Main Menu

ሰላም ኢትዮ–ኤርትራ

 

ሰላም  ኢትዮኤርትራ  

 

                    ብሽፋ  /ኑር

          .ኣብየ  ኣሕመድ  ኣብ  ስልጣን  ድሕሪ  ምምጽኡ  ካብ    ዘቤታዊ  ሃለዋት  ኢትዮጽያ ጀሚሩ    ናብ  ኤርትራ ዝበጽሕ  መስርሕ  ሰላም ኣዊጁ ። ኣብ  ውሽጣዊ ጉዳይ  ሃገሩ ነቲ ብህዝቢ ኢትዮጽያ ብሰላማዊ  ሰልፊ  መልክዕ ዝቀረበ  ጠለባትን ካልእን   ክትግብር  ድልው  ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ  ሰጊዱ  ቃል  ኣቲዩ። ቃል ዝኣተወሎም ዕማማቱ  ከሰላስል ከም  መበገሲ  ዘቅረቦም  ሓሳባት  “ናይ  ፖሊቲካ  እሱር  ዝበሃል  ክህልወና  ኣይኮነን!!  ብደገ ብረት  ዓጢቆም ናይ  ጎነጽ  ቃልሲ ከካይዱ  ዝርከቡ  ወገናት  ንፖሊቲካዊ  ኣጀንዶኦም ኣብ  ሕቑፊ ሃገሮም  ኮይኖም  ብነጻ  ይቀጽልዎ!!! ስልጣን  ሽመት  ኣይኮነን  ብህዝቢ  ንዝተዋህበካ  ዕማም  ናይ  ምትግባር  ከቢድ  ሓላፍነት  ኢዩ!!! ክብል ጠቂሱ።  እዚ  ኣብ  ላዕሊ  ከም  ሓሳብ  ዘንቀሎ  ኮይኑ    ብግብሪ  ከሰንዮም  ጀሚርዎም  ካብ  ዘለዉ ናይ  ለውጢ  ዕማማት ነዞም  ዝስዕቡ  ገለ ገለ  ኣስተዋጽኦታት  ክጥቀስ  ይከኣል።

           ኣብ   ፖሊቲካዊ መዳይ 

      ካብቶም 1ይ ምኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ እስሪቤት ዘውጽኦም ተሪፎም ንዝነበሩናይ ፖሊቲካ እሱራት ካብ ቤትማእሰርቲ ነጻ ኣውጺእዎም ናይ ጎነጽ ኣገባብ ቃልሲ ንዝኽተሉ ዝነበሩን ዘለዉን ውድባት ኦነግኦበነግ ግምቦት 7:   ካብቲ ከም ግብረሽበራውያን ውድባት ዝፍለጡሉ ዝነበሩ ጸሊም መዝገብ ሰሪዙ ነጻ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ቃልሶም ክቅጽሉ ጸዊዑ።

            ኣብ  ምምሕዳራዊ  መዳይ          

       ኣብ  መንግስቱ  ንዝርከቡ  ካብ  ዝለዓለ  በዓልስልጣን  ክሳብቲ  ዝተሓተ በዓል  መዚ  ንጠለባት ህዝቢ  ኢትዮጽያ ንምፍጻም  ክሰርሑ  ዘይክእሉን  ድልዋት   ዘይኮኑን  ባእታታት ካብ  ህዝቢ  ኣሚኑ  ዘሰከሞም ሓላፍነት  ባዕሎም  የልግሱ ክብል  ጸኒሑ  ንብዙሓት ናይ  ዝተፈላለዩ መዳያት ላዕለዎትን ታሕተዎትን  ሓለፍቲ  ካብ   ሓላፍነቶም ብውሳኒኡ ኣውሪዱ። 

            ኣብ  መዳይ  ብልሽውና

          ድሕሪ  ውድቀት ስርዓት  ደርግ  ክሳብ መንግስቲ  .ኣብየ ኣሕመድ ክመርሑ ናይ  ዝጸንሑ ሰበስልጣን ሃብቲ  ካብ ጸጋታት  ኢትዮጽያ  ዝተሰርቀ ከይከውን  ከም  ጥርጠራ  እናተዘርበሉ  ስለዝመጸ ካብ ቦታውያንን  ዓለማውያንን  ባንክታት   ጭብጥን  መርቶዖታትን  ክርከብ  እሞ  ናብ  ዋንኡ  ዝኾነ ህዝቢ  ኢትዮጽያ  ክምለስ ይሰርሕ  ከም  ዘሎውን  ይስማዕ  ኣሎ። 

           ጽቡቅ  ጅማሮ  ኢዩ  ዘየብል  ኣይኮነን     ትጽቢት  ካብ ዝተገበረሉ   ፍጥነት  ንላዕሊ ይውንጨፍ  ኣሎ  እንተተባህለውን  ምግናን ኣይኮነን።  መስርሕ  ሰላም ንገለ  ሸነኻት  በጃ  ብምግባር  ዘኽፍሎ ዋጋ  ስለዘለዎ ግን እቲ  ዋጋ  ንዶ. ኣብይ  ኣሕመድ ዘየኽፍል  ኾይኑ ከይተዓንቀፈ ወይ  ከይወደቀ ሚዛኑ  ሓሊዩ  ንሓድነት  መሬትን ህዝብን  ኢትዮጽያ ኣዕቚቡ ጉዕዙኡ  ክቅጽል  ናይ  ሰናይ  ሕልና ዘለዎ ሰብ  ትምኒት  ኢዩ።

          ኣብቲ  ናይ  ኢትዮኤርትራ  ነባሪ  ሰላም  ንምርግጋጽ  ዝጸዓረሉ  ዘሎ መዳይ

ኡኡኡፍፍፍ!!!….ኡኡኡፍፍፍ!!!……!!!  በየን  ኣቢልካ ምስ  መን  ኮንካ  ናበየናይ መዓርፎ  ነባሪ ሰላም ክብጻሕ ይከኣል ብምባል ንምግላጹ  ዘጸግም  ኣዚዩ ዓብን ከቢድን ግድል ኮይኑ እኳ እንተጸነሐ  ምስዚ  ዝኸይድ  ዘሎ  ምዕብልናታት ኣዛሚድካ  ክረአ  እንከሎ ግን ዘይከኣል ኣይመስልን።   ልኡኽ ህግደፍ ኣዲስ  ኣበባ  በጺሑ። ዶብ  ትርጉም  የብሉን።  ፍቅር  ያሸንፋል……ወዘተ  ዝብል ንዲፕሎማስያውን ዜናውን ናይ  ሳዕስዒትን  ሃልኪ  ጥራይ ንግብራዊ  ምሉእ ሰላም  ኣንፈት  ዘይብሉ ኢዩ  ነሩ። 

ብሸነኽ  ኢትዮጽያ  ክንዮ  ፕሮቶኮላዊ  ኣገባብ ብዓቢ  ዲፕሎማስያዊ ክብሪ  ዝልለ ኣቀባብላ  . ኣብየ  ኣሕመድ  ባዕሉ  ተቀቢልዎ። ብደረጃ  መግለጺውን  ቃል  ንቃሉ (“ዛሬ  ከሁለታቹ   የኢትዮጽያና  የኤርትራ ህዝቦች  የጨለማ  መጋረጃ የተቀንጠጠለት  ታሪካዊ  ቀን  ነው“)   ሎሚ  ካብ  ክልቲኡ  ህዝብታት  ኢትዮጽያን  ኤርትራን  ናይ  ጸልማት  መጋረጃ  ዝተቀንጠጠሉ  ታሪኻዊ  ዕለት  ኢዩ   ኢሉ  መግለጺ  ሂቡ።  እዚ  ናይ  . ኣብየ  ኣሕመድ  መግለጺ  ብዲፕሎማስያዊ  መምዘኒ ክበሃል  ዝከኣል  ኢዩ።  ናይቲ  ክረጋገጽ  ዝድለ  ዘሎ   ሰላም  እኹል መግለጺ  ግን ኣይኮነን  ብምባል ጥርጠሬ  ጸኒሑ።  ጥርየራ  ኣብ  ቦቱኡ ዩ  ነሩ።  ምኽንያቱ      

        ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጽያን ዝጸነሐ ጽሊም መጋረጃ  ልኡኽ   ህግደፍ  ኣዲስ  ኣበባ  ስለዝበጸሐ  ጥራይ  ዝቅንጠጥ  ስለዘይኮነ ኢዩ። የግዳስ ከምቲ “እንቑላል ቀስበቀስ በእግር ይሄዳልዝብል ምስላ ኣምሓሩ ዝስዕብ ስዒቡ።  . ኣብይ ኣሕመድ ንኣስመራ ዑደት ገሩ ዝሃቦ መግልጺ ተሰሚዑ ሚዛናዊ ንሰላም ዝዕድም ድማ ነሩ። ገለ ካብቲ መግለጺኡ ውግእን ወረውግእን የብቅዕ ይእኽለና   ክልቲኦም ናይ ኤርትራን ኢትዮጽያን ዜጋታት ብሰሃራን ብባሕርን ንወጻኢ ሃገራት ክኸዱ ናይ ዝሞቱሉ ተርእዮታት ኣብቂዑ ብነፈርቲ ከም ድላዮም ክመላለሱ ይግባእ።  ፍቅሪ ዶብ የብሉንወዘተ በለ።  እታ ዝያዳ ኩሉ እተደንቅን ንዲክተተር ኢሳያስ ርእሱ እትኩሕኩሕን ሓሳብ ዘቅረባ ግን ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ዝግበኣካ ክቡር ህዝቢ ኢኻ ዝበላ ኢያ።  እዛ ወርቃዊት ሓሳብ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰልካ ተለዓል እውን ተስምዕ ኢያ።  ዲክተተር ግን ካብ ቖሎስኑ ዘይሓልፍ ሰሓቕ እናኣርኣየ ዝተጨነቀ ይመስል ነሩ።  ኣብቲ ኣጋጣሚ ዝሃቦ ፈውሲ ትም ዘይበቅዕ ዘረቡኡውን ንጭንቀቱ  ዝብርህ  ኢዩ።

        ዘስደምም ኢዩ።  ኣብ ከምዚ ዓቢ ናይ ሰላም ኣጋጣሚ ከም መራሒ ሃገር ባዛዕባ ዝሓለፈን ህልውን መጻኢ ዕማማትን እንታይ  ኮን  ይብል  ይኸውን  ብማለት  ብሸነኽ  ክልቲኡ  ህዝብታትን ብፍላይ  ከኣ  ብሸነኽ ዶ. ኣብይ ኣሕመድ ዝመሮሖ ልኡኽ ስሩዕ    መግለጺ ክህብ ትጽቢት ዘይግበረሉ  ኣይኮነን።   /ህግደፍ ግን ባህሪሩ  ከም  ዝተንሰአ  ብስመስል  ኣገባብእንቛዕ  ሓጎሰና  ሓጎሰኩም  ስምዒታት  ህዝቢ ብፍንው  ኣገባብ  ተሓጒሱ  ንስምዒቱ ብኸመይ  ከም  ዝገለጸ  ርኢኹሞ  ኢኹም  ድሌት  ህዝቢ  ሰላም  ምዃኑ  ካብዚ  ንላዕሊ  መግለጺ  የለን  ብሓደ  ኣለና  ክንሰግሮ  ኢና  ዝኸሰርናዮ  የለን  ኢሉ  ዝጭበጥ  ሓሳብ  ከየቅረበ ንጉዳያት ኣብ ሓንቲ ደቂቅ ስርሕ  ፍንጥሕ  ኣቢሉ  ኮፍ ደኣ  በለ።

.ኣቢይ  ኣሕመድ ዝመርሖ  ልኡኽ  ኣብ  ኣስመራ  ምስ  መንግስቲ  ህግደፍ  ኣብዞም  ዝስዕቡ  ሓሙሽተ ስምመዓት  ከም ዝተፈራረመ  ተፈሊጡ  ኣሎ።

      1. ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዘሎ ሃዋሁ ኲናት ኣብቂዑ ሓዲሽ ናይ ሰላምን ምሕዝነትን    ምዕራፍ ምምስራ

      2. ክልቲአን ሃገራት ኣብ ፖሊቲካ ማሕበረ ቁጠባዊ ርክባትን ባህላውን ጸጥታውን መዳያት ሓቢርካ ምስራሕ

      3.ምንቅስቃስ ንግድን መጎዓዝያን ተሊኮሚንከሽንን ናብ ንቡር ምምላስን ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ንጥፈታትን  ምሕዳስ

     4.   ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ምትግባር

     5.  ዞባዊ ሰላምን ልምዓትን ውህደትን   ክረጋገጽ ሓቢርካ ምስራሕ ኣብ ዝብሉ መትከላት ከም ዝተሰማምዑ ብማዕከናት   ዜና ተገሊጹ።

         ኣብዚዝተበጽሐ ስምሞዕ እታ ንዲክተተር ኢሳያስ ከም ኣስሓይታ ኮይና ድቃስ እትኸልእን ኣብ ዞናና ሓቀኛ ምሉእ ሰላም ክሳብ ዝረጋገጽ እተሳጉጎን እታ ንዞባዊ ሰላምን ልምዓትን ሓቢርካ ምስራሕ እትብል ሓምሸይቲ ነጥቢ ኢያ።  ምኽንያቱ ኩሉ  ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለምና ብሓፈሻ ናይታ ናይ ዓለምና መሬት ሓያል ዝኾነት ኣመሪካ ነዚ ዞናና ዝምልከት መደባት ከኣ ብፍላይ   ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ኢዩ ተሰሪ ዘሎ። እዛ ዝተሰማምዑላ ሓምሸይቲ ነጥቢ 

ናይ ፖሊቲካ እሱራት ምፍታሕ: ምርጫ ምክያድ: ሕገመንግስታዊ ዲሞክራሲ ምስፋን…….ወዘተ ዝብሉ ጉዳያት ከም ዘለዋን ስርዓት ህግደፍ ስለዝፈረመላን እቲ  ኣብ  ልዕሊ  ኤርትራ  ዝጸነሐ እገዳ ክለዓል  ምዃኑን  ውን  ድሮ  ይዝረበሉ  ኣሎ።  ከም ውጽኢቱ ኣብ ዞናና  ዝረአ  ዘሎ ቕልጡፍ ምዕብልናታት  ንስርዓት  ህግደፍ  እናሓነቀን ናይ ውግእን  ወረውግእን ዕዮገዝኡ ከም ዘብቀዐን  ኢዩ  ዝሕብር።  ክትቑነን ኢላ  ዝሓሰበቶስ ተነጺያ  ተሪፋ ከም  ዝበሃል እቲ “game over” ዝበሎ  ናብኡ  እናተገልበጠ  ዝኸይድ  ዘሎ  ይመስል። ዝኾነ  ኾይኑ

        ሰላም  ክረጋገጽ  ሓላፍነት  ዝውሰደሉ  ዕማም   ደሞክራስን  ፍትሕን ግዝኣተሕግን   ኮታ  ኩሉ  መዳያዊ  ነጻነታትን  ክህልዉ መሰረት ካብ  ዝገበረ  ሚዛንን  እምነትን  ኢዩ  ዝብገስ። ስለዚ  . ኣብይ  ኣሕመድ ኣብ  ኢትዮጽያ  ህሉዋት  ክኾኑ  ዝደልዮምን ይሰርሓሎም  ኣሎኹ ዝብሎም ናይ    ሰላም  መሰረት ዝኾኑ  ነጻነታት  ኣብ ጎረቤቱ  በዂሮም  ብኣንጻሩ  ምልኪ:  ምግሃስ  ሰብኣዊ መሰላት:  ስደት:  ምብትታን ካልእስ  ይትረፍ  ከም  ጭቡጥ መርኣያ  ኣዕናዊ ፖሊሲታት  ህግደፍ  100  ሽሕ  ዝኾኑ  መንእሰያት  ኤርትራ  ካብ  ስድራቤቶም  ተነጺሎም ኣብ  ኢትዪጽያ  ኣብ ሕሱም  ሂወት ከለዉ  ምስቲ  ጠንቂ  ስደቶም  ዝኾነ  ስርዓት  ነባሪ ሰላም  ናይ  ምርግጋጽ ዕማም ብዋጋ  ገለ  ሸነኻት  ከይከውን  ሕጅውን ምጥንቃቅ ዘድልዮ ኢዩ። ክልቲኡ  ህዝብታት ኢትዮጽያን  ኤርትራን  ከም  ክልተ ጎረቤት ሃገራት ብሓባር  ኢደይ  ኢድካ  ኢሎም    ኣብ  ሓባራዊ  ጠቅምታት  ተሰማሚዖም  ኣብ  ሰላም  ምንባር  እንተዘይኮይኑ  ካልእ  ምርጫ  ከም ዘይብሎም  ካብ ሕሉፍ  ተመኩሮ   ጽቡቅ ገሮም  ክመሃሩ  ኣለዎም።

 

   

 

          

 

 (Next News) »Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *