Main Menu

ጋዜጣዊ መግለጺ

ጋዜጣዊ መግለጺ

ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዳግም ሰፊሕ ኣቓልቦ ዚሰሓበ ጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ። ነዚ ብዝምልከት ከአ ድሮ ብርክት ዝበሉ መግለጺታት ወጺኦም አሎዉ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ አብ ኢትዮጵያ ናብ ስልጣን ምድያቡ፣  ናይ ኢህወደግ  ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ኣኼባ ጌሩ። ዚተገብረ ኣኼብ (ናይ ስራሕ ኣስፈጻሚ ኣካል ዚወጸ መግለጺ ከም ዘፍለጦ) ከአ ብወጽኢት ንውዕል ኣልጀርስ ወይ’ወን ከምኡ ንብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድ ብጕዳይ ዶብ ኢትዮ-ኤርትራ ብዘይ ዚኾነ ይኹን ቅድመ ኵነት ከም ዚተቐበሎን ንአብ ባይታ ትግባሬኡ ቅሩብ ምህላዉ ጠቒሱ ድልወነቱ  ገሊጹ’ሎ። በዚ ኸአ ነቲ ሰበባ ሒዙ ዚጸንሓ – “ናይ ኣይሰላም ኣይውግእ” – ከቢድ እምኒ ተነክዩ ዘንቀሳቐሰ ሓይሊ ኴይኑ ተረኺቡ’ሎ።  መግለጺ ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ  ብተወሳኺ፡ መንግስቲ ኤርትራ`ውን ከምኡ ተመሳሳሊ መርገጽ ንክወስድ ጸዊዑ’ሎ።

ንድሕሪት ተመሊስና ክንርእዮ እንከሎና ፣ እቲ ብ1998 ዝጀመረ፣ ኣሽሓት ዝቐዘፈ ናይ ዶብ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ውጽኢቱ ብክልቲኡ ሸነኽ ሰፍ ዘይብል ሞት ሰራዊት ጥራይ ዘይኰነስ ፣ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ህዝቢ ምፍንቓልን  ናይ ናብራ ሓፍ-ዞቕን አኸቲሉ’ዩ። ስምብራቱ ከአ ገና ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ዘይተረኽበሉ ጕዳይ’ዩ ። ነዚ ሽግር`ዚ ዘለቒ ፍታሕ ንምርካብ ተባሂሉ ድማ ብ2002 ብይን ፍርዲ ስምምዕ ኣልጀርስ  መራሕቲ ክልትኤን ሃገራት ዝፈረሙሉ ናይ መወዳእታን ቀያድን ውሳኔ ተዋሂቡ። ዝተፈረመ ብይን ፍርዲ ክሳብ ሕጂ 16 ዓመት ኣብ ባይታ ከይተተግበረ ምጽንሑ ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ኣብ ናይ “ኣይሰላም ኣይውግእ ሃዋሁው”፣ ማለት አብ ኵነታት ቀጻሊ ድኽነትን ራዕድን ተሳጢሑ ይርከብ። ብሰነኪ ብኣነነት ዝተላዕጠጡ ክልተ መሪሕነታትን ንሶም ዘናዓዓብዎ ናይ ኵናት ዓዘቕትን፣ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣደራዕን ሕሰምን ተጸሚዶም ይርከቡ።

ሓደ ካብቲ ዝልለ ቀንዲ ጠንቂ ዘይመተግበሪኡ፣ ኢትዮጵያ ነቲ ብይን ብመትከል ትቀበሎ ድአ’ምበር ኣብ ባይታ ንኸይትግበር ተቕርቦ ዝነበረት ቅድመ ኩነት ን16 ዓመት ዝኣክል ገለ ካብቲ ቀንድን ዓንቃፍን ኰይኑ ዝጸንሐ ረቛሒ ኢዩ። ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣውንታዊ ብምዃኑ ነዚ ናይ ሰላም ተበግሶ ናብ ትግባረ አቢልና ክንድርኽ ጥራይ’ዩ መዓላ ዘለዎ። ነቲ ምሉእ ብምሉእ ተቐቢልናዮ ዚብልዎ ስምምዕ ኣልጀርስ ተግባራዊ መዐቀኒኡ ከአ፣ ሰራዊቶም ካብ ባድመ ብምስሕቡ ብተግባር ምስ ዘሰንይዎ ጥራይ እዩ። ምስ ኣህጉራዊ ትካላትን ብእኡ ዚቖመት ናይ ምድዋብ ኮምሽን ብምውህሃድ ድማ እቲ ድሮ ግዜ ዚበልዐ ናይ ዶብ ምጭራሕን ምምልካትን ዕዮ ክኸይድ ፍሉይ ፍቓዳት ወይ ፍሉይ ርኽክባት ዘድሊ አይመስለናን። ስርዓት ህግደፍ ሓንትስ ትግባሬ ጥራይ አሪኡና ክብል ጸኒሑ’ዩ፣ ስርዓት ኢህወደግ ከአ ሕጂስ ቅሩብ’የ ኢሉ’ሎ፤ ስለዚ ንሕና ንትግባሩኡ ንመንግስታት ኢትዮ-ኤርትራ ከምዚ ምመኸርና፤ ከምቲ ድሮ ብሸነኽ ፈጸሚ ኣካል ናይ ኢህወደግ ተተግቢሩ ዘሎ ነቲ ዚምልከቶ ኣህጉራዊ ትካል ጸዊዕካ ድሕሪ ደጊም ኢድካን እግርኻን ምእካብ ካብ ቁጡዕ ጠመተ ነናይ ባዕላተኩም ኣህዛብ ስለ ዚጋርደልኩም ለባም ስጉምቲ’ዩ ምኾነ።

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *