Main Menu

ጉባኤታት

 ጉባኤታት         ጉባኤታት  ምክያድ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  ዝሓለፈ  ክፍለ-ዘመን  ካብ  ኣርባዓታት  ብፖሊቲካውያን  ሰልፍታት  ወይ  ካብ  1961  ዓ.ም.ፈ ንነጀው  ድሕሪ  ምእዋጅ  ብረታዊ  ቃልሲ  ድማ  ብውድባት  ኤርትራ  ዝጀመረ  ኣይኮነን። ብዝተፈላለዩ  ኣሰያይማን መልክዕን  ኣብ  ዝተፈላለዩ  ግዜን  ቦታን  ብህዝቢ  ኤርትራ  ይካየዱ ነሮም  ኢዮም።  ነፍሲ  ወከፍ  ኤርትራዊት  ዓዲ  ኣብ  ማእከል  ቅርዓታ  ኣብ  በሪኽ ኮፍ  መበሊ  ኣብ  ዘለዎ  ቦታ ባይቶ  ዓዲ  ወረዳ  ሃገር ዝብል  ስያመ  ብምሃብ ተኣኪቦም  ጉዳያቶም  ዘመሓድሩሉ  ንናይ  ኣረኣእያ  ፍልልያቶም  ፍታሕ  ዝረኽቡሉ  ኣገባብ   ኢዮም  ነሮም።  እዚ    ኣገባብ  ባይቶ  ኣቦታትና መግለጺ  ናይቲ  ኣብ  ሂወቶም  ንዘጓንፍዎም  ብዶሆታት  ብሰላማውን  ልዙብን  መንፈስ ንምስልሳል ዝዕላምኡ Read More

ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ዓውደ ሓድነት

 ነዊሕ ጉዕዞ ናብ ዓውደ ሓድነት ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር ኩቡራት ተኻታተልት ውይብ-ሳይታት እዚ ሓጋያዊ ኣዋርሕ፣ብጻዕቂ ፖለቲካዊን ህዝባዊ ተቦግሶታት ዝካየደሉ ናብ ምድምድማቱ ገጹ ዝቃራረበሉ ዘሎ እዋን፡ቅድመ ገምጋምን ኩነታት-ጉዑዙኡን  ክትዛተየሉ ዝዕድም ኩነት/ ሃዋህው ምዃኑ ይርኣየና፡፡ ዓበይቲ ተረኽቲ(narrator)ከም ዝብልዎ ጽቡቕ ንኽትሪኦ ሕማቕ ኣብ ቕድሜኻ ምስ ዝህሉ እዩ ይብሉ።  ስለዚ ህላውነት ድምበ ፍትሒ፣ንኸተለልዮ ሂወትን ናብራን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኻ ኣቐሚጥካ ክኸዉን ይግባእ። ኣብ ደምበ ፍትሒ ዝካየድ ዘሎ በቢ-ዓይነቱ ምጥርናፍ፣ ካብኡ ውጽእ ኢልካ ክትዕዞቦ ምስ ትፍትን፣ናበይ ዝዓለመ ወይ ጠቕምን ድልየትን ህዝቢ፣ዘማልእ ኣጋባብ/መስርሕ ድዩ ዝብል ሕቶ፡መልሲ ክትረኽበሉ ዘጸግምን፣ ሽቶ ሓድነት ንምብጻሕ ይምልስ-ዶ ?ዝብል ሕቶ ዝይምልስ ኣብRead More

ሓድነት ባዕሉ ዘድምጽን ፍሪኡ ዝረአን ዝጭበጥን ፍጻመ ኢዩ!!!!

ሓድነት  ባዕሉ  ዘድምጽን  ፍሪኡ  ዝረአን  ዝጭበጥን  ፍጻመ  ኢዩ!!!!     ሓድነት  ኣብ  ዝተፈላለየ መዳያት ሂወት  ደቂ-ሰባት ንቅዱስ ተግባርን  ፍጻመን  ዝገልጽ  ዝዓዘዘ ትርጉም  ዘለዎ ስም  ኢዩ።  ብፍላይ ኣብ  ፖሊቲካዊ  መዳይ  ሓድነት ዝብል  ናይ  ቃል  ስያመን ብኡ ዝሰላሰልን ዝምዝገብን ዕማም  ኣዚዩ  ፍሉይ  መዘና  ዘይብሉ  ዓቢ   ክብሪ  ኣለዎ።  ምኽንያቱ  ድማ  ፖሊቲካ  ዓንዲ-ሕቆ ናይ ኩሉ መዳያት  ሂወት  ህዝብን  ሃገርን  ብምዃኑ ኢዩ። ብርግጽ  ከኣ  ኣብ ብኩራት  ጥዑይ  ፖሊቲካዊ  ክውንነት  ናይ ካልእ ጥዑይ መዳያዊ  ሂወት ትጽቢት  ኣይግበረሉን  ኢዩ።  ከም  ውጽኢቱ  ደቂ-ሰባት ንናይ  ፖሊቲካዊ ሓድነት   ድሌቶም  ኣብ   ስምዒቶምን  መንፈሶምን ህያው  ብምግባር   ንትምኒታቶም    ንምርግጋጽ  ብተስፋን   ሃንቀውታን  ወትሩ Read More

መግለጺ ሓዘን መስዋእቲ ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ

መግለጺ ሓዘን መስዋእቲ ሓርበኛ ጅግና ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ ክቡር ገዲም ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ፣ ብ14 ታሕሳስ 1953 አብ አስመራ ተወልደ። አብ ግዜ ንእስነቱ ናይ ቀዳማይ ካልአይን ደረጃ ትምህርቱ አብ አስመራ ተማሂሩ። ካብ ብዓንተቦኡ አትሒዙ ብንእሽቶኡ ከሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጽልዋ ስለዝሐደሮ፣ አብ ናይ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ውሽጣዊ ናይ ከተማ ስርርዕ ተወዲቡ አብ ዝሰርሐሉ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ብጾቱ ተታሒዙ ድሕሪ ምእሳር፣ ብናይ ወለዱ ከቢድ ጻዕርታት ትሕቲ ዕድመ ኢዮም ብዝብል ምኽንያት ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጹ ይንገር። አብ መወዳእታ 1974 ዓ.ም. ከአ እቲ ካብ ንእሽቶኡ አትሒዙ ዝነበሮ ክቱር ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሚዒት ደሪኽዎ ናብ ሜዳ አብRead More

መቃልሕ ሓድነት

  መቃልሕ ሓድነት ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራርበር ነዚ መቓልሕ ሓድነት ብዓውታ ዝነጉደሉ ዘሎ ኣዋርሕ፡ብፍላይ ክኣ ኣብዚ ኣዋርሕ ሓምለን ነሓሰን፣ዝተካየደን ዝካየድ ዘሎ በቢ-ዓይነቱ ጽንብላት፣ጉባኤታት ይኣክል፣ምትሕንፋጽ ውድባት፣ሰሚናር ሙሁራት ኣካላት፣ ፈስቲቫላት፣ብመሰረታዊ ጉባኤ አቢሉ  ዝቐዉም ናዕባዊ ወይ ፍጹም ለውጢ ንምምጻእ፣ ምስ መድርኽ ስሚዒት ህዝቢ ተዋሃሂዱ፣ሓዲሽ መስርሕ ሓድነት ምትእትታው ዝጽዕሩ  ዘለዉ ሓይልታት ክትሪኢ ከለኻ፤ በቲ ሓደ ወገን ተስፋ በቲ ሓደ ውገን ስኽፍታት ክሓድረካ ግድን እዩ። ነዚ ብሓደ ወገን ተስፋ፣በቲ ሓደ ወገን ክኣ ስኽፍታት፣ዝብል ሓሳብ ንምግላጹ ብዓቕምና ክንገልጾ ክንፍትን ኢና። (Jean-jacques Rousseau 1712-1778)ሮውሱ፣ ዝበሎ ንምዝካር፡ ናጽነት ነይ ወድሰብ፣እቲ ንሱ ዝደልዩ ምግባር ዘይኮነስ፡ እንታይ ደኣ ነቲ ክገብሮRead More

ላሕኵ መልእኽቲ ይኣክል ንውሽጢ ሃገር ኤርትራን፡ ኣድማዕነቱን!

       ላሕኵ መልእኽቲ ይኣክል ንውሽጢ ሃገር ኤርትራን፡ ኣድማዕነቱን! ካብ ወርሒ መጋቢት 2019 ጀሚሩ ብነጻ ድሌትን ተበግሶን ኤርትራውያን ዜጋታት፡ ካብ በይቶም፡ ስርሖም፡ ኣብ መገሻ ኮይኖም ንዝተጸንበርዎን ዝሓበርዎን ጸውዒት ይኣክል፡ ኣብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተቀባልነት ረኺቡ ከም ሮማዲ ከስፋሕፍሕ ተራእዩስ፡ ንስውር መደባት ድሕረ ባይታ መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ሃንደበት ዝጎስዓሉ፡ መስርሕ ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ሓምለ 2018 ዝተቃወመን ዘቃልዐን ምንባሩ ዘይከሓድ ሓቂ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊኡ ክፍጸም ዝጸንሐ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታትን እከይ ተግባራት ሓሊፉ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ኣደራሽ ከተማ ኣስመራ ዝተኻየደ ህዝባና ብዘይተጸበዮ ዘይንቡር ውዕላንትን መደረ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት ተስፋን ትጽቢትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣገባብን ኣህጉራዊRead More

መላኺ ጃንዳ ስርዓት ህግዲፍ ተቃዋሚ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣሚኑ !

መላኺ ጃንዳ ስርዓት ህግዲፍ ተቃዋሚ ሓይሊ ከም ዘሎ ኣሚኑ ! መራሒ ጃንዳ ህግዲፍ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ’ቲ ንመበል 25 ዓመት ጽምብል ባርነት ታዕሊም (ሳዋ) ብክፍሊ ዕዮ ዜና መከላኸሊ ሚኒስተር ዘካየዶ ቃል መሕተት ተቃወምቲ ከም ዘለዉ ኣሚኑ። ስርዓት ህግዲፍ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 25 ዓመት ዓብይ ክሳራ ከም ዝነበሮ ንዘተበገሰሉ መደባት ከም ዘይተዓወተ ገሊጹ። ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ንመንእሰያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወጸ መደባት ከም ዘይተዓወተን ዳግመ ገምጋማት ክግበረሉን ብዝሓሸ መደብ ስርዓት ትምህርቲ ክስርሓሉ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣብ መጀመሪያ 90ታት ድሕሪ ነጻነት ኣብ ዋሽንግቶን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዛዕባ መደባት ትምህርቲ ብፍላይ ብዛዕባ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ንዝቀረበ ሕቶRead More

ምስረታ ሓድሽ ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ውድብ ጋዜጣዊ መግለጺ

መሰጋገሪ ኣወሃሃዲት መሪሕነት (መኣመ)  ጋዜጣዊ መግለጺ ምስረታ ሓድሽ ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ውድብ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ – ሰ.ዲ.ህ.ኤ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ – ኤ.ም.ንፍትሒ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ – መድረኽ እቲ መስራቲ ጉባኤ ሓድሽን ሰፍሕን መሰረት ዘለዎ፣ ብጥምረት ናይዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ሰለስተ ውድባት ዝምስረት ሃገራዊ  ፖሎቲካዊ ውድብ ካብ ዕለት 23 ክሳብ 25 ነሓሰ 2019 ኣብ ከተማ ፍራንክፎርት ሃገረ ጀርመን ክካየድ ምዃኑ መሰጋገሪኣወሃሃዲት መሪሕነት ንህዝቢ ኤርትራ ብሓጎስ ትገልጽ። ሓሳብ ናይዚ መስራቲ ጉባኤ እዚ ድሕሪ እቲ ተባዕን ታሪኻውን ውሳነ መሪነታት ናይ ሰለስቲኡ ውድባት ዝተበጽሐ እዩ። እዚ ድማ መሪሕነታት ናይተን ውድባት፣  ውድባቶም ኣብRead More

تشكيل تنظيم سياسي وطني جديد

تشكيل تنظيم سياسي وطني جديد ١. حزب الشعب الديمقراطي الإرتري ٢. الحركة الإرترية للعدالة ٣. منتدي الحوار الوطني بيان صحفي المؤتمر التأسيسي يسر القيادة التنسيقية  الإنتقالية أن تعلن  للشعب الإرتري عن إنعقاد المؤتمر التآسيسي للتنظيم الوطني الجديد ذو القاعدة العريضة  الذي سيتم  تأسيسه بإندماج التنظيمات السياسية الإرترية الثلاثة المذكورة أعلاه، والذي سيبدء أعماله في مدينة كفرانكفورت الألمانية إبتداءا من يوم 23  و حتى 25 من أغسطس 2019. إن فكرة  إنعقاد المؤتمر التاسيسي أتت بعد  القرار الـتأريخي الذي إتخذ من قبل أعضاء  التنظيمات الثلاثة بدمج تنظيماتهم و تشكيل تنظيم واحد بقاعدةRead More

ፈስቲቫል ኤርትራ ስቶክሆልም፡ ፊት ንፊት

                         ፈስቲቫል ኤርትራ ስቶክሆልም፡ ፊት ንፊት ታሪኻዊ ፈስቲቫል ደለይቲ ፍትሒ ስቶክሆልም ፊት ንፊት ፈስቲቫል ህግዲፍ ገጢሙ ህዝቢ ጠርኒፉ ተዓዊቱ። ፈስቲቫል ኤርትራ ደለይቲ ፍትሒ ካብ ዕለት 26 – 27 ሓምለ 2019 ኣብ ማእከል ከተማ ስቶክሆልም ተኻይዱ። ፈስቲቫል ኤርትራ ስቶክሆልም ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሓሳብ ዝጸንሐ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ተዳልዩ ብኸም’ዚ ዘደንቕ ኣገባብ ክፍጸም ዝተጸበየ ብዙሕ ከም ዘይነበረን፡ ብሳላ ጻዕሪን ምትሕግጋዝ ህዝቢ ማለት መንእሰያት፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ ነባራት ተጋደልቲ ክውን ኮይኑ። ልዕሊ ኩሉ ስነ ጥበባውያን ኤርትራ ዘርኣይዎ ተበግሶ ታሪኻዊ ፈስቲቫል ፊት ንፊት ምስ ህግዲፍ ክካየድ ክውን ገይርዎ። ደምበ ተቃውሞ ኤርትራ ንነዊሕ ዓመታት ኣብRead More