Main Menu

ዮሃና ዘየብል ኣይኰነን!

ዮሃና ዘየብል ኣይኰነን!

ህዝቢታት ኢትዮጵያ፡ ንርእሶም ኣብ ልዕሊኦም ብዝመዘዙ ዝተፈላለዩ ናይ ውሽጡ ሓይሊታት፡ ንብዙሕ ዓመታት፡ ብዘይ ምሕረትን ድንጋጸን ተገዚኦም። ህዝቢታት ኢትዮጵያ፡ ንጥቕሚ ውሽጣውያን፡ ግን ምርቓን ድምጺን ናይ ህዝቢ ዘይሓተቱን ዘይተቐበሉን ገዛእቶም፡ ብዘይፈልጡዎ ምኽንያታትን ዘይረብሑሉን፡ ኣብ ቀጻሊ ሓድሕዳዊ ምቅትታል፡ ዘይምትእምማን፡ ምትህልላኽ፡ ምትፍናንን ምንዕዓቕን ተኣሊኾም፡ ብዙሕ ዓመታት ንከንቱ ባኺኑዎም። ኩሉ ነገር፡ ከም መጀመርታ፡ መወዳእታ’ውን ስለ ዘለዎ፡ ንልዕሊ ሚእቲ ዓመታት እናተተኻኸኡ ክሳብ 1991 ዓም ዝመጹ ስርዓታት፡ ሳላ ስጡም ቃልሲታት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ዕድሚኦም ኣብቂዑ።     

ድሕሪ ውድቀት ደርግ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ 2018 ዓም፡ ንኢትዮጵያን ህዝቢታታን ዘንጸላለወ ኣሰካፊ ደበና ዘምቢዩ። ንማሕበራዊ፡ ፖለቲካዊን፡ ቁጠባዊን፡ ቅልውላዋት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ግምት ብምእታው ክርአ ከሎ፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ኣብዚ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ዝፍጠር ኩሉ ዓይነት ቅልውላዋት፡ ኣብኣ ጥራይ ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይከውንን። ኢትዮጵያ፡ ምስ ካልኦት ናይ ዞባና ሃገራት ብምንጽጻር እንተ ተጠሚታ፡ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝነብረላ፡ ተዛማዲ ሰላምን ምርግጋእን ዝጸንሓ፡ ብደረጃ ዞባ ጥራይ ዘይኰነ፡ ብኣህጉርን ዓለምን ደረጃ ከይተረፈ፡ ኣገዳሲ ተራ ዝጸንሓን ንብድሕሪ ሕጂ’ውን ክህልዋ ትጽቢት ዝግበረላ፡ ሃገር’ያ። ኣብ ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ሃገር፡ እሞ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ፡ ሰላም ክዝረግን ምርግጋእ ሰንከልከል ክብልን ከሎ፡ ስክፍታ ናታን ንዕኣን ጥራይ ዘይኰነ፡ ነቲ ብቕጽበት ዝጽሎ ምሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ። ስእነት ሰላምን ርግኣትን ኢትዮጵያ፡ ስእነት ሰላምን ርግኣትን ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ። ካብ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ንላዕሊ ዝጸንሐ ቅልውላው ኣብ ሓንቲ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነት ሃገረ-ሶማልያ፡ ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ቀይሕ ባሕሪን ኣትሒዙ ንምሉእ ዞባና ክሳብ ሕጂ ይሳቕዮ’ሎ። ዞባና፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጠር ዘይምርግጋእ ክጻወሮ ኣይክእልን’ዩ፡

ኣቓልቦ ዞባና፡ ክፍለ-ዓለምናን፡ ዓለምን፡ ስሒቡ ዝወርሐ ቅሳነተ-ኣልቦነት ኩነታት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት፡ ባና ወገግታ ኣርእዩ። ሰውራዊ ዲሞክሲያዊ ግንባር ህዝቢታት ኢትዮጵያ (ሰዲግህኢ)፡ መተካእታ ናይቲ ብድሌቱ ካብ መርሕነቱ ከልግስ ዝሓተተ ኣቦ መንበሩን ቀዳማይ ሚኒስተርን ዝነበረ ዝኸውን መራሒ፡ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ መሪጹ ዝብል ዜና ተዘርጊሑ። መን ተመሪጹ? ነየናይ ውድብ ካብተን ኣባላት ሰዲግህኢ ዝኾና ውድባት ዝውክል’ዩ? ብዘየገድስ፡ ደረጃ ናይቲ ዝነበረ ስግኣት ጎዲሉ። ንህዝቢታት ኢትዮጵያ ጥዑም ዜና ስለ ዝነበረ፡ ኣወንታዊ መዛዘሚኡ ክርእን ክሰምዕን ብሃንቃውታ ተጸብዮም። ህዝቢታት ዞባና’ውን፡ ብኣወንታ ክዛዘም፡ ብተመሳሳሊ ሃንቀውታ ክጽበዩዎ ዝበቅዕ  ፍጻመ ኢዩ። እነሆ ድማ፡ ትማሊ ዕለት 2 ሚያዝያ፡ 2018 ዓም፡ ንሃንቀውታ ተጸባዪ ብዘዕግብ ኣገባብ ተዛዚሙ። ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣን ተረኪቡ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዮሃና ህዝቢታት ኢትዮጵያ!! ይብል። ንዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ ከኣ ኣኻእሎን ጽቡቕ ዕድልን ይምነየሉ።

ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኣብ ስነ ስርዓት ምፍጻም ቃለ-መሓላኡ፡ ንህዝቢታት ኢትዮጵያ መደረ ኣስሚዑ። ይበል ዘብል’ዩ። ኣብቲ ብዙሕ ኣርእስቲታት ዘጠቓለለ መደርኡ ካብ ዘልዓሎ ሓደ፡ መጻኢ ዝምድና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ነይሩ። ኣብ ዝርዝር ከይኣተወ፡ ንዓመታት ሰፊኑ ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ከብቅዕ ካብ ልቢ ንደሊ ኢና፣ እጃምና’ውን ክንፍጽም ኢና፡ ኢሉ። እዚ’ውን ዝወጾ የብሉን። እዚ ጻውዒ’ዚ ብግብሪ ክስነ ብተስፋ ካብ ምጽባይ ካልእ ዝብሃል ወይ ዝግበር የለን። መንግስቲ ኤርትራ እንተ ኰነ፡ ካብ መን መጺኡ ብዘየገድስ፡ ንዝምድና ኢትዮ-ኤርትራ ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ዝግበር ፈተነታትን ጻዕሪታትን ክዕንቅፍ እንተ ዘይኰይኑ ክሳተፍ ዘሎ ዕድል ርሑቕ’ዩ። ናብ ንቡር ምምላስ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንመንግስቲ ኤርትራ ዘርብሕ ኣይኰነን። ድሕሪኡ ብክመጾ ዝኽእል ህዝባዊ ጠለባት ኢዩ ዝርእዮን ዝዕቅኖን። ኣብ ከምዚ ዝበለ ምዕባለታት፡ ኩሉ ዶ/ር ኣቢይ ዝገለጾ ናይ ህዝቢታት ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ጽቡቕ ድሌት፡ ብዋጋ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራዊ ልኡላውነትን ከይከውን የሰክፈና።                   

ዮሃና ንህዝቢታት ኢትዮጵያ፡

ኣኻእሎን ጽቡቕ ዕድልን ከኣ ንዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ንብል።

 

ዜናን ሓበሬታን

ሰዲህኤ

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *