Main Menu

ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን

ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን

ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን

ዜና ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገረን ዞባ ኤውሮጳ ኣብ ፓልቶክ ሕድሪ ጀጋኑና ኦፊቻል ሩም፣ ወግዓዊ ዕድመ ብዝተገብረሎም ኣጋባብ፣ነቲ ተዐጢቖም ሒዞሞ ዘለዉ ህዝብኻ ምጥርናፍን ምጉስጓስን ሓቢርካ ምስራሕን፡ምስ ኣብ ሶቻል ሚድያ ዝዋስኡ ህዝብና ነቲ ቁኑዕ ተበግሶ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ከበስሩን ከብርሁን ዑቱብ ስራሕ ኣማሊኦም። ከም ኩሉ ግዜ ሕድሪ ጀጋኑና ኣቃራርቡኡ ብኣኽብሮትን ኣጋባብ ዝሓዘለ ጸዋዕን ሃገራዉን ባህላዊ ደርፊ ብምኽፋት ነቲ ዘይሕለል ስኒትና ብቐጥታ ክማሓላለፍን ይስነድን ምህላዉ ድሕሪ ምክትታል፣ነጋይሽ ሒዞሞ መጺኦም ዘለዉ አርእስቲ ብኑጹር ድሕሪ ምሕባር ብክፉት ልብናን ኑጡፍ ድልየትን ተኻታቲልና ንዘይተነጸረልና ክንሓትትን በሪሁልና ነቲ በደታትና በሕዋትና ተበጊሱ ንቕሎኡ ኣብ ጉዕዞ ዝርከብን፣ ንዘገትትና ዘይተወደበ ይኹን ተወዲቡ ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝዋሳእ ዘሎ ህዝብና፡ አብ ሓደ ጽላል ዓሲሉ ተዛትዩ እንካን ሃባን ብምባል ኑዑኡ ዝኸዉን መደበ ስራሕን ሕገ-ህንጻን ነዲፉ፡መሪሕ ወካሊኡ ክመርጽ ዝገብርኦ ዘለዋ ጻዕሪ ኣቐዲመ ብሽም ሕድሪ ጀጋኑና እና ኣመስገና መድረኽ ነጋሽ ይገድፈሎም ክብል መኽፈቲ ብኣድሚን ተዋሂቡ። የሕዋት ሓይሊ-ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ብወጎኖም፣ካብ 8 መጋቢት 2019 መኸተ ታሪኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘኪረን፣ ታሪኻዊ ቃልሲ ንምክያድን፣ህዝብና ጉዳዩ ሓቢሩ ክሰርሓሉ ዝኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ዝኣመተ ጽምብል ምንባሩ መግለጺ ሂበን/ቦም። ንቕሎ ኣደታት ከም መጀመርቱኡ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ አብ ኩሉ መድረኽ መሰልና ክሕሎን ክንረክብን ብዘይ ኣፋላላይ ሓቢርና ብኽሊ ዞባ ኤውሮጳ ቆይምና፣ከም አድላይነቱ ቀዳምነታት እና ሰራዕና፣ኣብ ቃልሲ ግደና ከነበርክትን ምእንቲ መሰልና ጠጠው ክንብል፣ናጻ ዝኾነ ብዘይ ጸቕጢ ውድባት ሰልፍታት ምንቅስቓሳት ወገን ዘይብሉ፤ብዘይ ኣፋላላይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዩ ከነቕዉም ኣለና፡ብምባል ዝተፋላለየ ተበግሶን፣ቀጻሊ ርክብ ብመራኸቢ ቡዙሃን ዋትስ-ኣፕ ብምጥቃም ስርሓትና ኣካይድናን ነካይድ ኣለናን። እቲ ናጻ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኤውሮጳ ጉዕዙኡ ብምቕጻል አብ ወርሒ 6 2019 ጽምብል ኣኸቡ ንምክዋን ኣብ ጉዕዞ ይርከብ ኣሎ። ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ሙሉእ ብሙሉእ ንካፈሎን ንዋስእን ኣሎና፤ ጉዳይና ስለ ዝኾነ። እቲ ክትርዱኡልና እንደልዮ ኩቡራት የሕዋት እቲ ምጥርናፍ ደቂ ኣንስትዮ ጎድኒ ብጎድኒ እናኸደ፣እዚ ኣግላሊ ገባቲ ዲክታተር ስራዓተ ኢሳያስ፣ኩላትና ከም እንፈልጦ ንሃገርና ብሽም ውዕል ሰላም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝብል ምስምስ፣ክልተ መራሕቲ ሃገራት ብኽታሞም፣ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦን ዘይደልዮን ስምምዓት ክትሪኢ ከለኻ ከም ኣደታት የሕዋትን እንታይ ንግበር ዝብል ህጹጽ ሓሳብን ተበግሶን ክንወስድ ኣሎና፣ብምባል ጽዊዒት ንኩሉ ተወዲቡ ይኹን ዘይተወደበ ንፍትሒ ዘቃልስ ንግበር ካብ ዝብል፡ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዝብል ኣደታዊን ሓብታዉን፣ ፍርቂ-ኣካል

ሕብረተሰብና ስለ ዝኾና ስጉምቲ ብምውሳድ፡ኣብርእሲ’ቲ ተበጊስናሉ ዝነበርና ድርብ ስራሕ ክንውስድ ተገዲድና። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ አብታ ክብርቲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት ክኣ ኣብ ፍራንክፎርት ኩሉ ዓይነተ ህዝብና ዝተሳተፎ ብዝሒ መንእሰያትን ደቂ-ኣንስትዮ ዝዓሶሎ፣መራሕቲ ሃይማኖታትና ዝተዋስኡሉ፣ካብ 15 ዘይውሕዳ ውድባት ዝተኻፋፈላሉ፡ምንቅስቓሳታት ሲቪካዊ ይኩን ሓይሊ ዕማማት ምንቕስቓስ መንእሰያት ዘዓጀብዎ፣ ጉሩሙን ኣወንታዉን ጽምብል ምንባሩ እቲ ዝሃቦ ውጺኢት ምስኩሩ እዩ።ኣብ ይቱብ ይኹን ኣብ ዝተፋላለየ መራኸቢ ቡዙሃን ተኻታቲልክምዎ ክትኮኑ ሙሉእ እምነትና እዩ። ብሕጽር ዝበል ራኢን ዕላማን ሽቶን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ዞባ ኤውሮጳ፡ኣብዛ እዋን እዚኣ ኩሉ ወዲ ሃገር ብዘይ ኣፋላላይ ሓቢሩ ዝቃለሰሉ ባይታ ከጣጥሕ ዝዕላሙኡ፣ነዚ ዲስፖታዊ ስርዓት ካብ ስሩ በንቚሩ ኣውጺኡ ስልጣን ብህዝቢ ዝዕተረሉ ዝሽትኡ፣ዲሞክራስን ግዝኣተ-ሕጊ ዝነግሰሉ ዝራኢኡ ኮይኑ፣ ነዚ ንምብጻሕ ናይ ኩለን ኣብዚ እዋን እዚ፡ይኣክል ዝብላ ዘለዋን ነተን ድሮ ተጠርኒፈን አብ ጉዕዞ ቃልሲ ክዋስኣ ዝጸንሓ፣ውድባት፣ምንቅስቓሳት ሓቢርካ ምስ-ዝቃላስ ምኹኑ ጹኑዕ እምነትን፣ በቲ ኣብ ጽምብል ፍራንክፎርት ዝተዋህበ ሕድርን ውሳነን መምርሕ ስራሕን ተመርዂሰን ኣብ ስራሕ ተጸሚደን ይርከባ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ፡ ብተበግሶ ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝብን ስምን ዕላማን ሒዙን ዝዋሳእ ዘሎ፣ኣቋዋውምኡ ካብ ኩለን ሃገራት ኤውርፕጳ ዘለውዎ ሽማግለ መሪጹ ካብ 3 ስጋብ 6 ወርሒ ስርሓቶም ከካናውኑ ወሲኑ። ሽማግለ ኣብ ሰሙኑ ተኣኪቡ መደበ ስርሓቱን፡ንስርሓትን፣ ኣባላትን ዝኣሊ ሕግታት አስፊሩ፡ኣፈ ሽማግለ ወይ ኣማእካሊት ስርሓት(ኣደ ወንበር) መሪጹ፣ዝተፋላለዩ ሓይሊ ዕማማት ምስ ተወከስነቶም ወዚዑ። እዛ ሎሚ ምሳኹም ተራኺባ መግለጺ ትህበላ ዘላ ሓይሊ ዕማም ጎስጓስን ውዳበን ኮይና፣ ስርሓታ ነቶም ዘይተወደቡ ዘለዉ ክውደቡን ብወከልቶም አብ መኣዲ ሓበራዊ ስራሕ ክካፈሉ፣ ነቶም ድሮ ተወዲቦም ዘለዎ ምስታ ናይ ዘተን ምምኽኻርን ብምርኻብ ናብ ናይ ሓባር ስራሕ ንምብጻሕ፣ክካየድ ዘለዎ መስርሕ ወይ ወርክ-ሾፓት ምሕባርን፣ ብፍላይ ክኣ ነቶም ኣስቒጦም ዘለዉ ህዝብና ዝባራበሩሉን ምስ ህዝቦም ኮይኖም ዝዋሱኡሉን ስልትን መደብን ኣውጺኢካ፣እቶም ቀንዲ መስርሕ እዚ፣መራኸቢ ቡዙሃን ፓልቶክ ይቱብ ፈይዝቡክ ረዲዮ ተለቪጂን ወዘተ እናተጠቕምና ክንሰርሕ’ዩ እቲ መደብና።ሕድሪ ጀጋኑና ክንጅምር ኮሎና ኣትሒዙ ዝተሓባበረና ስለ ዝኾነ ንቐጻሊ እዉን ስርሐይ ኢሉ ነዚ ተበግሶ ኣደታት ዘመተታትን መግለጺታት እናሃበ ግዲኡ ክዋሳእ ዘሎና ትጽቢቲን ትምኒትን ንገልጽ። ብዝተረፈ ብፍላይ እተን ድሮ ከም ሓይሊ ዕማማት ቆይመን ህዝቢ ዝማእከሉ ናይ ሓባር ስራሕ ነካይድ ብምባል ነዊሕ ጉዕዞ ከካይዳ ዝጸንሓ እቲ ናታተን ስራሕ ዓዂኹን ሓይሉን ተዋሃሂዱ ናይ ሓባርን ንኹሉ ዝጥርንፍ ሲኒት ዝምልኦ ኣጋባብ ንምክያድ ዓቢ ሓገዝን ተሞክሮን ስለ ዝኾነ፡ ብቐዳምነት ምስኣታተን ተራኺብካ መኣዲ ስርሓን ዘተን ከፊትካ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ዝዓብየሉን ጽምዳዊን ሓባራውን ስርሓት ክካየደሉ ዝግብኦ ምዃኑ ብኣትክሮ ተራእዩ፣ክስርሓሉ ዘለዎ እዩ እውን ብምባል አብ ስራሕ ይርከብ። እቲ ምስተን ውድባት ዝካየድ እዉን እንተኾነ ቀሪብካን ቀጻሊ ርክባት ተካይዱ ውዕላት ክክተሙን፣ መደበ ስርሓት ዝንጸረሉ ንዑኡ ዝኸዉን ሕግታት እትነድፈሉ ጹዑቕ ስርሓት ከም ዘድሊ ተገንዚቡ አብ ስራሕ ይርከብ።ነዚ ክኣ እታ ኮሚቴ ፖለቲካዊ ዝምድናታት ምስ ውድባትን ሓይሊ-ዕማምትን ሲቪካዊ ማሕበራት ኮታ ኩለን ተወዲበን ዝንቃሳቀሳ ዘላዋ እተማልኦ ስራሕ ይኸዉን። ካብዚ ሓሊፉ አጋባብ ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ሃገርን ህዝባ ዞባ ኤውሮጳ እተን ንተበግሶ ዘካየዳ ከም ኦዲት ወይ ምቁጽጻር አብ ኩሉ ስርሓት እናተኻታተላ ምኽርን ለበዋን እናቕረባ ቀጥታዊ ትዕዝብቲን ምኽርታተንን መአረምታትን ዝህባ ክኾና ከለዋ፣ እቶም ክልተ ሓለፍቲ ሃይማኖታት ምስ ክልተ ኣደታት

ናይ ዕርቂ ሽማግለ ኮይኖም አብ አድላይ ኣኼባታት ይሳተፉ፡፤ አብ ርእሲኡ ናይ ዜናን-ሓበረታን ስጋብ ናይ ባህልን ልምድን ካልኦት ኑኡሳት ሓይሊ ዕማማት ዝሓዘለ ኣጋባብ ንኽተልን ነካይድን አሎና። እዚ እቲ ሓፈሻዊ ኣጋባብ ኮይኑ አብ ተጀሚሩ ዘሎ ርክባት ብጣዕሚ አወንታዊን ናይ ሓባር ስርሓት ንምክያድ ቅሩቡነት ጥራይ ዘይኮነስ ድልየትን ጽምኣትን ባይታ ክትረክብ ከለኻ ሽቶካን ዕላማኻን ተዓዋቲ ምዃኑ የብርሃልካን፣ሙሉእ ተስፋ እዉን ይህበካ፤ክብሉ ብተኸተል ተመልከት ኩሎም ኣባላት ጎስጎሳን ውደባን ጥራይ ዘይኮኑስ ቡዙሓት ተረኺቦም ዝነበሩ አባላት ሽማግለ ኣዕጋቢ መግለጺ ስለ ዝቐረበ ብዘይካ ናይ ደገፍ ቡዙሕ ሕቶታት አይነበረን። |ሓደ ኣባል እቲ ናይ ኣደታት ተበግሶ ምስቲ ናይ ምጥርናፍ ደቂ አንስትዮ አዛሚዱ መስርሕ ናይ ውድባት ኸይኾናን ናጻ ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነነ ክሰርሓ ብዝብል ርእይቱ ደጋጊሙ ከም ሕቶን ርእይቶን ኣቕሪቡ። ክሊቲኡ ዓይነት ተበግሶታት እኳ ይኹን እምበር፣ እቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሰውነቱ ዝኻኣለን ናትና ተሳታፍነት ዘሎዎን እኳ ይኹን’ምበር፣ምስ’ዚ ተበግሶ ኣደታት፣ንቕሎ ኣደታት ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ዝተሓዋወስ ኣይኮነን። እቲ ናጻ ማሕበር ከም ኩሉ ምንቅስቓሳት ናጻ ማሕበር አብ ጉዳይ ሃገር ከም ኩሉ ዝሳተፍ ክኸዉን ከሎ ፤ንቕሎ ኣደታት ግን ከም ኣቃራረብን ኣዋሃህድን ንኹሎም ደምበ ፍትሒ ኣብ ሓደ ጽላል ዘብጽሕን ናይ ሓባር መደበ-ስርሓት ጠማሪ-ሕጊ ሃልይዎ ካብኡ ዝወጽእ ሓባራዊ መሪሕነት፣ (ብምርጫ ህዝቢ) ክህልወሉ ዝኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ፣ብተዳጋጋሚን ቡዙሓት መልሲ ክውሃብ ተኻኢሉ። ኣብ መጠርሽታ እቲ ተሳታፊ ናይ ፓልቶክ ደገፉን፣ተሓባቢሩ ክሰርሕ ምዃኑ ብሙሉእ ብግሃተ ቃልሲ ከም ዘለዎ ሓቢሩን እምነታቱ ገሊጹ። ብሓልዮት ክፍሊ ዜናን ሓበረታን ንቕሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤውሮጳ ቀራቢ ፍትዊ ክፍለ« (Previous News)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *