Main Menu

ዓዳት

                                     ዓዳት

                                      ብሽፋ መ/ኑር

 

     ጀበነትና  ለፍቲት ክብት  ረዪም  ስጋዳ

    እት  ኣፉሃ  ሊፍ  ክልዶል ሰኒ ምራዳ

     ዲብ  ቀደማ  ፈናጂል እባሕብሮም ለጻዕዳ

     ቀደም  በል ለልብሎ ዕሹራም  ውላዳ

      እብ  ሕበር  ትትሰተ ሓቆ  ሓሊብ  ዎማዳ

 

         ህታ  እታ ፍንገ  ዎኣዳም  እንደ ከበያ

         እምበል ኣከይንየት  ሰሓቅ ዎትልህያ

         ኢቃባና መትፈናታይ እብሕበር እንሰትያ

         ብኡሳም  ተትዓረ  ኦሮ  ኢላዓርያ

         ጠማዕ ናይና ኢኮን ግል ኩሉ ንዓልያ

 

      ጋሻይ  መጻ  ምን  ገብእ ቀደም በል  እተ

      ሰኒ ቆል ኩልናታ እንደይ ኢንትፈናተ

      ሕጉዝ  እግሉ ንሃይብ ምና እግሉ ላነኣተ

      ፋይሕቱ  ናሓርና  ዲባ ብላዕ  ዎስተ

      ዓዳትና ጥዑም ሕና ላእግሉ እንፈተ

 

 ስር  ጀበነትና ኩሉ ኣዳም ለኣምሩ

እንቀልያ ግልጋሻይ  ሓቆ ናኣደርሩ

ግልትኣመር ምስልና ሰኒ ናኣሰብሩ

ሚረአካ  እንብሉ እብኩል ንትኻበሩ

ህቱ ላኣምረና  ውሕና ንትኣመሩ

 

         ምጅልስታ ጀበነትና ግልሕድ ላታኣደለ 

        መስሉ  ኣለቡ  ሳልፍና  ልትፈለ

         ግልሕድ  ናኣወርሱ  ዲማ  ኢበለ

        እሻረትና ህቱቱ  እግልና  ለተለ

        ኢንሀይቡ  ግልብዕድ ሰማ  ኢንትዋለ

         ሕና ሕና ሕና  ኣዘማ  ክማ  ማለ

 

ምንሕትና ለእምር  ድውሐን  እብሓሊባ

ህታ  እታ ጋድም  ዎረሰት  እትዓሪባ

ምን  ረዪም  እምርታ  መተላ  ብዲባ

ባዕላ ዑክ  ምንልብል ሃይን ኢኮን ቀሪባ

ኣባይ  ከይድ  ዎተሓልፍ ኣሰር ሃምረሪባ

  

     ታሪኽ ሓልፋም ፍራስና ሰማ ኢናኣበደ

    ኤማን  ብና  ዲብ  ረቢ  እግል ሰላት  ንትወደ

    ምርወት ብና  ዎሰብር ምን ከን  ኩሉ  ልትዓደ

    ኢንሓድጋ  ድገና  ኣክይሓበን  ኢንወደ

    ፈክ ወልዳይና  ኢኮን ናይ  ብዕድማ እንፈደ

 

ሮሚት  ምንሕትና ገሩን  እብስላማ

ዓርኮከባይ ብጥረታ  ረባዕ በዓል ሻማ

ዶል  መርዓት ጸውር  ዳውሪት  እብ ኣሻማ

ወዶል  ዶሽካ ጸውር  ሓጥርቱ  ለርሕማ

እሻረት  ንዳልናታ  ክምሰል  ሕታ  ዎእማ

 

        ሕሳላ  ለጻብጥ  ባዕላ  እባ  ሴፉ

        እሙርቱ  እብ ሓጠር  ኦሮ ኢሓልፉ

        እኩይ  ረክብ ኣባይ  ህቱ  ሓቆ  ከርፉ

        ኢልደረክ  እብ ግምሽ  ከፈን  ላኣነጽፉ

        ምና  ምርወት  እድንያ ገለ  ኢተርፉ

 

ግራሁ  ኢሃይብ ዲማ  እግል  ኣባይ

ሓቆ  ኣሳቀራ  እባ  ሸምበር  ዎበሳይ

ላሊ  ልግባእ ዎኣምዕል ኢኣምሩኒ ግሳይ

ኣከይ ዮሙ ላውዕሉ ግልኣባዩ ሕልግሻይ

ምንዓዳቱቱ ሓጥር ዲማ እታ ሞዳይ

 

             ስስዒት  ዓዳትና  በርጅ  ዎትልህያ

             እብ ሕበር  ደጋዳግ  ዝብጠት  ወሶምያ

             ምስል ከራ  ኣርሀት ፋጥና  ዎሳዕድያ

             ዲብ  ዳመር  ድገና  ኩሉ  ለፈትያ

             ሓቆሀን ግምሽታ  ለዘት ሓግለይ  እድንያ

 

ዓዳይ ኣቦውና እትለዓል ልግባእ ዎደጋ

ልትጀራረብ  ሃላ ኣዘማ  ኢነጋ

በዓል  ኣከይንየት ዮም ሰኒ ትፈራጋ

ግልሕድ ኢንመስልኒ  እስክ ህቱ ኢትበናጋ

ናኣሳቅር  እብሕበር ገድም  ኢንሕደጋ

  

 

 

           

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *