Main Menu

ክላ ሱቅበል እዚ መራሒና ሕምርብቲ እንተዘይብሉ ኸ !

     ክላ ሱቅበል እዚ መራሒና ሕምርብቲ እንተዘይብሉ ኸ !

                          ዋዛ ምስ ቁም ነገር

                    ብሽፋ መ/ ኑር

በሺር:—- ዓንዳይ  ዓርከይ  ከመይ  ቀኒኻ?

ዓንዳይ:— መርሓባ መርሓባ በሺር  ዓርከይ ከመይ  ቀኒኻ?

በሺር፥—- ኣንታ ዓንዳይ ዓቢርካ እምበር ደሓንዲኻ!!

ዓንዳይ፥— በሺር ሓወይ እንታይ ዘየዕብር ኣሎኒ ትም ደኣ በል በጃኻ!! ሕጂ ኸኣ እቲ ኣለይ–መለይ  ዘብለኒ ዝነበረ ሓደ ወደይ ጠፊኡ።

በሺር፥ — እንታይ ትብል ኣንታ ዓንዳይ ዓርከይ መዓስ ጠፊኡ ናበይ ከ ኣበለ ይበሃል?

ዓንዳይ፥— ካብ ቅድሚ ትማሊ ምስጠፈአ ኢዩ። ናበይ ከም ዘበለ ደሃይ ነይብለይ። ጉድ ዩ ፋሕፋሕ ኢልና ተሪፍና አረ እንታዩ መፍቲሒ ናይዚ ፋሕፋሕ?

በሺር፥—ዓንዳይ ዓርከይ መፍቲሒ ናዚ ፋሕፋሕ ትርጉም ጥርናፈ ዘይምፍላጥ ኢዩ። ጥርናፈ እንታይ    ምዃኑ ኣቀዱምና ኣነን ንስኻን ተመራሚርና ባዕልና ንፍለጦ እሞ ብድሕሪ እዚ ንኩሎም ደቂ ዓድና ነፍልጦም ሽዑ ሽግርና ክፍታሕ ኢዩ ኩሎም ፋሕፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደቅና      

            ኸኣ ክመጹናዮም። 

ዓንዳይ፥– ሕራይ ደሓን ኣነ ግን ብዛዕባ ጥርናፈ ብዙሕ ኣፍልጦ የብለይን።

 በሺር፡….. ጸገም የለን ኣነ ክገልጸልካ ኢየ።  ጽን ኢልካ ስማዕ ጥርናፈ ማለት ብሓባር ምስራሕ… ወዘተ……  ወዘተ ማለት ኢዩ።ተረዲኡካዶ።

ዓንዳይ:— እዚ  ኩሉ  ህዝቢ  ከመይ  ገሩ  ይሓብር ኣይተረደኣንን።

በሺር:– ክደግመልካ ሕጅውን ጽን በል ጥርናፈ ማለት ብፍቅሪ  ምንባር…..ወዘተ ማለት ኢዩ። ሕጅኸ  ተረዲኡካ ዶ 

ዓንዳይ:– ክንድዚ  ዝኣክል  ህዝቢ  ከመይ ገሩ ተፋቂሩ  ይነብር?ሕጅውን   ኣይተርደኣንን

በሺር:— ክስልሰልካ  እምበኣር ጽን  ኢልካ ተኸታተለኒ ጥርናፈ  ማለት ብስኒት  ተሓላሊኻ ምንባር…  ማለት ኢዩ። ሕጅስ ፍሉጥዩ ኣጸቢቁ ተረዲኡኳ ይኸውን ኢዩ።

ዓንዳይ:— እዚ  ኹሉ ብዝሒ  ዘለዎ  ህዝቢ ከመይ ገሩ ዩ  ኣብ  ነንሕድሕዱ ሓምሌት  ክገብር  ዋላዃ ጦብላሕ ኣይበለንን።

በሺር:— ሕጂ ብካልእ  ኣገባብ ብጭቡጥ ክረአ ዝኽእል  ነገር  ከም  ኣብነት  ጠቂሰ   ከረደኣካ  ኢየ። ጽን ኢልካ ኣስተውዕል ኢኻ። እቲ ከም ኣብነት ዝጠቅሰልካ

            ነገር   ከኣ ሕምብርቲ” ኢዩ።  ሕምብርቲ   በቲ ንኣካላትና ሸፊኑ ዝርከብ ቆርበት ገሩ ኣብ ማእከል ኪይኑ ንዝተፈላለዩ ውሽጣውያን  ክፍልታት ሰውነትና ብምጥርና ፋሕፋሕ ከይበለ ተጠርኑፉ ዕማማቱ   ንወትሩ ከም ዝፍጽም ገሩ ይርከብ ኣሎ። ጥርናፈ ድማ ልክዕ ከም ሕምብርቲ ንኹልና ኤርትራውያን ብፍቅሪ ብስኒት ብሰላም ጥርንፍ ኣቢሉ ብፍቅሪ ከንብረና ዝኽእል ኢዩ። “ሕምብርቲ” ዝጭበጥን ዝረአን ህላወ ኣለዎ። “ጥርናፈ” ግን ዘይጭበጥ ኢዩ።  ከም ተረዶኦ: ዕግበት: : ኣብ  መንፈስናን ሕልናናን  ዝሰረጸ ናይ ኣተሓሳስባ  ህላወ ዘለዎ ኢዩ። ስለዚ ንሕንብርትኻ ጽቡቅ ገርካ ረኣያ ኢኻ እሞ ዝያዳ በሪሁ ክርደኣካ ኢዩ።  ከመይ ሕጂ ኸ ተረዲእኳዶ? ዓንዳይ ዓርከይ

ዓንዳይ:—ኣቤት  ኣእምሮ!!  ኣብየ ምድሪ ዘይወድቅ ዘረባ ኣንታ በሺር ዓርከይ እናገለጽካለይ ከለኻ ነዛ  ሕምብርተይ ድንን ኢለ ምስረአኹዋ ኣማን ብኣማን ጽቡቅ ገሩ ተሰቚርኒ

ብሺር:—- ጽቡቅ ሕራይ  ዓንዳይ ዓርከይ እንቛዕ ተረዳኣካ ደጊምስ  ስራሕና  ንጀምር እምበር። ነነቃቅሕ።

ዓንዳይ:— በሺር  ዓርከይ ነዚ  መራሒና  ክጥርንፈና ምእንቲ  ከምዛ  ንዓይ  ዝበልክስኒ  ሕምብርትኻ ረአ ዘይንብሎ?

በሺር:— ወይ  ሰበብብ ነገር  ዘይጸገበስ ጓል  እንታይ ይሕጸ  ዩ ሞ ዝበሃል?  ከተጥፈኣና! !!  ኣይፋልናን  ንኺድ ደኣ ከምታ ዝተሰማማዕናያ ንደቂ ዓድና ነነቃቅሕ፡

ዓንዳይ:— እንታይ  እለዎ  ድዩ ሰኣን  ሕምብርቱ ቕልዕ ኣቢሉ ምርኣይ  ፋሕ  ጭንግራሕ የብለና ከይህሉ ኢለ ኢየ።

በሺር:— ይእኽለካ  በጃኻ  ሕምብርቲ ዘይብሉ እንተኾነ  ኸ ?

ዓንዳይ:— ዋእ ሕብርቲ  ዘብይብሉ ሰብ ተራኢዩን ተሰሚዑን  ዘይፈልጥ!!!!

በሺር:—– ኣይውረድ፡ ሱቕ  በል  እዚ  መራሒና ኣብ ልዕለና ዝፍጽሞ  ዘሎ ግፍዒ ኸ ተራኢዩን ተሰሚዑንዶ  ይፈልጥ ዶ ኢዩ? 

 

 

 

         

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *