Main Menu

እታ ዓባይ መርከብ ናይ ለውጢ ትምርሽ

   እታ ዓባይ መርከብ ናይ ለውጢ ትምርሽ
ካልኣይ ክፋል
ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ጹሑፍ፣እታ ዓባይ መርከብ ሓድነት፣ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዞባ ኤውሮጳ፡ ከምቲ ዝተበገሰቶ ንቕሎኣ፣ብቑኑዕ መገድን ሓባሪ ቡሶላን ብምስፋፍ፡ንህዝብኻ ጎስጓስን ተወዲቡ ክዋሳእን፣ኣብ ናይ ሓባር መኣዲ-ዘተ ክሳተፍን፣ ነቶም ተወዲቦም ግናኸ ብቕናት ሓድነት ዘይተዓጠቑ፣ኣብ ባይታ እንካን ሃባን ጡዑይ መስርሕ ፖለቲካ ብምጥቃም፣ምክልኻል ሃገር፣ሓድነት ህዝቢ ቅድም ሰሪዖም፣ኣብ ሓደ ጽላል ንምብጻሕ ዉዑል ዝኽተመሉ መስርሕ ስርሓት ይካየድ ኣሎ።
እተን ዝተፋላለያ ሓይሊ ዕማማት ነቲ ራኢን ዕላማን ሽቶን ንምትግባሩ፣ንተልእኾ ጉባኤ ፍራንክፈርት፣ብዓቕመን ብዘፍቅዶ ንምትርጓሙ ይዋስኣ ምህላወን ይሕበር።
ኣብዚ እዋን’ዚ ዓው ኢሉን ሓኒኑን ይኣክል ግዝኣተ ውልቀ መላኺ፣የብቅዕ ምፍልላይ፡ንንቀል ሓቢርና ንምስራሕን፣ንኹላትና ዘጽልል ባይታ ክህልወናን፣ብሓባር መደበ ስርሓን ንዑኡ ዝገዝእ ህንጻ-ሕጊ ነጽድቐሉ፡ ኣብ ጉባኤ በቶም ተወኪሎም ዝመጹ ህዝባዊ ምርጫ ተኻይደሉ፣ሓበራዊ መሪሕነትን ንዕኦም ዝካታተሉ/ዝቋጻጸሩ(ኦዲተር)ን፣ንግርጭት እተፈትሕ ዓራቒት ሽማግለ ዝመዝዝን፣ካቡ ሓሊፉ አብ ዞባ ኤውሮጳ ክውክለና ዝኽእልን ምስ ካልኦት ክፍሊ-ዓለማት ዘለዉ ወከልቲ ህዝቢ ብምርኻብ ዓለምለኻዊ መሪሕነት ዝቖሞሉ ኣጋባብ ንምብጻሑ እዩ እቲ ዕላማ ጻዕርን ዝካየድ ዘሎ፡፡
ራኢን ዕላማን ሽቶን ተበግሶ፣ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዞባ ኤውሮጳ፣ነዛ እዚ ዘይብሃል ሰዊእካ ሰንኪልካ ናጻ ዘውጻእካያ ሃገር፣ብረፈረንድም ህዝቢ 99.8 ንናጽነት ዘስመርላ ፍቕርቲ ኤርትረያና፣በዚ ሰራም ገባቲ ኣግላሊ ውልቀ መላኺ፣ግዝኣተ-ሕጊ ዝሳኣነት፣ብፍትሒ ዲሞክራስን ብቑዋም ክትምሓደር ዝኣገዳ፣ናጻ ፕረስ ዝኸልከላ፣እምነት ካብ ስርዓተ ምድራዊ ይፋላለ እዩ ዝብሉ ዝሕየሩላ፣ሕሉፍ ሓሊፉ ንልእላውነት-ሃገር ጢሒሱ ንሓድነት ህዝቢ ዘሪጉ፣ናብታ ብዘይካ መሬት ኤርትራ፣ካልእ ዘይትትምነ፣ነባሪት ዓማጺትን ገዛኢትን ጸላኢቲ መንግስትታት ኢትዮጵያ፣ብዝተፋላለየ መልክዕ/ኣምስሎ ህዝብና ዘይፈልጦን ዘደልዮን ንምስኲዓ ወይ ቡኹሉ ዓይነት ዝደኸመትን ተመጻዊትን ብምዃን ድልየተ ስርዓት ኢትዮጵያ እተማልእ ክትከዉን ህርድግ ዝብል ዘሎ፤ ጠጠውበል ያኣኽለካ ሃገርና ኣሕሊፍና ኣይንህብን፣ደምን ዓጽምን ስዋኣትና አይነርግጽን ክንብልን ሓቢርና ግደና ካነብርክት እዩ እቲ ተበግሶ።
እዚ ተበግሶ ኣደታት ናይ ኩላትና ተበሶን ክካየድ ዘለዎ ንቕሎ-ዶ ኣይኮነን?
እንተ-ደኣ ተቦግሶናን ንቕሎናን ኮይኑ፣መን ዓዳሚ ተዓዳሚ ክኸዉን ኣለዎ?
ነዚ ናይ ኣደታት ተበግሶ፣ እተን ኣብ ጽምብል ፍራንክፎርት ዝተወከላ ሽማግለ ክጽውዓና ዲና ንጽበ ዞሎና?
ኣብ ጉዳይና፣ነቶም ንቲ ስራሕ ብወለንትኦም ተቐቢሎም ዝዋስኡ ጥራይ ድዩ ተወሲኑ ዝተርፍ?
እዚን ከምኡ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሕቶታት ክስዕቡ ይኽእሉ እዮም።
ከም ዝተረአ ተሞክሮታት፣ስጋብ እዛ እዋን እዚኣ ምሁራት ዘካይድዎ ዋዕላታት፣ውድባት፣ምንቅስቓሳት፣ ሲቪካውን ህዝባውያን ማሕበራት፣ ዘካይድኦ ጉባኤታት-ኮንፈረንስታት-ሰሚናራት-ፈስቲቫላት፣ንህዝብና ዝጠቅምን ካብቲ ዘለዎ ጸልማት ናብ ብርሃን፡ካብ ውልቀ ምልክነት ናብ ፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ዲሞክራስን
ዝእምት/ዘምርሕ ዝምህር ዘንቅሕ… ወዘተ ይኹን’ምበር፣ እቶም ገለ ቀረብቲን ዓደምትን እቶም ካልኦት ተዓደምቲ ብምዃን፣ገለን ኣሳናዳእቲ ውራይ እቶም ዑዱማት ክኣ ተሳተፍቲ ኮይኖም ስለ ዝርከቡ፤ ስጋብ እዛ እዋን ኢዚኣ፡ ናይ ኣብ ዲያስፖራ ሃገራዊ ዲሞክራስያዊ ጽላልን፣ሓበራዊ ንድፊን፣ንዕኡ ዝገዝእ ህንጻ ሕግን፣ ሚዛናት ዘስታኽኽሉ ባእታታት ክውንን ኣይካኣለን።
ካብዚ ዝነቐለ ሃገር ከይትጠፍአት ከላ፣ ህዝብና ፈጺሙ ከይጸነተ ብምባል ተበግሶ ብምውሳድ ኩሉ ዝዋሳኣሉ፡ ናተይ ኢሉ ብምሉእ ሉቡን ዓቕሙን ምእንቲ ሃገሩን ህዝቡን ጠጠው ዝብለሉ፡ብዘይ ኣፋላላይ ወዲ ዓይኒ-መዓር ዘይብሉ(ብማዕረ) ንኹሉ ዝጥርነፈሉ ባይታ ወይ መኣዲ ዘተ ተኸፊቱ፣በቢ ዓቕሙ ንስራሕ ዝዋፈረሉ ብንጹህልቢ ዝዋሳኣሉ፣ ሕድግታት መስርሕ ምዃኑ ዝኣምነሉ ተጀሚሩሉ ከምቲ ኣብ መኽፈቲ ጹሑፍ እታ ዓባይ መርከብ ሓድነት ትሰፍፍ ኣላ።ናብኣ ንምስቃል ተዓዲምካ ዘይኮነስ ቦታኻ ኣጣጢሕካ ንዘተ ቁሩቡን ቱጉሁን ኮንካ፣እነሀኹ ክትብልን ምቅድዳም ከተርእን እዩ ዝመስል ጠለብ ህዝቢ።
እታ ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን፣ምስ ቡዙሕነት ውድባት ንኹሉ ክትበጽሖ ማለት ዘይካኣል ይመስል፣ኮይኑ ግን በዚ ክፍሊ ዜናን-ሓበረታን እትልእኾ ዘላ ጹሑፋ ኣቢላ ንኹሉ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘበለ ዝተወደበ ይኹን ዘይተወደበ ጽዊዒት እና ኣቕረበት፣ ኩሉ ፍትሓዊ ዜጋና ኣብ ጉዳዩ ተዓዳሚ ዘይኮነስ ባዓል-ውራይ ብምዃኑ መጠን በቲ ዝሕበር ኣድራሻታት ኣነ’ውን ኣለኹ ዝብል መልሲ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ።
ከምኡ እታ ሓይሊ ዕማም ክፍሊ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ምስ ውድባትን ሓይሊ ዕማማትን እዉን በቲ ሰኒዳቶ ዘላ መደበ ስርሓት ትንቃሳቐስ እኳ እንተ ሃለወት፣እሳ ስጋብ ትረኽበና ኢልካ ምጽባይ ጉድለት እዩ ክቑጸር ዝኽእል፡፡
ሎሚ ጸዋዒን ተጸዋዒን ዘይኮነስ ጉዳይና ብኸመይ ኣወንታዊ ንግበሮ፣እቲናይ ኩላትና ሽቶ ንውቃዓዮ እዩ እቲመልሲ።
ስለዚ እዛ ሓይሊ-ዕማም እዉን በዚ ኣጋጣሚንኹለን እተን ካብ ነዊሕ ተወዲበን ክንቃሳቐሳ ዝጸንሓ ይኾና፣ እተን ኣብዚ እዋን ተጠርኒፈን ይኣክል ምፍልላይ ሓቢርና ንቃለስ፣ነዚ ውልቀ-መላኺ ካብ ስሩ በንቚርካ፣ስርዓተ ሕግን ዲሞክራስን ንምትካል ዝብል በዚ ኣብ ታሕቲ ተመልኪቱ  ዘሎ ኣድራሻ ክትራኸቡና እቲ ኩሉ እንደልዮ ግን ገና ትምኒት ጥራይ ኮይኑ ጸኒሑ ዘሎ ናብ ግብራዊ ከነብቅዖ ናይ ኩላትና ድልየት ጻዕሪ ምትሕብባር ይሓትት።
ኣብ ምድያዊ ክሊ፡ሓይሊ ዕማም ዜናን-ሓበረታን ንኹለን ኣብ ባይታ ምድያ ንፍትሕን ርትዕን ሓቃዊ ዜናንሓበረታን ንህዝብና ዘስንቓ ዘለዋ በቲ ብዘይ ይሕለል ጻዕሪታተን እና-መጎሰት፣ተዋሃሂድካን ናይ ሓባር መስርሕ ምልውዋጥ ሓቤረታን፣ንኹለኡኻ ዝገዝእ ኤትካዊ ሕግታት እና ተኸተልካ ብምክብባርን ኢድ ንኢድ እና ተዋሃሃብካ ነዚ ተበግሶ ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዞብ ኤውሮጳ፣ከም ናተን ገይረን ክወስድኦን ኣብ ዓምድታተን ጹሑፋት ይኹን ተንቃሳቐሲ፣ነቶም ናይ ጎስጓስን ውዳበን እና ዓደማ ቃለ-መሕትት ካብኡ ሓሊፉ ምስ ኩለን ሓይሊ ዕማማት ዝራኸብሉ ባይታ ክፈጥራ ንዕድም።
እዚ ኩሉ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ምሕጽንታታት ንምዝኽኻር ዝዓለመ-ድኣምበእር ስራሕ ናተይ ናትካ ዘይኮነስ ናይ ኩላትና ምዃኑን ግድነትና እውን እዩ ዝብል ርእይቶ ኣለና።
ብዝተረፈ እቲ ሓይሊ ዕማማትና ኣብ ታሕቲ ተመልኪቱ ኣሎ ዝበልኦ ኣድራሻታት ከምዚ ዝስዕብ ይቐርብ። E-mail :- Niqlo . adetat@ hotmail . com
Facebook:- Niqlo Adetat ni Dehent Hezbi
Twiter;- NAdettat
ከምዚ እትርእይዎ ዘለኹም እዚ ኣድራሻታትንግዚኡ ኣድራሻታት፣ ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ኮይኑ ንዝመጽእ ዝውሰኾ ከም ይቱቡን ካልእን ክስ ዕብእዩ።
ሓቢሩ ዝሰርሕ ይዕወት
ሓድነት ህዝብን ልእላውነት ሃገር መሰረትን ቐዳምነትን
ብሓልዮት ክፍሊ ዜናን ሓበረታን
ቀራቢ ፍትዊ ክፍለ(Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *