Main Menu

ውደባ

ውደባ  
            ኣሸበሮም  መሓሪ
       ባይሎጂካዊ  ኣቃውማና  ንዝተፈላለዩ  ዕማማት  ኣካላትና ብዝፍጽሙ  ዝተወደቡ  ክፍልታት  ዝቆመ  ኢዩ።  ስለዚ  ከም  ደቂ  ሰባት  መጠን  ኣፈጣጥራና  ውዱብ  ኢዩ።  ድሕሪ  ኣብ  ህልውና ምምጻእናውን ንሂወትና  ብዝተወደበ  መልክዕ  ኢና  እንመርሕ። ውደባ  ካብቲ  ዝተሓተ  ክሳብቲ  ዝለዓለ  ንሂወትና  ኣብ  ዘድልዩ  መዳያት  ወሳኒ  ተደላይነት  ኣለዎ። ስለዚ  ውደባ ሓደ ካብቶም  ኣብ  ኣፈጣጥራና  ወሳኒ  ዝኾኑ መዳይ ካብ ኮነ  ካብ ወደባ  ወጻኢ  ዝኾነ  ሂወት  የብልናን።  ውደባ  ኣብ  ብዙሕ  መዳያት  ከፋፊልካ  ክግለጽ  ይከኣል።  ኣብዚ  ዘለናዮ  መድረኽ  ሓደ  ካብቶም  ንህዝብን  ሃገርን ኤርትራ  ዓቢ  ብድሆ  ኮይኑ  ዝርከብ    ኣብ  ፖሊቲካዊ  መዳይ  ብከመይ ዝበለ  ውደባ ነዚ  ምልካዊ  መንግስቲ  ምግጣሙ  ዝብል ኢዩ  ኮይኑ ዝርከብ  ዘሎ።  ገለ ካብቶም ሎሚ ኣብ ፖሊሪካዊ መድረኽ ኤርትራን  ህዝባን ዝረኣዩ  ዘለዉ  ናይ  ደንበ-ፍትሒ ኣወዳድባ  ሕብረ-ብሄራዊ:  ሃይማኖታዊ: ኣውራጃዊ: ናይ  ደቂ-መታሕት:ናይ  ደቂ  ከበሳ……..ወዘተ  ዝብሉ  ኣወዳድባ  ኢዮም።
     ፖሊቲካዊ  ኣወዳድባ  ደንበ  ፍትሒ  ምስቲ  ኣብ  ሃገርናን  ህዝብናን ወሪዱ  ዘሎ  ጸገም ዝሰማማዕን  ነቲ  ሽግር  ብግቡእ  ዘንበበን  ዘጽነዐን  ብቁዕ ፍታሕ  ከምጽእ  ዝኽእል  ክኸውን  ኣለዎ። ምኽንያቱ  ኣወዳድባ ካበይ ብምብጋስ  ናበየናይ  መዕለቢ  ንምብጻሕ ዘገልግልን  ዝመርሕን ናብ  ዕላማ  ዘብጽሕ መንገዲ  ስለዝኾነ  ኢዩ። ዜጋታት  ቅኑዕ  ኮይኑ ዝረኣዮም  ኣወዳድባ  ክኽተሉ ዲሞክራስያዊ  መሰሎም  ኢዩ።  ይኹን  እምበር  ሃገርን  ህዝብን  ኣብ  ሓደጋ  ኣብ  ዝርከቡሉ  እዋን  ኣብ  መንጎ  መሰልን  ንሃገርን  ህዝብን  ንምድሓን ኣብ  ዝጥለብ ተደላይነት ምምዝዛን  ብኡ  መሰረት  ከኣ ምዕቡል ኣወዳድባ  ምኽታል  ዓቢ  ናይ  ዓወት  ረቛሒ  ኢዩ።  ስርዓት  ህግደፍ  ናይ  ሓደ  ሃይማኖት  ኣውራጃ…….ወዘተ  ተሓላቂ  ናይቲ  ካልእ  ማሕበረ-ሰባዊ  ኣቛቑማ  ድማ ተጻባኢ  ዘይኮነስ  ናይ  ኩሉ  ህዝቢ  ኤርትራ  ጸላኢ  ምኳኑ  ዝያዳ  ሎሚ  ኣጸቢቁ  በሪሁ  ኢዩ።  ኣወዳድባ  ደምበ-ፍትሒ  ከኣ ነዚ  ናይ  ስርዓት  ህግደፍ  ናይ  ኩሉ  ጸላኢ  ኮይንሉ  ዝርከብ  ክውንነት  ብዝጻረር    ነቲ  ሓቀኛ ስነ-ኣእምራውን  ግብራውን ናይ  ፍቅርን ምክኣልን ምትሕልላይን  ኤርትራዊ  መንነት  ዝገልጽ  ኣወዳድባ  ክህልዎ  ይግባእ። 
      ሎሚ  ሃገርና  ኤርትራ  ንዝተፈላለየ  መዘዙ  ዘይተፈልጠ  ናይ  ሓደገኛ  ውሽጣውን  ግዳማውን ውዲታት  ተሳጢሓትሉ   ኣብ  እትርከብ  መድረኽ   ፖሊቲካውያን  ሓይልታት  ደምበ-ፍትሒ ነቲ  ጽቡቅ  ኤርትራዊ  ምስልን  ዕዙዝ ክብርታቱን  ዝገልጽ  ኣወዳድባ  ክህልዎም  ኣለዎ።  ከም  ኤርትራውያን  ስርዓት  ውልቀ-መላኺ  ኣብ ልዕሌና  ዝፈጸሞ  ናይ ግፍዕታት ምረት  ብኣሉታ  ተጸሊና ብሓባር  ንዝተቃለስናዮ  ሃብታም  ናይ  ቃልሲ  ተመኩሮና  ከነሐድሶ  ይግበኣና።  ብሃይማኖትን  ኣውራጃን ካልእ  ሕብረ-ሰብኣዊ  ኣቛውማናን  ብኣሉታ  ከይተፈላለና  ብሓባር በቲ  ጥዑይ  ምስልና  ስለዝተቃለስና  ኣይኮናን  ናብዚ  ናይ  ሎሚ  ጸገም  ወዲቅና። ኣብ  ውልቀሰባትን  ውድበይ  ወድብካን ዝብል እምነት  ስለዝዘንበልና  ኢና  ናብዚ  ሎሚ  ዘለናዮ  ዝወደቅና። ስለዚ  ብምዕቡል  ኣወዳድባ  ኣብ  ትካላዊ  ኣሰራረሓ  ኣሚና  ብውጽኢት  ደሞክራሲ  ተማእዚዝና  ህዝብና  ንድሕን።  ሓዪሉ  ብዝመስለና ናይ  ሓደ  ጫፍ  ጎንና  ጉዕዞ   ንህዝብና  መዋጽኦ  ከምዘይኮነ  ድሕሪ  ደጊምስ    ተመኩሮና  ሚሂርና  ኢዩ። ንኩሉ  ሓይልና ዘማእክል ዘመናዊ ትካላዊ  ኣወዳድባ  መስሪትና መንነትና  ከነዕቑብ  መድረኽ  ክደሃየና  ይርከብ  ኣሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *