት ተጸብጺቦም ኣብ  ሰለዳ  ብምቅማጥ  ይትግበሩ። እቲ ክሕደስ ዝድለ  ዘሎ  ምሉእ  ኣካል   እንተኾይኑ  ድማ በብመድረኻት  ተኸፋፊሎም  ምሉእ ኩሉ መዳያዊ  ተሓድሶ  ክካየደሉ  ይከኣል  ኢዩ።   

    ዕማም ተሓድሶ  ክሰላስል  ቀሊል  ስራሕ  ዝሓትት  ኣይኮነን። የግዳስ  ተሪር  ውሳነን ናይ ክመጸልጽእ  ዝኽእል  ሳዕበናት  ሓላፍነት  ወሲድካ  ክትቅበል ድልውነት ዝደልን ጉዳይ ኢዩ።  ብፍላይ ብልሽውና ካብ  ሰሩ  ንምምሓው  ኣብ  ዝካየድ  ናይ  ምሕዳስ  ግብርን  ግብረ-መልስን  ብደቂቅ  ምጽብጻብን ከቢድ  ዋጋን  ዝሓትት  ኢዩ። ነዚ  ሓላፍነት  እዚ  ክወስድን  ክስከምን  ዘይክእል ኣብ  ጉዳይ  ሃገርን  ህዝብን  ኤርትራ  ፍትሓዊ  መንግስቲ ንምቛም  ኣብ  ዝካየድ  ቃልሲ  ጸገም  ደንበ-ተቃውሞ  “እቶም  ቀንዲ  ጸገማት  ኣብ  ምጽብጻብ  ዘይኮነ ፍታሕ  ኣብ  ምምጻእ  ሓላፍነት ክንወስድ  ይግበኣና”  እናተባህለ  ብተደጋጋሚ  ዝቀርቡ  ናይ  ምንኽናኽ  ጽሑፋትን  መግለጺታትን ንዋንኦም  ብእሉታ  ዘምዝኑ  ደኣ  እምበር  ካልእ ፍረ  ዝህቡ  ኣይኮኑን።  

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *