Main Menu

ጸብጻብ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ጅኔቫ juni 2018 ካበይ ናበይ

               ጸብጻብ ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ጅኔቫ juni 2018 ካበይ ናበይ

እዚ ሰለማዊ ሰልፊዚ ክፉት ህዝባዊ ዕማም ስለዝኾነ ብግሉጽነት ጸብጻቡ ናብ ህዝቢ ክቀርብ ኣገዳስነት ስለዘለዎ እቲ ቀንዲ ነጥብታቱ በዚ ዝስዕብ ነቅርብ – ኣሰናዳኢት ኮሚተ።

 1. ኣብ ወርሒ ግንቦት መጀመርያ ብዛዕባ ኣኼባ ግህስት ኤረትራዊ ሰብኣዊ መሰል ክካየድ ምኻኑ ምስተሰምዔ
  ኣብ አኼባ ሓይሊ ዕማም ስቶክሆሎም ወሪዱ ሰለማዊ ሰልፊ ናይ ግድን ይካየድ ተራእዩ ንመዓስ ምኻኑ ንምፍላጥ ጻዕርታት
  ተኻይዱ ። 2. ሓይሊ ዕማም ኣኼባ ብዛዕባ ኣኼባ ግህስት ኤረትራዊ ሰብኣዊ መሰል መዓልቲ 25-26/06/2018 ምኻኑ ምስ
  ኣረጋገጸ ሰለማዊ ሰልፊ ንምክያድ ተበግሶ ተወሲዱ። ቀጥታ ድማ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ተዋፈረ። ሓይሊ ዕማም ንኩሎም ኤረትራውያን
  ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰል በዚ ተበግሶ ሓቢሩ ተሳታፍነቶም ክበርክቱ ሓተተ ። ብዕለት 14- 05-2018 ዩቱበ ቪድዮ ክሊፕን
  ጽሑም ኣብ ወብሳይትን ፈይስቡካትን ዘርገሔ። 3. ሓው ጎይቶኦም ኽፍሉ ካብ ጅኔቫ ፍቃድ ናይ ሰለማዊ ስልፊ ኣብ ምውጻእን ኣብ
  ስዊስ ክተሓባበሩ ዝኽእሉ ኣብ

ምርካብን ዕዙዝ ተራ ክምዝነበሮ ኣብዚ ኽጥቀስ ዝግቦኦ ሓቂ ኢዩ ። 4. ክምኡውን እቲ ጉዳይ ኣብ ስዊስ ጅኔቫ ስለዝካየድ ናይ ግድን ስዊስ ናይዚ ጉዳይ መሻርኽቲ ክኾኑ ድሕሪ ብዙሕ

ጻዕሪ እውን ኣብ መጨረሻ ድማ ኣብ ስዊስ መሻርኽቲ ተረኽበ ንሶም ድማ ማኣዲ ዘተ ኤርትራውያን ንፍትሒ
ስዊዘርላንድ ። 5. ዕለት 28-05-2018 ግሩብ ዋሳብ ተኽፊቱ እሂን ምሂን ተባህለ ሻዓ ምሸት ድማ ፈላሚ ኣኼባ ብፓልቶክ
መጀመርያ ርክብ ስዊስን ሽወደንን ኣብ መንጎ እዘን ጽላላት ተገብረ ሓጺር ግዜ ስለዝኾነ (ትሕቲ ወርሒ ) ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዋና
ኮይኑ ንኽሳተፍ ዘይሕለል ጻዕሪ ክንገብር ተሰማማዕና ። 6. ዕለት 28-05-2018 ሓባራዊ ኣኼባ ስዊስ ሽወደን ተኻይዱ ኣብቲ
ኣኼባ ድሕሪ ምልላይ ብዙሕ ሓሳባት ፈሲሱ

ድሕሪ ምምይያጥ 8 ዝኣባላታ ሽማግለ ተመዚዛ (ካብ ሽወደን 3) ኣስማቶም 1- ኽዲጃ መ/ጣሀ 2- ስዒድ ኣደም 3- ዓድል መ/ ዑመር (ካብ ስዊስ 5) ኣስማቶም 1- የውሃንስ መዓሾ 2- ዓብዱራዝቕ ሰዒድ 3- ኣለም ፍጹም 4- ርግኣት ኢምፈል-ሓድሽ 5- ጎይቶኦም በርሀ ። ኣብቲ ኣኼባ ንጹር ዕላማ ሰለማዊ ስልፍን ክመይ ክነካይዶ ዝብል ውሳኔታት ተወሲኑ ። ኣብቲ ኣኼባ እውን ቅድሚ ሕጂ ተሞክሮ ናይ ሰለማዊ ስልፊ ጅኔቫ ዝነበሮን ክንውክሶም ካብ ናይ 2016 ዝተረፈ ገንዘብ እንተሎ ክንሓቶም እውን ተሰማሚዕና ።

– ሽዑ ምሸት ሴም ካብ ጅኔቫ ብቴሌፎን ተሓቲቱ ዝነበረ ገንዘብ ነታ ሽዑ
ዝነበርት ኮሚተ ስለዝተረክበ ዝፈልጦ ነገር ክምዘየለ ኣብቲ ግዜ ኣቦወንበር ኮሚተ ዝነበረ ቢንያም ተወልደ (ሉጋኖ ዓዲ ጥልያን)
ትውክስዎ ፣ ብዛዕባ ፎንድ ራይዝ ግን ዋላ ኣብኣኼባኩም ተሳቲፈ ኽገልጸልኩም ቁሩብ ኢየ ዝብል መልሲ ሂቡ። 7. ዕለት
29-05-2018 – ሬክላም ጽሕፍቲ ብዓረብን ትግርኛን ተዳሊያ። – ብንያም ተወልደ ተደዊሉሉ ዝረኽብናዮ ሓበሬታ እቲ ተሪፉ
ዝነበረ ገንዘብ 10 ሺሕ ፈረንካ ስዊስ ናብ ኖርዝ ካሮሊና

ኣሜሪካ ንሰላማዊ ሰልፊ ክምዝተላእክ ብድሕሪኡውን ገለ ካብኡ ናብ ሽወደን ሰላማዊ ተማሓላሊፉ ይመስለኒ እዚ
ግን ን ዓንደብርሃን (ሳውዝ ካሮላይን ኣሜሪካ ) ተወከስዎ ይብል ። – ኾሚተ ምሉእ ምሸት እብ 3 ኤረትራዊ ሩማት ኣትያ ኣብ
ኩለን ጽቡቅ ኣቀባብላ ተገይሩላ ሓበሬታን ጎስጋስን

ኣካየደት። 8. ካብ ዕለት 31-05 ስጋብ ዕለት 02-06-2018 ኮሚተ ዘድሊ
ነገራት ንምምላእ ብዋትሳብ ሓሳባት እናተዋሃሃበት ብሕልፊ ኣብ ሜድያ ጉዳይ ጽዑቅ ስረሓት ኣካይዳ። 9. ዕለት
02-06-2018 ሰዓት 18.00 ኮሚተ ኣብ ፓልቶክ ኣኼባ ኣካይዳ ።

– ኣብዚ ኣኼባ ድማ ሓው ሴም ተዓዲሙ ጽቡቅ ሓበሬታ ለጊሱ ኣብ ሓጺር እዋን ናይ ፐይፓል ወይ ተመሳሳሊ ኣገባብ ክብርትዓና ምኻኑ ኣብሪሁልና ። ዓንደብርሃን አሜሪካ ብዝምልክት ክምቲ እተሓስበ ኣይተሳተፈን ብድሕሪኡ እውን ብኽልተ ኣባላት ብተደጋጋሚ ተደዊልዎ ክርክብ ኣይተኻእለን ። ኣብ ፓልቶክ ስመር ኮይኑ ክተሓባበር ክምዝኽእል ተሓቢርና ። – ወፈያታት ክመይን ኣበየናይ ኣካውንት ዝብል ዝተፈላለየ ሓሳባት ቀሪቡ ንመጽናዕቲ ተገዲፉ ። 10. ዕለት 03-06-2018 ኮሚተ ስሩዕ ኣኼባ ኣካይዳ ዝስዕብ ዕማማት ሓንጺጻ ብኡ መሰረት ድማ ዝስዕብ ተስሪሑ >

– ዕለት 04-06-2018 ወፈራ ጎስጋስ ብፈይስቡክ ላይፍ ትኻይዱ ብዙሕ ሰብ እውን ተኽታቲሉዎ – ዕለት
05-06-2018 ኮሚተ ኣብ 3 ሩማት ተዋፊራ ንኻላእይ ግዜ ዳግማይ ጎስጋስ ኣካይዳ

 1. ካብ ዕለት 07-06-2018
  ስጋብ ዕለት 11-082018 ኣባላት ኮሚተ በቲ ኣብ እስራኤል ተረኺቡ ዝነበረ ሓደጋ

በቢ መገዶም ተዋፊሮም ስለዝነበሩ ብዋትሳብ ኢሂን ምሂን እናተባህለ ናኣሽቱ ነገራት ጥራሕ ክስራሕ ተኻኢሉ
ንምሳሌ ኢ-መይል ኣድራሻ ናይ ኮሚተ ዴሞ ምህላው ፣ ሬክላም ኣብ ኩሉ ኤረትራዊ ማዕክናት ምዝርጋሕ። 12. ዕለት
10-06-2018 ሰዓት 21.00 ብፓልቶክ ስሩዕ ኣኼባ ኮሚተ ተኻይዱ ገምጋም ድሕሪ ምግባር ብዝርዝር እቲ ስራሓት
እንታይ ይመስልን ብኽመይ ይምእክልን ተዘሪብሉ ።

 • ቑጠባ ፣ ጸጥታ ፣ ሜድያ ፣ ስነጽሑፋት ፣ ጽርየትን ሓበሬታን ፣
 • መዓልቲ ሰለማዊ ሰልፊ ዝምልክት ድማ ፣ ምምራሕ መደብ ፣ ቃል ሽማግለን ምቅራብ ፣
 • ጭሮሖታት ብዝምልክት ሓድሽ ክዳሎ ገንዘባዊ ጸጋማትን ሕጽረት ግዝየን ስለዘሎ ይጸዓረሉ እንተዘይቀኒዑ
  ኣብ ጅኔቫ ዝርክብን ህዝቢ ካብ ኩሉ ቦታታት ሒዝዋ ዝመጽእ እኩል ይኽውን ተባሂሉ ። 13. ዕለት 11-06-2018 ኣኼባ ኮሚተ
  ተኻይዱ እቲ ቅድሚኣ ምዓልቲ ኣተዘርበሉ ስራሓት ንነፍስወክፍ ስራሕ

ዘማእክል ካብ ኣባላት ሽማግለ ተገይርሉ ።

 • ቑጠባ ፣ ጎስጋስ ብኽልተ ኣባላት ኽዲጃን ርግኣትን ብሓላፍነት ክስራሓሉ ጸኒሑ ስጋብ መጨረሻ እቲ ውራይ
  ብኽልቲኤን ክምእክል ተወሲኑ ።
 • ሜድያ ፣ስጋብ መጨረሻ ብ ዓብዱራዝቅ ክምእክል ተወሲኑ ።
 • ስነጽሑፋት ስጋብ መጨረሻ ብ ስዒድ ክምእክል ተወሲኑ ።
 • ጸጥታ፣ ስጋብ መጨረሻ ብ ጎይቶኦም በርሀ ክምእክል ተወሲኑ ።
 • ጽርየትን ሓበሬታን ፣ ስጋብ መጨረሻ ብ ጎይቶኦም ኽፍሉ (ጅኔቫ) ክምእክል
  ተወሲኑ ድሕሪ ኣኼባ ኣብ 2 ሩም ንሳልሳይ ግዜ ጎስጋስ ተኻይዱ ክባቢ 700 ዶላር ወፈያ ተመዝጊቡ 14. ዕለት
  12-06-2018 15. ዕለት 12-06-2018 ናይ ምሸት ኣኬባ ኮሚተ ተኻይዱ እዚ ዝስዕብ ተወሲኑ ።
 • ቃል ኣሰናዳኢት ኮሚተ ብ ስለስተ ቃንቃ (እንግሊሽ ፣ ትግርኛ ፣ ዓረብ) ተዳሊዩ ብኣባላት ኮሚተ
  ዝስዕቡ ይንበብ ፣ ዓረብ ብ ዓብዱራዝቅ ፣ ኢንግሊሽ ብ ዮሃንስ ፣ ትግርኛ ብ ስዒድ
 • መደብ ስለማዊ ሰልፊ ምምራሕ ፣ ትግርኛ ግርማይ ዓረብ ማሕሙድ ።
 • ብማይክ ዝጭራሕ ጭርሖታት ኽዲጃ ክተማእክሎ ተወሲኑ።
 • ክልተ ዓበይቲ ርእሲ ናይ ኮሚተ ጎይቶኦምን ኽዲጃን ኮይኖም ሓጺር ቃል ኽቅርቡ
  ክፍቀደሎም ተወሲኑ ። 16. ዕለት 13-06-2018 ኮሚተ ኣብ 3 ሩም ፓልቶካት ኣትያ እቲ ጎስጋስ ቀጺላቶ
 • ጠቅላላ 925 ዶላር ተመዝጊቡ ዝነበረ ዝሰደደሉ ኣድራሻ እውን ብውሳኔ ኮሚተ
  መስረት ናይ ግርማይ ኣብራሃ ኮንቶ ንኣድሚናት ተዋሂቡ ፣፣
 • ኣብ ስመር ሩም ኣብ ዝተኻየደ እቲ ቅድሚ ሕጂ ብህዝቢ ዝተዋጸኤ ገንዘብ ክንረኽቦ ስለዘይካኣልና ወፈያ
  ኽንሓትት ተገዲድና ሕጂ እቲ ዝሓተትናዮ 1000 ዶላር ስለተመዝገበ ንሱ ጥራሕ ኣብቲ ዝተዋህበ ኮንቶ ብዝቀልጠፈ ይእቶ ካልእ
  ዘድሊ ነገር ስለዘየለ ጎስጋስ ኣብዚ ክብቅዕዩ ምስ ተባህለ ዓንደብርሃንን ፍትሕን ኣብኡ ተሳቲፎም ስለዝነበሩ ብኣቶምን ብ
  ኻለኦትን ውን ብዙሕ ርኢቶ ቀሪቡ ኣብ ምጨረሻ ፍትሒ ናይ ህዝባዊ ኮሚተ ንስንበት ዕለት 17-06-2018 ስለዘሎ ኮሚተ ሪኣ
  እተን 1000 ክወሃበኩም ክግበር ይካኣልዩ ስለዝበለ ኮሚተ ዴሞ እንድሕር ንሱ ረኺብና እቲ ዝተመዝገበ ወፈያ ኣድላይነት ኣብሪሃ
  ስለዚ እቲ ጉዳይ ንሰንበት ተወንዘፈ ።
 • ዕለት ዕለት 15-06-2018 ሽማግለ ናይ ዒድ ዕረፍቲ ወሲዳ ኣብ መራኽቢ ዋትሳባ ዕምበባን ሽሻይን
  ኣቀሪባ ብሓባር ዓየድት።
 • ዕለት 16-06-2018 ቃል ኣሰናዳኢት ብሰለስተ ቃንቃ ዝተቶርጎመ ናብ ኮሚተ ዴሞ ቀሪቡ ክረኤ
  ብድሕሪኡ ውሳኔ ኮሚተ ውሳኔ ክውሰን ተገብረ ። 17. ዕለት 17-06-2018 ኣሰናዳኢት ሽማግለ ኣኼባ ኣካይዳ
 • ኣብ ዕለት 17-06 ኣብ ማዕክን ዜና ኣልሒዋር ብዓረብ ኣብ ረዴዮን ኤረና መደብ ሽኮርተቲኖ ዝተኻየደ
  ካምፐን ተዛቲዩሉ ኮምኡውን ኣብ ኩሉ ማዕክን መድያ ዝኽደ ዳህሲሱ ብቀጻሊ ክስረሓሉ ተራእዩ።
 • ቃል ኣሰናዳኢት ብሰለስተ ቃንቃ ዝተቶርጎመ ኣብ ኣኼባ ቀሪቡ ብኮሚተ ክትዓት ድሕሪ ምክያድ ክእረምን
  ክውሰኽን ዘለዎ ተሰማሚዑ ወጸ ናይ ምጨረሻ ጽሑፍ ዓረብ ብ ዓብዱራዝቅ ፣ ኢንግሊሽ ብ ዮሃንስ ፣ ትግርኛ ብ ስዒድ ሓላፍነት
  ተዋህበ ።
 • ካብ ፍትሒ 1000 ኤቭሮ ናብ ግርማይ ኣካውንት ናብ ኮሚተ ክምተላእክ ሓበሬታ ተረኺቡ ።
 • ድሕሪ ኣኼባ ኮሚተ ኣብ ፓልቶክ ሩማት ካምፔን ቀጺሉ ክምኡውን ካብ ፍትሒ 1000 ኤቭሮ ክምተላእክ
  ተሓቢሩ ስለዚ ናይ ቀጠባ ጉዳይ ፍታሕ ክምዝረኽበን ጎስጋስ ናይ ገንዘብ ደው ክምዝበለን ተገሊጹ ። 18. ዕለት
  18-06-2018 ኣሰናዳኢት ኮሚተ ኣኬባ ኣካይዳ
 • ኣብዚ ኣኼባዚ ብዕለት
  12-06.2018 ውሳኔ ኣብ ግምት ዘእተወ መደብ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ መዓልቲ ወሲና ዝስዕብ ድማ ይመስል ። 1. ስጋብ ሰብ
  ዝእከብ ሙዚቃን ጭርሖታትን ይቅጽል፣ 2.ዝኽሪ ሰማእታት 3.ቃል ሃይማኖታውያን 4.ቃል ዓበይቲ ( ጎይቶኦም ክፍለን ኽዲጃን)
  5.ቃል ኣሰናዳኢት ብ 3 ቃንቃ 6. ቃልን ግጥምታትን ተሳተፍቲ (5 ደቂቅ ንነፍስወክፍ) 7.መደብ ስነጥበባውያን 8.ቃልን
  ግጥምታትን ተሳተፍቲ (5 ደቂቅ ንነፍስወክፍ) መደምደምታ
 • ሃይማኖታውያን ባእታታት ድማ ክምተሓበሩ ተፈሊጡ
 • ኩሉ ጉዳያት ጽቡቅ ክምዘሎ መዚና ርክባ ኣብ ዋትሳብ ቀጻሊ ምኻኑን ባኣካክ ኣብ ጅነፍ የራኽበና ብምባል
  ኣኼባ ተደምዲሙ 19. ዕለት 20-06-2018 ፕተሽን እታ ናብ ሕቡራት መንግስታት ትኣቱ ወረቀት ተወዲኣ ብኾሚተ ጸዲቃ ።
  20. ዕለት 22-06-2018 መዓልቲ ሰለማዊ ሰልፊ
 • ሰለማዊ ስልፊ 500 – 600 ዝኾኑ ዝተሳተፍዎ ነበረ
 • ስለማዊ ሰልፊ በቲ ዝተስርዔ መደብ ብጽቡቅ ተሰላሲሉ
 • እቲ ዝቀርብ ስነድ ብኽልተ ኣባላት ኮሚተ ብምትሕብባር ቬሮኒካ ናብ ዝምልክቶ ኣካል በጺሑ
 • እቲ ሰለማዊ ስልፊ በቲ ድሩት ዓቅምታቱ መልእኽቱ ብዝግባእ ብዓወት ኣብጺሑ።

ቁጠባዊ ጸብጻብ ።

 • ካብ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ህዝባዊ ዘተ ካብ ተረፉ ዝነበረ ገንዘብ 1000 ኤሮ ካብ ፍትሒ ተቀቢልና ።
 • ካብ ኣብ ፓልቶካት ዝተገብረ ጎስጋስ 310 ኤሮ ተቀቢልና።
 • ጠቅላላ ዝተቀበልናዮ 1310 ኤሮ
 • ንሰለማዊ ስልፊ ዝወጸ ገንዘብ (ዝተጠቀምናሉ) ጠቅላላ 900 ኤሮ ይኽውን፣
 • ተረፍ ዘሎ ገንዘብ ህዝቢ 410 ኤሮ ክምዘሎን ኣብዘድሊ ስራሓት ደለይቲ ፍትሒ ብእዉጅ ክለኣኽ ምኻኑ
  ወይ ድማ ናብቲ ሓገዝ ዝረኽብናሉ ናብ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ህዝባዊ ዘተ ክንመልሶ ምኻና ነፍልጥ። ትዕዝብትታትና።
 • እዚ ሰለማዊ ሰልፊ ንጥፈታት ተቃውሞ ተዳኺሙሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተኻይዱ ።
 • ሰለማዊ ሰልፊ ኣብ ሓጺር ግዜ ምድላዉን ኩሉ ነብሱ ኽኢሉ ኽመጽእ ኣለዎ ስለዝተባህለ ብዝሒ ተሳታፍነት
  ኣግዲሉ።
 • ንሕና ዝኾነ ውድብ ውይ ማሕበር ፍሉይ ዕድመ ኣይገበርናን ብመድያታት ውራይ ኩሉ ምኻኑ ኩሉ ባዕሉ
  ተዓዳማይን ዓዳማይን ክኽውን ደጋጊምና ሓቢርና ግን ብዙሓት ማሕበራት ብዕሊ ኣይዓደምኹሙናን ክብላ ተሰሚዔን ንመን ዓዲምካ ንመን
  ይግደፍ ?
 • ካብ ዘገርም ብገለ ሽነኻት ሰለማዊ ስልፊ ምውጻእ ትርጉም ወይ ኣድላይነት የብሉን ዝብል ሰሚዕና።
 • እዚ ሰለማዊ ስልፊ ኣብ እዋን ዘተ ሰላም ኤረትራን ኢትዮጵያን ምኻኑ ንገለ ሰባት ክምቲ ድሕሪ ናጽነት
  እዋን ቃልሲ ዘብቀዔ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ።
 • ኣብ ስዊስ በርን ብዕለት 16-06-2018 ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ነዚ ዘዳለዉ ባእታታት ኣብ ነቲ
  ድሒሩ ዘካየድናዮ ሰልፊ ምትሕብባር ኣየርኣዩን ወይውን ብውሑዱ ኣብቲ ቦታ ሓበሬታ ኣይሃቡን ስለዚ ዝተጸበናዮ ብዝሒ ተሳተፍነት
  ካብ ስዊስ ክምቲ ዝግባእ ኣይነበረን ።
 • ዝኾነ ኾይኑ ኣብ ጉዕዞ ምድላው ብእንሪኦ ዝነበርና ኩነታት ውጽኢት እቲ ሰለማዊ ሰልፊ ካብቲ እንጽበዮ
  ዝነበርና ኣይረሓቀን ብማዕቀን እዚ ኩሉ ጸብጻም ዝቀረበ ኣዚዮ ዕዉት ኽምዝኾነ ንኣምን ።
 • ኣብ ስራሕ ንዝርክብ ጉድለታት ብወድዕነት ክትርድኡልናን እዚ ተሞኩሮና ድማ ንብድሕሪ ሕጂ ዝግበር
  ንጥፈታት ሓጋዚ ተመኩሮ ክኽውን ተስፋ ንገብር ንኹሉኩም ብምትሕብባር ነዚ ቁዱስ ዕማም ዕዉት ዝገበርኩም ምስጋና ይብጻሕኩም ።

ተፈጸመ

ኣሰናዳኢት ኮሚተ ሰለማዊ ሰልፊ ጅኔቫ ጅኔቫ 22-06-2018


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *